European Union External Action

Sadarbība ar citām ES iestādēm

25/11/2019 - 15:44
Overview

Eiropas Ārējās darbības dienests cieši sadarbojas ar citām ES iestādēm un struktūrām, kuras piedalās ES ārpolitikas veidošanā.

ES ārpolitiku virza Eiropadome, un to definē Ārlietu padome, kurā reizi mēnesī Briselē sanāk ES dalībvalstu ārlietu ministri. Ārlietu padome ir atbildīga par ES ārējo darbību, kas ietver ārpolitiku, aizsardzību un drošību, tirdzniecību, attīstības sadarbību un humāno palīdzību.

Šīs sanāksmes vada AP/PV. Pēc tam, kad politiku ir noteikusi Padome, EĀDD attiecīgā gadījumā tiek pilnvarots politiku īstenot un veikt pēcpasākumus.

EĀDD daudzos jautājumos sadarbojas ar Eiropas Komisiju, īstenojot visaptverošu pieeju ES ārpolitikai. Visa Eiropas komisāru kolēģija tiekas reizi mēnesī, un vēl katru mēnesi AP/PV vada visu to komisāru sanāksmi, kuru pārziņā ir starptautiski jautājumi, piemēram, tirdzniecība un attīstība.

ES uztur diplomātiskās attiecības ar gandrīz visām pasaules valstīm un veic virkni pasākumu ar stratēģiskajiem partneriem, svarīgiem starptautiskajiem dalībniekiem un topošām un jaunattīstības lielvarām. Eiropas Komisijas Ārpolitikas instrumentu dienests (FPI) strādā līdztekus Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) un ir atbildīgs par darbības izdevumiem būtiskajā ES ārējās darbības jomā.

Visbeidzot, EĀDD sadarbojas arī ar Eiropas Parlamentu. AP/VP regulāri ziņo Eiropas Parlamenta deputātiem par ārpolitiku un savu darbību un atbild uz viņu jautājumiem. EĀDD palīdz AP/PV veikt šo uzdevumu. Eiropas Parlaments nodrošina platformu viedokļu apmaiņai par ārpolitiku starp iestāžu un valdību politikas veidotājiem, kā arī pilsonisko sabiedrību, tostarp ideju laboratorijām un akadēmisko aprindu pārstāvjiem. Kopā ar Eiropas Savienības Padomi Eiropas Parlamentam ir jāapstiprina ikgadējais kopējais ārpolitikas un drošības budžets.

Editorial Sections: