European Union External Action

Zvláštní zástupci EU

31/05/2021 - 15:56
Overview

Evropská unie má v různých zemích a regionech světa své zvláštní zástupce.

Zvláštní zástupci EU prosazují politiky a zájmy EU v problémových oblastech a zemích a hrají aktivní úlohu v úsilí o upevnění míru, stability a právního státu.

Podporují činnost vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v dotyčných oblastech. Hrají důležitou roli při vytváření silnější a efektivnější zahraniční a bezpečnostní politiky EU (SZBP) a v souvislosti s úsilím Unie stát se účinnějším, soudržnějším a schopnějším aktérem na světové scéně. Zajišťují aktivní politickou přítomnost EU v klíčových zemích a regionech a představují „hlas“ a „tvář“ EU a jejích politik.

EU má své zvláštní zástupce pro Bosnu a Hercegovinu, Střední Asii, oblast Afrického rohu, lidská práva, Kosovo, mírový proces na Blízkém východě, oblast Sahelu, jižní Kavkaz a krizi v Gruzii.

Funkce zvláštního zástupce EU v Bosně a Hercegovině se dne 1. září 2019 ujal Johann Sattler. Jeho mandát vychází z těchto cílů politiky EU v Bosně a Hercegovině: trvalý pokrok procesu stabilizace a přidružení s cílem vytvořit stabilní, životaschopnou, mírovou, mnohonárodnostní a jednotnou Bosnu a Hercegovinu, která mírumilovně spolupracuje se svými sousedy a nezvratně směřuje ke členství v Unii. Unie rovněž nadále podporuje provádění Všeobecné rámcové dohody o míru v Bosně a Hercegovině.

Twitterový účet: @josattler

Zvláštním zástupcem EU pro Střední Asii byl dne 15. dubna 2015 jmenován Peter Burian. Jeho jmenování je dokladem pokračující spolupráce EU se Střední Asií a zajišťuje naši výraznou angažovanost v klíčových otázkách společného zájmu, včetně právního státu, bezpečnosti, energetiky, vody, vzdělávání a lidských práv.

Zvláštním zástupcem Evropské unie pro oblast Afrického rohu byl dne 1. ledna 2012 jmenován Alexander Rondos. Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Evropské unie ve vztahu k oblasti Afrického rohu a jeho výkon má aktivně přispívat k regionálnímu a mezinárodnímu úsilí o dosažení trvalého míru, bezpečnosti a rozvoje v oblasti. Zvláštní zástupce EU rovněž usiluje o zvýšení kvality, intenzity a dopadu mnohostranné angažovanosti EU v oblasti Afrického rohu.

Zvláštním zástupcem EU pro lidská práva je Eamon Gilmore, který nahradil Stavrose Lambrinidise, jenž byl v roce 2012 jmenován prvním zvláštním zástupcem EU pro tuto oblast. Eamon Gilmore se této funkce, do níž byl jmenován na dobu dvou let, ujal dne 1. března 2019.

Úkolem zvláštního zástupce pro lidská práva je zvyšovat účinnost a viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv. Má rozsáhlý, flexibilní mandát, který umožňuje přizpůsobit činnost měnící se geopolitické situaci. Zvláštní zástupce úzce spolupracuje s Evropskou službou pro vnější činnost, která jeho práci plně podporuje.

Jako bývalý místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Irska měl Eamon Gilmore vládní odpovědnost za provádění Velkopáteční dohody včetně jejích hlavních ustanovení týkajících se lidských práv. Od října 2015 je zvláštním vyslancem vysokého představitele pro kolumbijský mírový proces. Jeho práci a přínos k mírovému procesu vysoce ocenily všechny strany.

Twitterový účet: @EamonGilmore

Zvláštní zástupkyní Evropské unie pro Kosovo byla dne 4. srpna 2016 jmenována Natalija Apostolova. V zájmu dosažení politických cílů je součástí mandátu zvláštní zástupkyně i úkol poskytovat poradenství a podporu EU v politickém procesu a podporovat celkovou politickou koordinaci Unie v Kosovu.

Zvláštní zástupkyní EU pro mírový proces na Blízkém východě je od 18. září 2018 Susanna Terstalová. Úkolem zvláštní zástupkyně je přispívat k činnostem a iniciativám vedoucím ke konečnému urovnání izraelsko-palestinského konfliktu na základě dvoustátního řešení. Jejím úkolem je také aktivně podporovat mírová jednání mezi stranami a přispívat k nim.

Zvláštním zástupcem EU pro oblast Sahelu byl dne 1. listopadu 2015 jmenován Angel Losada. Vede činnost EU, jejímž cílem je přispět k regionálnímu a mezinárodnímu úsilí o trvalý mír, bezpečnost a rozvoj v oblasti Sahelu. Koordinuje rovněž komplexní přístup EU k této regionální krizi na základě strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu.

Twitterový účet: @AngelLosadaEU

Kontaktní údaje: tel.: +32 2 584 5428/2479

email: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Zvláštním zástupcem EU pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii byl dne 13. listopadu 2017 jmenován Toivo Klaar. Jeho mandát vychází z cílů politiky Unie pro jižní Kavkaz v souladu se stávajícími mechanismy, včetně Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a její Minské skupiny, přičemž tyto cíle zahrnují předcházení konfliktům v regionu, přispívání k mírovému řešení konfliktů v regionu, včetně krize v Gruzii a konfliktu v Náhorním Karabachu, podporou návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a dalšími vhodnými prostředky, a podporu při realizaci tohoto řešení v souladu se zásadami mezinárodního práva, dále vedení konstruktivních jednání s hlavními zúčastněnými subjekty o záležitostech regionu, podněcování a podporu další spolupráce mezi Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií a případně zeměmi, které s nimi sousedí, a zvyšování účinnosti a viditelnosti působení Unie v oblasti.

Twitterový účet: @ToivoKlaar

Editorial Sections: