European Union External Action

Osobitní zástupcovia EÚ

25/11/2019 - 14:56
Overview

Európska únia má v rôznych krajinách a regiónoch sveta osobitných zástupcov.

Osobitní zástupcovia EÚ (OZEÚ) presadzujú politiky a záujmy EÚ v problémových regiónoch a krajinách a zohrávajú aktívnu úlohu v úsilí o upevnenie mieru, stability a právneho štátu.

Podporujú činnosť vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v dotknutých regiónoch. Zohrávajú významnú úlohu pri budovaní silnejšej a účinnejšej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (SZBP) a v úsilí Únie stať sa účinnejším, súdržnejším a schopnejším aktérom na svetovej scéne. Zabezpečujú aktívnu politickú prítomnosť EÚ v kľúčových krajinách a regiónoch a predstavujú „hlas“ a „tvár“ EÚ a jej politík.

EÚ má OZEÚ pre: Bosnu a Hercegovinu, Strednú Áziu, Africký roh, ľudské práva, Kosovo, mierový proces na Blízkom východe, región Sahel a Zakaukazsko a krízu v Gruzínsku.

Funkciu osobitného zástupcu EÚ v Bosne a Hercegovine prevzal 1. septembra 2019 Johann Sattler. Jeho mandát vychádza z týchto cieľov politiky EÚ v Bosne a Hercegovine: pokračujúci pokrok v procese stabilizácie a pridruženia s cieľom vytvoriť stabilnú, životaschopnú, mierovú, mnohonárodnostnú a jednotnú Bosnu a Hercegovinu, ktorá mierumilovne spolupracuje so svojimi susedmi a nezvratne smeruje k členstvu Únie. Únia bude tiež naďalej podporovať vykonávanie Všeobecnej rámcovej dohody o mieri (GFAP) v Bosne a Hercegovine.

Účet na Twitteri: @josattler

Za OZEÚ pre Strednú Áziu bol 15. apríla 2015 vymenovaný Peter Burian. Jeho vymenovanie svedčí o pokračujúcej spolupráci EÚ so Strednou Áziou a zabezpečuje sa ním výrazná angažovanosť v kľúčových otázkach spoločného záujmu vrátane právneho štátu, bezpečnosti, energetiky, vody, vzdelávania a ľudských práv.

Za osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh bol 1. januára 2012 vymenovaný Alexander Rondos. Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Európskej únie v súvislosti s Africkým rohom a jeho cieľom je aktívne prispievať k regionálnemu a medzinárodnému úsiliu o dosiahnutie trvalého mieru, bezpečnosti a rozvoja v uvedenom regióne. Cieľom OZEÚ je okrem toho zvýšiť kvalitu, intenzitu a vplyv viacstrannej angažovanosti EÚ v oblasti Afrického rohu.

Osobitným zástupcom EÚ pre ľudské práva je Eamon Gilmore, ktorý nahradil Stavrosa Lambrinidisa, ktorý bol v roku 2012 vymenovaný za prvého osobitného zástupcu EÚ pre túto oblasť. Svojej funkcie, do ktorej bol vymenovaný najskôr na dva roky, sa ujal 1. marca 2019.

Úlohou osobitného zástupcu pre ľudské práva je zvýšiť účinnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv a zviditeľniť ju. Osobitný zástupca má rozsiahly, flexibilný mandát, ktorý umožňuje prispôsobiť sa meniacej sa geopolitickej situácii. Osobitný zástupca bude úzko spolupracovať s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ktorá bude jeho činnosť v plnej miere podporovať.

Ako bývalý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Írska mal Eamon Gilmore vo vláde zodpovednosť za vykonávanie Veľkopiatkovej dohody vrátane jej hlavných ustanovení o ľudských právach. Od októbra 2015 je osobitným vyslancom vysokého predstaviteľa pre mierový proces v Kolumbii. Jeho prácu a prínos k mierovému procesu veľmi oceňovali všetky strany.

Účet na Twitteri: @EamonGilmore

Za osobitnú zástupkyňu Európskej únie pre Kosovo bola 4. augusta 2016 vymenovaná Nataliya Apostolova. V záujme dosiahnutia politických cieľov zahŕňa jej mandát aj úlohu poskytovať poradenstvo a podporu EÚ v politickom procese a podporovať celkovú politickú koordináciu Únie v Kosove.

Od 18. septembra 2018 je osobitnou zástupkyňou EÚ pre mierový proces na Blízkom východe Susanna Terstalová. Úlohou osobitnej zástupkyne je prispievať k činnostiam a iniciatívam vedúcim k definitívnemu urovnaniu izraelsko-palestínskeho konfliktu na základe riešenia v podobe existencie dvoch štátov. Jej úlohou je aj aktívne podporovať mierové rokovania medzi stranami a prispievať k nim.

Za OZEÚ pre región Sahel bol 1. novembra 2015 vymenovaný Angel Losada. Vedie činnosť EÚ, ktorej cieľom je prispieť k regionálnym a medzinárodným snahám o udržanie mieru, bezpečnosti a rozvoja v regióne Sahel. Zároveň koordinuje komplexný prístup EÚ k regionálnej kríze na základe stratégie EÚ pre bezpečnosť a rozvoj v regióne Sahel.

Účet na Twitteri: @AngelLosadaEU

Kontaktné údaje: +32 2 584 5428/2479

E-mailová adresa: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Za OZEÚ pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku bol 13. novembra 2017 vymenovaný Toivo Klaar. Jeho mandát vychádza z cieľov politiky Únie pre Zakaukazsko v súlade s existujúcimi mechanizmami vrátane Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a jej Minskej skupiny, pričom medzi tieto ciele patrí predchádzanie konfliktom v regióne, prispievanie k mierovému riešeniu konfliktov v regióne vrátane krízy v Gruzínsku a konfliktu v Náhornom Karabachu podporou návratu utečencov a vnútorne vysídlených osôb a ďalšími vhodnými spôsobmi a podporovanie vykonávania takého riešenia v súlade so zásadami medzinárodného práva; udržiavanie konštruktívnych vzťahov s hlavnými zainteresovanými stranami v súvislosti so záležitosťami regiónu; nabádanie na ďalšiu spoluprácu medzi Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzínskom a prípadne ich susednými krajinami a jej podporovanie; zlepšovanie účinnosti a zviditeľnenia Únie v regióne.

Účet na Twitteri: @ToivoKlaar

Editorial Sections: