European Union External Action

Specjalni przedstawiciele UE

31/05/2021 - 15:56
Overview

Do różnych krajów i regionów świata Unia Europejska oddelegowała specjalnych przedstawicieli.

Rolą specjalnych przedstawicieli UE (SPUE) jest propagowanie polityk i interesów Unii w regionach i krajach targanych konfliktami oraz aktywne działanie na rzecz umacniania pokoju, stabilności i praworządności.

W swoich regionach specjalni przedstawiciele wspierają prace wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Znacząco przyczyniają się do rozwoju silniejszej i skuteczniejszej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE (WPZiB) oraz pomagają Unii stać się skuteczniejszym, bardziej konsekwentnym i sprawniejszym graczem na arenie międzynarodowej. Specjalni przedstawiciele gwarantują aktywną polityczną obecność Unii w kluczowych krajach i regionach, są jej głosem i kreują jej wizerunek.

Działalność specjalnych przedstawicieli UE dotyczy: Bośni i Hercegowiny, Azji Środkowej, Rogu Afryki, praw człowieka, Kosowa, procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, regionu Sahelu, Zakaukazia i kryzysu w Gruzji.

Obowiązki specjalnego przedstawiciela UE w Bośni i Hercegowinie Johann Sattler podjął 1 września 2019 r. Jego mandat opiera się na celach polityki, którą Unia prowadzi w tym kraju. Ma zapewnić stały postęp w procesie stabilizacji i stowarzyszenia z myślą o stabilnej, wiarygodnej, pokojowej oraz wieloetnicznej i zjednoczonej Bośni i Hercegowinie, która bezkonfliktowo współpracuje z sąsiadami i konsekwentnie podąża ku członkostwu w Unii. Unia będzie też dalej wspierać realizację ogólnej umowy ramowej (GFAP) na rzecz pokoju w tym kraju.

Twitter: @josattler

Peter Burian został mianowany specjalnym przedstawicielem UE w Azji Środkowej 15 kwietnia 2015 r. Jego nominacja jest przejawem stałej współpracy UE z tym regionem i zapewnia Unii silną pozycję w działaniach dotyczących kwestii ważnych dla wszystkich stron, takich jak praworządność, bezpieczeństwo, energetyka, woda, edukacja i prawa człowieka.

1 stycznia 2012 r.Alexander Rondos został mianowany specjalnym przedstawicielem UE w Rogu Afryki. Jego mandat opiera się na celach unijnej polityki wobec tego regionu, która zakłada aktywny udział w regionalnych i międzynarodowych dążeniach do zapewnienia tam trwałego pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju. Specjalny przedstawiciel ma ponadto usprawniać, intensyfikować i zwiększać oddziaływanie wielowymiarowego zaangażowania UE w Rogu Afryki.

Specjalnym przedstawicielem UE ds. praw człowieka jest Eamon Gilmore, który zastąpił na tym stanowisku Stavrosa Lambrinidisa, pierwszego specjalnego przedstawiciela UE mianowanego w 2012 r. Eamon Gilmore podjął obowiązki 1 marca 2019 r. i wstępnie ustalono, że jego kadencja ma trwać 2 lata.
Specjalny przedstawiciel ds. praw człowieka ma za zadanie zwiększać skuteczność polityki UE w zakresie tych praw i pomóc ją eksponować. Jego mandat jest szeroki i elastyczny, pozwala więc dostosowywać działania do ewoluującej sytuacji geopolitycznej. Specjalny przedstawiciel ściśle współpracuje z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, która zapewnia mu pełne wsparcie.
Eamon Gilmore jest byłym wicepremierem Irlandii oraz byłym ministrem spraw zagranicznych. Odpowiadał za wdrażanie porozumienia wielkopiątkowego, w tym jego zasadniczych postanowień dotyczących praw człowieka. W październiku 2015 r. został specjalnym wysłannikiem wysokiego przedstawiciela ds. kolumbijskiego procesu pokojowego. Jego praca i wkład w proces pokojowy zyskały duże uznanie wszystkich stron.

Twitter: @EamonGilmore

Od 4 sierpnia 2016 r. specjalną przedstawicielką UE w Kosowie jest Natalja Apostołowa. Aby osiągnąć cele polityki, w ramach swojego mandatu ma za zadanie udzielać w imieniu Unii porad i wsparcia w ramach procesu politycznego w Kosowie. Ma także dbać o ogólną koordynację działań politycznych Unii w tym kraju.

Od 18 września 2018 r. specjalną przedstawicielką UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie jest Susanna Terstal. Jej zadaniem jest udział w działaniach i inicjatywach, które mają doprowadzić do zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego w sposób zakładający istnienie dwóch państw. Specjalna przedstawiciel aktywnie wspiera negocjacje pokojowe między stronami.

1 listopada 2015 r. specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej w regionie Sahelu został mianowany Angel Losada. Kieruje on działaniami UE w ramach regionalnych i międzynarodowych wysiłków na rzecz trwałego pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju w tej części świata. Koordynuje również kompleksowe podejście UE do lokalnego kryzysu w oparciu o unijną strategię na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w regionie Sahelu.

Twitter: @AngelLosadaEU

Tel.: +32 2 584 5428/2479

E-mail: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Toivo Klaar został mianowany specjalnym przedstawicielem w regionie Kaukazu Południowego i ds. kryzysu w Gruzji 13 listopada 2017 r. Jego mandat oparty jest na celach polityki Unii w tym regionie, które są zgodne z celami innych podmiotów (np. OBWE i jej Grupy Mińskiej). Chodzi o zapobieganie konfliktom, udział w pokojowym rozwiązywaniu sporów, w tym kryzysu w Gruzji i konfliktu w Górskim Karabachu, wspieranie powrotu uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, a także sprzyjanie utrzymaniu rozwiązań konfliktów zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego. Inne zadania to podejmowanie konstruktywnych działań w regionie wspólnie z zainteresowanymi najważniejszymi podmiotami, ułatwianie i wspieranie dalszej współpracy między Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją i krajami ościennymi oraz zwiększanie skuteczności Unii w regionie i lepsze wyeksponowanie jej działań.

Twitter: @ToivoKlaar

Editorial Sections:

Author