European Union External Action

Speciale vertegenwoordigers van de EU

25/11/2019 - 14:56
Overview

De Europese Unie heeft speciale vertegenwoordigers in verschillende landen en regio's van de wereld.

De speciale vertegenwoordigers van de EU (SVEU's) dragen het beleid en de belangen van de EU uit in onrustige regio's en landen, en spelen een actieve rol bij de inspanningen om vrede, stabiliteit en de rechtsstaat te consolideren.

De SVEU's steunen de werkzaamheden van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) in de betrokken regio's. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een sterker en effectiever buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU en in de inspanningen van de Unie om een efficiëntere, meer coherente en meer competente speler op het wereldtoneel te worden. Zij zorgen voor een actieve politieke aanwezigheid van de EU in belangrijke landen en regio's, en zijn de "de stem" en "het gezicht" van de EU en haar beleid.

SVEU's zijn er in of voor: Bosnië en Herzegovina, Centraal-Azië, de Hoorn van Afrika, de mensenrechten, Kosovo, het vredesproces in het Midden-Oosten, de Sahel, evenals de zuidelijke Kaukasus en de crisis in Georgië.

Johann Sattler heeft op 1 september 2019 de taak van speciale vertegen­woordiger van de EU in Bosnië en Herzegovina opgenomen. Zijn mandaat is gebaseerd op de volgende beleidsdoelen van de Unie in Bosnië en Herzegovina: verdere vooruitgang bij het stabilisatie- en associatieproces, met als doel te komen tot een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam, multi-etnisch en verenigd BiH, dat vreedzaam samenwerkt met zijn buurlanden en onherroepelijk op weg is naar lidmaatschap van de Unie. De Unie zal ook de uitvoering van het Algemeen Kaderakkoord voor vrede in Bosnië en Herzegovina (GFAP) verder onder­steunen.

Twitteraccount: @josattler

Peter Burian werd op 15 april 2015 tot SVEU voor Centraal-Azië benoemd. Zijn benoeming illustreert de voortdurende samenwerking van de EU met Centraal-Azië en zorgt voor een sterke betrokkenheid van de Unie bij belangrijke kwesties van wederzijds belang, zoals de rechtsstaat, veiligheid, energie, water, onderwijs en mensenrechten.

Alexander Rondos werd op 1 januari 2012 benoemd tot speciale vertegen-woordiger van de Europese Unie voor de Hoorn van Afrika. Het mandaat van de SVEU berust op de beleidsdoelen van de Europese Unie met betrekking tot de Hoorn van Afrika, namelijk actief bijdragen tot de regionale en internationale inspanningen voor een duurzame vrede, veiligheid en ontwikkeling in de regio. Voorts zal de SVEU ernaar streven de kwaliteit, de intensiteit en het effect van de meervoudige inzet van de EU in de Hoorn van Afrika te vergroten.

Eamon Gilmore is de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensen­rechten. Hij vervangt Stavros Lambrinidis, die in 2012 als eerste speciale vertegenwoordiger van de EU werd aangesteld. Gilmore is op 1 maart 2019 in functie getreden en is benoemd voor een eerste termijn van 2 jaar.

De speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten moet het EU-mensenrechten­beleid effectiever en zichtbaarder maken. Hij heeft een ruim, flexibel mandaat, dat kan worden aangepast aan veranderende geopolitieke omstandigheden. De speciale vertegenwoordiger zal nauw samenwerken met de Europese Dienst voor extern optreden, die zijn werkzaamheden ten volle zal ondersteunen.

Als voormalig vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Ierland was Gilmore bevoegd voor de uitvoering van het Goede Vrijdagakkoord, met inbegrip van de kernbepalingen over mensenrechten. Hij is sinds oktober 2015 de speciale gezant van de hoge vertegenwoordiger voor het vredesproces in Colombia. Zijn inspanningen en zijn bijdrage aan het vredesproces werden door alle partijen sterk gewaardeerd.

Twitteraccount: @EamonGilmore

Nataliya Apostolova werd op 4 augustus 2016 benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de Kosovo. Met het oog op de verwezenlijking van de beleidsdoelen omvat het mandaat de taak om advies en steun te bieden aan het politieke proces en de algemene politieke coördinatie van de Unie in Kosovo te bevorderen.

Susanna Terstal is sinds 18 september 2018 de speciale vertegenwoordiger van de EU voor het vredesproces in het Midden-Oosten. De speciale vertegen-woordiger dient bij te dragen tot acties en initiatieven die tot een op een tweestatenoplossing gebaseerde, definitieve regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict leiden. Zij zal actief steun verlenen aan en bijdragen tot vredesonderhandelingen tussen de partijen.

Angel LOSADA werd op 1 november 2015 benoemd tot SVEU voor de Sahel. Hij zal de EU-bijdrage aan de regionale en internationale inspanningen voor duurzame vrede, veiligheid en ontwikkeling in de Sahel aansturen. Daarnaast zal hij de alomvattende EU-aanpak van de regionale crisis coördineren, uitgaande van de EU-strategie voor veiligheid en ontwikkeling in de Sahel.

Twitteraccount: @AngelLosadaEU

Contact: +32 2 584 5428/2479

E-mailadres: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Toivo Klaar werd op 13 november 2017 tot SVEU voor de zuidelijke Kaukasus en de crisis in Georgië benoemd. Zijn mandaat is gebaseerd op de beleids­doelen van de Unie in de zuidelijke Kaukasus om overeenkomstig de bestaande mechanismen, met inbegrip van de OVSE en haar Groep van Minsk, conflicten in de regio te voorkomen, bij te dragen tot een vreedzame regeling van conflicten in de regio (waaronder de crisis in Georgië en het conflict in Nagorno-Karabach), de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden te bevorderen en andere passende middelen aan te wenden, en de uitvoering van deze regeling overeenkomstig de beginselen van het internationale recht te steunen, constructieve gesprekken te voeren met de belangrijkste betrokken partijen betreffende de regio, verdere samenwerking tussen Armenië, Azerbeidzjan en Georgië, alsook, voor zover passend, met hun buurlanden, aan te moedigen en te steunen, en de effectiviteit en de zichtbaarheid van de Unie in de regio te vergroten.

Twitteraccount: @ToivoKlaar

Editorial Sections: