European Union External Action

ES īpašie pārstāvji

25/11/2019 - 14:56
Overview

Eiropas Savienībai ir īpašie pārstāvji dažādās pasaules valstīs un reģionos.

ES īpašie pārstāvji (ESĪP) veicina ES politiku un intereses nemierīgos reģionos un valstīs un aktīvi iesaistās centienos stiprināt mieru, stabilitāti un tiesiskumu.

ESĪP atbalsta Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) darbu attiecīgajos reģionos. Viņiem ir liela nozīme spēcīgākas un efektīvākas ES ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) izstrādē un Savienības centienos kļūt par efektīvāku, saskaņotāku un spējīgāku dalībnieku pasaules arēnā. Viņi nodrošina ES aktīvu politisko klātbūtni svarīgās valstīs un reģionos un darbojas kā ES un tās politikas "balss" un "seja".

ESĪP aptver šādas jomas: Bosnija un Hercegovina, Vidusāzija, Āfrikas rags, cilvēktiesības, Kosova, Tuvo Austrumu miera process, Sāhela un Dienvidkaukāzs un krīze Gruzijā.

2019. gada 1. septembrī ES īpašā pārstāvja Bosnijā un Hercegovinā pienākumus uzņēmās Johans Zatlers (Johann Sattler). Viņa pilnvaru pamatā ir šādi Savienības politikas mērķi Bosnijā un Hercegovinā: stabilizācijas un asociācijas procesa turpināšanās ar mērķi izveidot stabilu, dzīvotspējīgu, mierīgu, etniski daudzveidīgu un vienotu Bosniju un Hercegovinu, kas miermīlīgi sadarbojas ar kaimiņvalstīm un neatgriezeniski virzās uz dalību Savienībā. Savienība arī turpinās atbalstīt to, ka Bosnijā un Hercegovinā tiek īstenots Vispārējais pamatlīgums par mieru (GFAP).

Twitter konts: @josattler

Par ESĪP Vidusāzijā 2015. gada 15. aprīlī tika iecelts Peters Burjans (Peter Burian). Viņa iecelšana liecina par to, ka ES turpina sadarbību ar Vidusāziju, nodrošinot spēcīgu klātbūtni mūsu iesaistē attiecībā uz svarīgiem abpusēju interešu jautājumiem, tostarp tiesiskumu, drošību, enerģētiku, ūdeni, izglītību un cilvēktiesībām.

Par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Āfrikas ragā 2012. gada 1. janvārī tika iecelts Aleksandrs Ronds (Alexander Rondos). ESĪP pilnvaras balstās uz Eiropas Savienības politikas mērķiem attiecībā uz Āfrikas ragu – aktīvi veicināt reģionālos un starptautiskos centienus reģionā panākt ilgstošu mieru, drošību un attīstību. ESĪP turklāt tiecas uzlabot ES daudzpusīgās iesaistes Āfrikas ragā kvalitāti, intensitāti un ietekmi.

ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos ir Eimons Gilmors (Eamon Gilmore), kas šajā amatā nomainīja Stavru Lambrinidi (Stavros Lambrinidis) – pirmo ES īpašo pārstāvi, kurš tika iecelts 2012. gadā. E. Gilmors savus pienākumus sāka pildīt 2019. gada 1. martā un sākotnēji ir iecelts uz diviem gadiem.

Īpašā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos pienākumi ir uzlabot ES cilvēktiesību politikas efektivitāti un redzamību. Īpašajam pārstāvim ir plašas un elastīgas pilnvaras, kas paredz iespēju piemēroties mainīgiem ģeopolitiskiem apstākļiem. Īpašais pārstāvis cieši sadarbosies ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, kas sniegs pilnīgu atbalstu viņa darbam.

Kā bijušais Īrijas premjerministra vietnieks un ārlietu ministrs Eimons Gilmors bija valdības līmenī atbildīgs par Lielās piektdienas vienošanās, tostarp tajā paredzēto cilvēktiesību pamatnormu, īstenošanu. No 2015. gada oktobra viņš bija Augstās pārstāves īpašais sūtnis Kolumbijas miera procesam. Visas iesaistītās puses viņa darbu un ieguldījumu miera procesā novērtēja ļoti atzinīgi.

Twitter konts: @EamonGilmore

Par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Kosovā 2016. gada 4. augustā tika iecelta Natalija Apostolova (Nataliya Apostolova). Lai sasniegtu politikas mērķus, pilnvarās ietilpst uzdevums sniegt Eiropas Savienības konsultācijas un atbalstu politiskajā procesā un veicināt vispārēju Savienības politikas koordināciju Kosovā.

Kopš 2018. gada 18. septembra ES īpašā pārstāve Tuvo Austrumu miera procesā ir Suzanna Terstala (Susanna Terstal). Īpašās pārstāves uzdevumi ir sekmēt darbības un iniciatīvas, kas ļautu panākt galīgo izlīgumu izraēliešu un palestīniešu konfliktā, balstoties uz divu valstu risinājumu. Viņa aktīvi atbalstīs un sniegs ieguldījumu miera sarunās starp pusēm.

Par ESĪP Sāhelā 2015. gada 1. novembrī tika iecelts Anhels Losada (Angel Losada). Viņš vadīs ES iesaisti reģionālos un starptautiskos centienos nodrošināt ilgstošu mieru, drošību un attīstību Sāhelā. Viņš arī koordinēs ES visaptverošo pieeju reģionālajai krīzei, pamatojoties uz ES stratēģiju attiecībā uz drošību un attīstību Sāhelā.

Twitter konts: @AngelLosadaEU

Kontaktinformācija: +32 2 584 5428/2479

E-pasta adrese: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Par ESĪP Dienvidkaukāzā un saistībā ar krīzi Gruzijā 2017. gada 13. novembrī tika iecelts Toivo Klārs (Toivo Klaar). Viņa pilnvaras ir balstītas uz Savienības politikas mērķiem Dienvidkaukāza reģionam saskaņā ar pastāvošajiem mehānismiem, kas ietver EDSO un tās Minskas grupu – novērst konfliktus reģionā, sekmēt reģiona konfliktu (tostarp krīzes Gruzijā un Kalnu Karabahā) noregulējumu miermīlīgiem līdzekļiem, veicinot bēgļu un iekšzemē pārvietotu personu atgriešanos un ar citiem piemērotiem līdzekļiem, un atbalstīt šāda noregulējuma īstenošanu atbilstīgi starptautisko tiesību principiem; konstruktīvi sadarboties ar galvenajiem reģionā ieinteresētajiem dalībniekiem; mudināt un atbalstīt turpmāku sadarbību starp Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju, un attiecīgā gadījumā to kaimiņvalstīm; un stiprināt Savienības efektivitāti un pamanāmību reģionā.

Twitter konts: @ToivoKlaar

Editorial Sections: