European Union External Action

Bendradarbiavimas su kitomis ES institucijomis

25/11/2019 - 15:44
Overview

Europos išorės veiksmų tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis ir įstaigomis, kurios atlieka tam tikrą vaidmenį formuojant ES užsienio politiką.

Pagrindiniai jos partneriai yra Europos Vadovų Taryba, kurioje susitinka visų ES valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovai, Europos Komisija, kuri yra ES vykdomoji institucija, ir Europos Parlamentas, kurį tiesiogiai renka ES piliečiai.

ES užsienio politikai vadovauja Europos Vadovų Taryba, o ją apibrėžia Užsienio reikalų taryba, į kurios kartą per mėnesį Briuselyje rengiamus posėdžius renkasi ES valstybių narių užsienio reikalų ministrai. Užsienio reikalų taryba yra atsakinga už ES išorės veiksmus, kurie apima užsienio politiką, gynybą ir saugumą, prekybą, vystomąjį bendradarbiavimą ir humanitarinę pagalbą.

Šiems posėdžiams pirmininkauja vyriausiasis įgaliotinis ir Komisijos pirmininko pavaduotojas. Tarybai nustačius atitinkamą politiką, EIVT, kai tinkama, įgaliojama ją įgyvendinti ir imtis tolesnių su ja susijusių veiksmų.

EIVT bendradarbiauja su Europos Komisija daugeliu klausimų laikydamasi visapusiško požiūrio į ES užsienio politiką. Visa Europos Komisijos narių kolegija susitinka kartą per mėnesį; be to, kas mėnesį vyriausiasis įgaliotinis ir Komisijos pirmininko pavaduotojas pirmininkauja visų Komisijos narių, kurių atsakomybės sritys susijusios su tarptautiniais klausimais, pavyzdžiui, prekyba ir vystymusi, susitikimui.

ES palaiko diplomatinius santykius su beveik visomis pasaulio šalimis ir imasi įvairiausių veiksmų su strateginiais partneriais, pagrindiniais tarptautiniais veikėjais bei besiformuojančios rinkos ekonomikos ir besivystančiomis šalimis. Bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), Europos Komisijos Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI) yra atsakinga už veiklos išlaidas itin svarbioje ES išorės veiksmų srityje.

Galiausiai EIVT taip pat bendradarbiauja su Europos Parlamentu. Vyriausiasis įgaliotinis ir Komisijos pirmininko pavaduotojas reguliariai teikia ataskaitas Europos Parlamento nariams apie užsienio politiką ir savo veiklą ir atsako į jų klausimus. Vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijos pirmininko pavaduotojui šią užduotį atlikti padeda EIVT. Europos Parlamentas – tai ta platforma, kurioje instituciniai ir vyriausybiniai politikos formuotojai, taip pat pilietinės visuomenės atstovai, įskaitant idėjų institutus ir akademikus, keičiasi informacija apie užsienio politiką. Kartu su Europos Sąjungos Taryba Europos Parlamentas turi patvirtinti metinį bendrą užsienio ir saugumo biudžetą.

Editorial Sections: