European Union External Action

Spolupráca s ďalšími inštitúciami EÚ

25/11/2019 - 15:44
Overview

Európska služba pre vonkajšiu činnosť úzko spolupracuje s ďalšími inštitúciami a orgánmi EÚ, ktoré zohrávajú úlohu pri vytváraní zahraničnej politiky EÚ.

Jej hlavnými partnermi sú Európska rada, v ktorej zasadajú hlavy štátov a predsedovia vlád všetkých členských štátov EÚ, Európska komisia, ktorá je výkonným orgánom EÚ, a Európsky parlament, ktorý priamo volia občania EÚ.

Zahraničnú politiku EÚ riadi Európska rada a vymedzuje Rada pre zahraničné veci, ktorá združuje ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ a zasadá jedenkrát mesačne v Bruseli. Rada pre zahraničné veci zodpovedá za vonkajšiu činnosť EÚ, do ktorej patrí zahraničná politika, obrana a bezpečnosť, obchod, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc.

Jej zasadnutiam predsedá vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie. Hneď ako Rada stanoví politiku v určitej oblasti, je ESVČ v prípade potreby poverená jej vykonávaním a prijímaním nadväzujúcich opatrení.

ESVČ spolupracuje na mnohých otázkach s Európskou komisiou, a pritom uplatňuje komplexný prístup k zahraničnej politike EÚ. Celé kolégium európskych komisárov zasadá raz mesačne a okrem toho predsedá VP/PK každý mesiac zasadnutiu všetkých komisárov, ktorých portfóliá sa týkajú medzinárodných otázok – napríklad obchodu a rozvoja.

EÚ udržiava diplomatické vzťahy s takmer všetkými krajinami sveta a v celom rade oblastí spolupracuje so strategickými partnermi, kľúčovými medzinárodnými aktérmi a novými a rozvíjajúcimi sa mocnosťami. Za operačné výdavky v kľúčovej oblasti vonkajšej činnosti EÚ zodpovedá útvar Európskej komisie pre nástroje zahraničnej politiky, ktorý spolupracuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

ESVČ spolupracuje aj s Európskym parlamentom. Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie pravidelne podáva poslancom Európskeho parlamentu správy o zahraničnej politike a o svojej činnosti a odpovedá na ich otázky. ESVČ mu pri plnení tejto úlohy pomáha. Európsky parlament je platformou na výmenu názorov na zahraničnú politiku medzi tvorcami politík z inštitúcií EÚ a vlád členských štátov, ako aj občianskou spoločnosťou vrátane think tankov a akademickej obce. Spolu s Radou Európskej únie musí Európsky parlament schvaľovať ročný rozpočet v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Editorial Sections: