European Union External Action

EU:s uppgifter på den internationella arenan

25/11/2019 - 15:29
Overview

EU spelar en viktig roll inom diplomati, främjande av mänskliga rättigheter, handel, utveckling och humanitärt bistånd och inom multilaterala organisationer.

EU spelar en viktig roll inom diplomati, främjande av mänskliga rättigheter, handel, utveckling och humanitärt bistånd, och arbetar med multilaterala organisationer. Utrikestjänstens uppgift är att försöka skapa samstämmighet och samordning i EU:s internationella arbete.

Lissabonfördraget anger tydligt vad som bör vägleda EU på internationell nivå:

”Unionens åtgärder i internationella sammanhang ska utgå från de principer som har legat till grund för dess egen tillblivelse, utveckling och utvidgning och som den strävar efter att föra fram i resten av världen: demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten.”

Här följer några exempel på de olika uppgifter EU har utanför unionens gränser.

Internationellt har EU lett och stött fredssamtal runtom i världen för att underlätta lösningar i konflikter:

Efter flera år av EU-ledda diplomatiska insatser nåddes i juli 2015 en historisk internationell överenskommelse om Irans kärntekniska program. EU förhandlade fram överenskommelsen tillsammans med Kina, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Storbritannien och USA. Iran förband sig att under inga omständigheter någonsin eftersträva, utveckla eller förvärva kärnvapen. EU är nu ordförande i den kommitté som övervakar genomförandet av detta avtal.

I Colombia stöder EU fredssamtalen mellan regeringen och Farc genom ett särskilt sändebud för fred – Irlands f.d. utrikesminister Eamon Gilmore – för att få slut på ett inbördeskrig som pågått i decennier.

I Mali har EU hjälpt landet att ta sig ur en djup politisk kris genom att delta i medlingen som ledde till det fredsavtal som undertecknades i juni 2015. EU hjälper också till med att utbilda Malis försvarsmakt i kampen mot terrorismen och ger omfattande utvecklingsbistånd. Detta är ett exempel på den övergripande EU-strategi där alla verktyg används – diplomatiska, säkerhetsmässiga och ekonomiska – vid sidan av utvecklingssamarbetet.

Genom sitt politiska, praktiska och ekonomiska stöd har EU spelat en avgörande roll för fredsbyggandet på västra Balkan efter de jugoslaviska krigen. Ett exempel är den EU-stödda dialogen mellan Serbien och Kosovo, som ledde till en banbrytande överenskommelse i april 2013 som nu håller på att genomföras med stöd från EU.

Öster och söder om EU finns det många länder som har genomgått – eller fortfarande genomgår – dramatiska politiska förändringar. För att stödja övergången till fullständig demokrati har den europeiska grannskapspolitiken som mål att stabila och vänskapliga förbindelser ska upprätthållas med de länder som gränsar till EU. Att främja demokrati, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter samtidigt som man öppnar upp handel och samarbetar inom många politikområden, bland annat när det gäller migrations- och viseringsfrågor, är några av de politiska målen.

EU är världens största enskilda givare av utvecklingsbistånd. Tillsammans står EU och dess medlemsländer för mer än hälften av det offentliga utvecklingsbiståndet i världen. EU:s bidrag gör en enorm skillnad för miljontals människor och deras möjligheter att försörja sig. Mot denna bakgrund har EU varit en av de främsta förespråkarna för de nya FN-mål för hållbar utveckling som antogs 2015 och EU har åtagit sig att verka för att hållbarhetsmålen ska genomföras.

EU sätter mänskliga rättigheter i fokus i alla yttre förbindelser och tar upp människorättsfrågorna i politiska dialoger med tredjeländer, i alla sammanhang som gäller utvecklingspolitik och bistånd och vid aktiviteter i multilaterala forum som FN. EU har också politiska riktlinjer för mänskliga rättigheter, för bl.a. dödsstraff, tortyr och yttrandefrihet offline och online. EU:s instrument för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) stärker respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i länder och regioner där ställningen för dessa fri- och rättigheter är som svagast. Rösträtten är en mänsklig rättighet. Valövervakning är en ytterst viktig EU-verksamhet som syftar till att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i hela världen.

EU har ett djupgående samarbete med FN i en rad frågor. EU förespråkar multilateralism eftersom unionen vill ha framförhandlade, bindande regler i internationella förbindelser. Hur EU:s förbindelser med FN ser ut framgår tydligt av Lissabonfördraget.

Inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) genomför EU civila och militära insatser i hela världen. Uppdragen omfattar allt ifrån gränsförvaltning till utbildning av poliser på lokal nivå. EU:s marina insats Atalanta utanför Somalias kust bekämpar piratdåd och skyddar Världslivsmedelsprogrammets humanitära sändningar. EU står också för insatsen Eunavfor MED Sophia i Medelhavet – en del av arbetet med att sätta stopp för nätverken för människosmuggling och människohandel i södra centrala Medelhavsområdet och förhindra att fler människor förlorar livet till havs.

EU och dess medlemsländer är världens största givare av humanitärt bistånd. De ger livräddande bistånd till katastrofdrabbade personer, flyktingar och andra i akut nöd. Humanitärt bistånd ges i enlighet med sårbarhetskriterier och behovsbedömningar. Arbetet samordnas av kommissionens generaldirektorat för civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo).

EU bidrar med samordnade insatser vid internationella nödsituationer av olika slag, t.ex. efter jordbävningen i Ecuador och under kriget och flyktingkrisen i Syrien, där EU har varit den största givaren av humanitärt bistånd till konfliktens offer. I sådana nödsituationer kan EU mobilisera alla sina krisverktyg, dvs. både humanitärt bistånd och civilskydd. Under 2015 tillhandahöll EU livsmedeltillfälliga bostäderskyddhälso- och sjukvård och rent vatten till över 120 miljoner människor som drabbats av naturkatastrofer eller konflikter i över 80 länder.

EU har varit ledande i de internationella insatserna mot klimatförändringar och bidrog till att säkra det första universella, rättsligt bindande globala klimatavtalet som antogs vid klimatkonferensen i Paris (COP 21) i december 2015. EU involverar strategiska partnerländer i dialog och samarbete för att få till stånd en ambitiös uppföljning av åtagandena i Parisavtalet. Dessutom utgör EU och medlemsländerna tillsammans den största givaren av klimatfinansiering till utvecklingsländer.

EU är världens största handelsblock. Handel ingår i gemenskapspolitiken, vilket innebär att internationella handelsavtal förhandlas fram och undertecknas av EU och inte av enskilda medlemsländer. Detta gör det möjligt för EU att tala med en röst med internationella partner i arbetet för att främja ett fritt och mera rättvist internationellt handelssystem.

Sedan 1957, när EU:s föregångare med sex länder bildades, har EU expanderat betydligt, särskilt efter kommunismens fall i Central- och Östeuropa. EU-medlemskapets attraktionskraft och den politiska och ekonomiska stabilitet som medlemskapet medför har inneburit att många länder vill gå med i unionen. Först måste de dock klara tuffa tester, bl.a. när det gäller demokrati och rättsstatsprincipen.

Editorial Sections: