European Union External Action

Koostöö teiste ELi institutsioonidega

25/11/2019 - 15:44
Overview

Euroopa välisteenistus teeb tihedat koostööd teiste ELi institutsioonide ja asutustega, kes osalevad ELi välispoliitika arendamises.

Tema peamised partnerid on Euroopa Ülemkogu, kus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid, Euroopa Komisjon, mis on ELi täitevvõimuorgan, ja Euroopa Parlament, mille valivad otse ELi kodanikud.

ELi välispoliitikat juhib Euroopa Ülemkogu ja selle määratleb välisasjade nõukogu, mis toob kord kuus Brüsselisse kokku ELi liikmesriikide välisministrid. Välisasjade nõukogu vastutab ELi välistegevuse eest, mis hõlmab välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitikat, kaubandust, arengukoostööd ja humanitaarabi.

Neid istungeid juhatab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident. Kui nõukogu on poliitika kindlaks määranud, on Euroopa välisteenistus vajaduse korral volitatud seda rakendama ja võtma järelmeetmeid.

Euroopa välisteenistus teeb paljudes küsimustes koostööd Euroopa Komisjoniga, lähtudes terviklikust vaatest ELi välispoliitikale. Euroopa Komisjoni volinike kolleegium tuleb kokku kord kuus ning lisaks juhatab kõrge esindaja / komisjoni asepresident igal kuul kõigi nende volinike kohtumist, kelle vastutusala hõlmab rahvusvahelisi küsimusi, näiteks kaubandust ja arengut.

ELil on diplomaatilised suhted peaaegu kõigi maailma riikidega ning ta võtab koos strateegiliste partnerite, peamiste rahvusvaheliste osalejate ning esilekerkivate ja arenevate jõududega mitmesuguseid meetmeid. Euroopa välisteenistuse kõrval töötab Euroopa Komisjoni välispoliitika vahendite talitus (FPI), kes vastutab ELi välistegevuse olulises valdkonna tegevuskulude eest.

Euroopa välisteenistus teeb koostööd ka Euroopa Parlamendiga. Kõrge esindaja / komisjoni asepresident annab Euroopa Parlamendi liikmetele korrapäraselt aru välispoliitikast ja oma tegevusest ning vastab parlamendiliikmete küsimustele. Selle ülesande täitmisel abistab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat / komisjoni asepresidenti Euroopa välisteenistus. Euroopa Parlament pakub institutsioonide ja valitsuste poliitikakujundajatele ning kodanikuühiskonnale, sealhulgas mõttekodadele ja akadeemilistele ringkondadele välispoliitikat käsitlevate arvamuste vahetamise platvormi. Euroopa Parlament peab koos Euroopa Liidu Nõukoguga heaks kiitma ühise välis- ja julgeolekupoliitika aastaeelarve.

Editorial Sections: