European Union External Action

ELi eriesindajad

25/11/2019 - 14:56
Overview

Euroopa Liidul on eriesindajad maailma eri riikides ja piirkondades.

ELi eriesindajad edendavad ELi poliitikat ja huve probleemsetes piirkondades ja riikides ning täidavad olulist rolli püüdlustes tugevdada rahu, stabiilsust ja õigusriigi põhimõtte järgimist.

ELi eriesindajad toetavad liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegevust asjaomastes piirkondades. Neil on oluline roll tugevama ja tõhusama ELi välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) arendamisel ning liidu püüdlustes saada maailmaareenil tõhusamaks, sidusamaks ja võimekamaks osalejaks. Nad tagavad ELi aktiivse poliitilise kohaloleku olulistes riikides ja piirkondades, andes ELile ja selle poliitikale tegeliku hääle ja näo.

ELi eriesindajad tegelevad järgmisega: Bosnia ja Hertsegoviina, Kesk-Aasia, Aafrika Sarv, inimõigused, Kosovo, Lähis-Ida rahuprotsess, Sahel ja Lõuna-Kaukaasia ning Gruusia kriis.

Johann Sattler asus ELi eriesindajana Bosnias ja Hertsegoviinas ametisse 1. septembril 2019. Tema volitused põhinevad järgmistel liidu poliitilistel eesmärkidel Bosnias ja Hertsegoviinas: stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi jätkuvad edusammud, mille eesmärk on stabiilne, elujõuline, rahumeelne ja paljurahvuseline ning ühtne Bosnia ja Hertsegoviina, kes teeb rahumeelset koostööd oma naabritega ja liigub pöördumatult liidu liikmesuse suunas. Liit jätkab ka Bosnia ja Hertsegoviina rahukokkuleppe üldraamistiku rakendamise toetamist.

Twitteri konto: @josattler

Peter Burian nimetati ELi eriesindajaks Kesk-Aasias 15. aprillil 2015. Tema ametisse nimetamine näitab ELi jätkuvat koostööd Kesk-Aasiaga, tagades tugeva esindatuse meie tegevuses vastastikust huvi pakkuvates võtmeküsimustes, nagu õigusriik, julgeolek, energeetika, vesi, haridus ja inimõigused.

Alexander Rondos nimetati ELi eriesindajaks Aafrika Sarve piirkonnas 1. jaanuaril 2012. ELi eriesindaja volitused põhinevad Euroopa Liidu poliitilistel eesmärkidel seoses Aafrika Sarve piikonnaga, et aidata aktiivselt kaasa piirkondlikele ja rahvusvahelistele jõupingutustele saavutada kõnealuses piirkonnas püsiv rahu, turvalisus ja areng. ELi eriesindaja püüab lisaks parandada ELi mitmetahulise tegevuse kvaliteeti ning suurendada selle intensiivsust ja mõju Aafrika Sarve piirkonnas.

Eamon Gilmore on ELi inimõiguste eriesindaja. Ta vahetas välja 2012. aastal ametisse nimetatud esimese ELi eriesindaja Stavros Lambrinidisi. Eamon Gilmore astus ametisse 1. märtsil 2019 ning ta on esialgselt ametisse nimetatud kaheks aastaks.

Inimõiguste eriesindaja ülesanne on muuta ELi inimõiguste poliitika tulemuslikumaks ja nähtavamaks. Eriesindajal on ulatuslikud ja paindlikud volitused, mis võimaldavad kohaneda muutuvate geopoliitiliste oludega. Eriesindaja teeb tihedat koostööd Euroopa välisteenistusega, mis toetab tema tööd täielikult.

Eamon Gilmore on endine Iirimaa asepeaminister ja välisminister ning ta kandis valitsuse tasandil vastutust nn suure reede kokkuleppe, sealhulgas selle põhiliste inimõigustealaste põhimõtete elluviimise eest. Alates 2015. aasta oktoobrist on ta olnud kõrge esindaja eriesindaja Colombia rahuprotsessis. Tema töö ja rahuprotsessi antud panus on pälvinud kõigi osapoolte suure tunnustuse.

Twitteri konto: @EamonGilmore

Nataliya Apostolova nimetati Euroopa Liidu eriesindajaks Kosovos 4. augustil 2016. Poliitiliste eesmärkide saavutamiseks hõlmab mandaat ülesannet pakkuda ELi nõu ja toetust poliitilises protsessis ning edendada liidu üldist poliitilist koordineerimist Kosovos.

Alates 18. septembrist 2018 on Susanna Terstal olnud ELi eriesindaja Lähis-Ida rahuprotsessis. Eriesindaja ülesanne on anda panus tegevustesse ja algatustesse, mis on suunatud Iisraeli-Palestiina konflikti lõplikule, kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevale lahendamisele. Ta toetab aktiivselt pooltevahelisi rahuläbirääkimisi ja annab nendesse oma panuse.

Angel LOSADA nimetati ELi eriesindajaks Sahelis 1 novembril 2015. Ta juhib ELi panust piirkondlikesse ja rahvusvahelistesse jõupingutustesse, mille eesmärk on saavutada Sahelis püsiv rahu, turvalisus ja areng. Samuti koordineerib ta ELi kõikehõlmavat lähenemist piirkondlikule kriisile, tuginedes Saheli julgeolekut ja arengut käsitlevale ELi strateegiale.

Twitteri konto: @AngelLosadaEU

Telefon: +32 2 584 5428/2479

E-posti aadress: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Toivo Klaar nimetati ELi eriesindajaks Lõuna-Kaukaasias ja Gruusia kriisi jaoks 13. novembril 2017. Tema volitused põhinevad liidu poliitilistel eesmärkidel Lõuna-Kaukaasias kooskõlas olemasolevate mehhanismidega, sealhulgas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ja selle Minski grupiga. Nendeks eesmärkideks on ennetada konflikte kõnealuses piirkonnas, aidata kaasa konfliktide, sealhulgas Gruusia kriisi ja Mägi-Karabahhi konflikti rahumeelsele lahendamisele piirkonnas (edendades pagulaste ja riigisiseste põgenike tagasipöördumist ning muude asjakohaste vahendite kaudu) ning toetada selliste kokkulepete rakendamist kooskõlas rahvusvahelise õiguse põhimõtetega; teha konstruktiivset koostööd piirkonnaga seotud peamiste huvitatud osalejatega; julgustada ja toetada Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia ning asjakohasel juhul nende naaberriikide vahelist edasist koostööd; ning suurendada liidu tõhusust ja nähtavust kõnealuses piirkonnas.

Twitteri konto: @ToivoKlaar

Editorial Sections: