European Union External Action

Sodelovanje z drugimi institucijami EU

25/11/2019 - 15:44
Overview

Evropska služba za zunanje delovanje tesno sodeluje z drugimi institucijami in organi EU, ki sooblikujejo zunanjo politiko EU.

Njeni glavni partnerji so Evropski svet, kjer se sestajajo voditelji držav in vlad vseh držav članic EU, Evropska komisija, ki je izvršilni organ EU, in Evropski parlament, ki ga neposredno izvolijo državljani EU.

Zunanjo politiko EU usmerja Evropski svet, opredeli pa jo Svet za zunanje zadeve, v okviru katerega se enkrat mesečno v Bruslju sestanejo zunanji ministri držav članic EU. Svet za zunanje zadeve je pristojen za zunanje delovanje EU, ki vključuje zunanjo politiko, obrambo in varnost, trgovino, razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Sejam predseduje VP/PP. Ko Svet določi politike, je ESZD po potrebi zadolžena za njihovo izvajanje in nadaljnje ukrepanje.

ESZD sodeluje z Evropsko komisijo glede številnih vprašanj, kot je sprejetje celovitega pristopa za zunanjo politiko EU. Celoten kolegij evropskih komisarjev se sestaja enkrat mesečno, poleg tega pa VP/PP vsak mesec vodi sejo vseh komisarjev, ki obravnavajo mednarodna vprašanja, kot sta trgovina in razvoj.

EU ohranja diplomatske odnose s skoraj vsemi državami na svetu in izvaja vrsto ukrepov s strateškimi partnerji, ključnimi mednarodnimi akterji ter novimi silami in silami v razvoju. Poleg Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) deluje še Služba Evropske komisije za instrumente zunanje politike (FPI), ki je odgovorna za operativne izdatke na glavnem področju zunanjega delovanja EU.

ESZD sodeluje tudi z Evropskim parlamentom. VP/PP poslancem Evropskega parlamenta redno poroča o zunanji politiki in dejavnostih ter odgovarja na njihova vprašanja. ESZD mu pri tem pomaga. Evropski parlament zagotavlja platformo za izmenjavo informacij o zunanji politiki med institucionalnimi in vladnimi oblikovalci politik ter civilno družbo, vključno z možganskimi trusti in akademiki. Evropski parlament mora skupaj s Svetom Evropske unije odobriti letni proračun za skupno zunanjo in varnostno politiko.

Editorial Sections: