European Union External Action

Úloha EÚ na medzinárodnej scéne

25/11/2019 - 15:29
Overview

Európska únia zohráva dôležitú úlohu v oblasti diplomacie, pri presadzovaní ľudských práv, v oblasti obchodu, rozvoja a humanitárnej pomoci a v rámci spolupráce s viacstrannými organizáciami.

Európska únia zohráva dôležitú úlohu v oblasti diplomacie, pri presadzovaní ľudských práv, v oblasti obchodu, rozvoja a humanitárnej pomoci a v rámci spolupráce s viacstrannými organizáciami. Úlohou ESVČ je usilovať sa o zosúlaďovanie a koordinovanie, pokiaľ ide o medzinárodnú úlohu Európskej únie.

V Lisabonskej zmluve sa jasne stanovuje, akými zásadami by mala Európska únia na medzinárodnej úrovni riadiť.

„Činnosť Únie na medzinárodnej scéne sa spravuje zásadami, ktoré sa uplatnili pri jej založení, rozvoji a rozšírení a ktoré hodlá podporovať vo zvyšku sveta: demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, zachovávanie ľudskej dôstojnosti, rovnosť a solidarita a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva.“

Nižšie sa uvádza niekoľko príkladov úloh, ktoré EÚ plní za svojimi hranicami:

Na medzinárodnej úrovni EÚ viedla a podporovala mierové rozhovory po celom svete s cieľom uľahčiť riešenia konfliktov na celom svete, ako napríklad:

V júli 2015 sa po rokoch diplomatického úsilia pod vedením EÚ dosiahla historická medzinárodná dohoda o iránskom jadrovom programe. Túto dohodu sprostredkovala EÚ spoločne s Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom, Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi. Irán sa zaviazal, že za žiadnych okolností nebude vyvíjať, získavať ani si obstarávať jadrové zbrane. EÚ v súčasnosti predsedá výboru, ktorý dohliada na vykonávanie tejto dohody.

V Kolumbii podporuje EÚ mierové rozhovory medzi vládou a hnutím FARC s cieľom ukončiť desaťročia trvajúcu občiansku vojnu, a to prostredníctvom vymenovania osobitného mierového vyslanca – bývalého írskeho ministra zahraničných vecí Eamona Gilmora.

V Mali EÚ pomáha, aby sa táto krajina dostala z hlbokej politickej krízy, a to tým, že bola jedným zo sprostredkovateľov malijskej mierovej dohody, ktorá bola podpísaná v júni 2015. Pomáha aj pri výcviku malijských ozbrojených síl s cieľom bojovať proti terorizmu a poskytuje značnú rozvojovú pomoc. Ide o príklad komplexného prístupu EÚ, v rámci ktorého sa využívajú všetky jej nástroje – z oblasti diplomacie, bezpečnosti, financií a rozvojovej spolupráce.

EÚ od čias vojen v Juhoslávii zohrávala kľúčovú úlohu pri budovaní mieru na západnom Balkáne vzhľadom na to, že poskytovala politickú, praktickú a hospodársku podporu. Jedným z príkladov je dialóg medzi Srbskom a Kosovom sprostredkovaný Európskou úniou, ktorý v apríli 2013 viedol k prelomovej dohode, ktorá sa v súčasnosti s podporou EÚ vykonáva.

Na východ a na juh od Európskej únie je mnoho krajín, v ktorých sa odohrali – alebo sa ešte odohrávajú – dramatické politické zmeny. S cieľom pomáhať týmto krajinám pri prechode k plnohodnotnej demokracii sa európska susedská politika zameriava na udržiavanie pevných a priateľských vzťahov s krajinami na hraniciach Európskej únie. Medzi ciele tejto politiky patrí okrem iného presadzovanie demokracie, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv a zároveň otvorené obchodovanie a spolupráca v mnohých oblastiach politiky, a to aj v oblasti migrácie a víz.

EÚ je najväčším jednotlivým poskytovateľom rozvojovej pomoci. EÚ a jej členské štáty spoločne poskytujú celosvetovo viac ako polovicu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Týmto príspevkom sa výrazne zlepšujú životné podmienky miliónov ľudí na celom svete. V tejto súvislosti EÚ dôrazne podporuje nové ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja dohodnuté v roku 2015 a je odhodlaná ich vykonávať.

EÚ stanovila ľudské práva za ústredný prvok svojich zahraničných vzťahov a túto skutočnosť vyjadruje v politických dialógoch s tretími krajinami, vo svojej rozvojovej politike a poskytovaní pomoci, ako aj v rámci účasti na viacstranných fórach, ako je napríklad Organizácia Spojených národov. EÚ vypracovala aj usmernenia pre politiku v oblasti ľudských práv, ktoré sa vzťahujú na otázky, ako je trest smrti, mučenie a sloboda prejavu offline a online. V rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) sa posilňuje dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v krajinách a regiónoch, v ktorých sú najviac ohrozené. Jedným z ľudských práv je právo voliť. Veľmi dôležitou činnosťou EÚ je pozorovanie volieb, ktorého cieľom je podpora demokracie, ľudských práv a právneho štátu na celom svete.

EÚ v rade otázok úzko spolupracuje s Organizáciou Spojených národov. Viera EÚ v multilateralizmus odzrkadľuje záväzok k vyrokovaným a záväzným pravidlám v medzinárodných vzťahoch. Vzťah EÚ s Organizáciou Spojených národov sa výslovne uvádza v Lisabonskej zmluve.

V rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) vykonáva EÚ po celom svete civilné a vojenské misie. Tieto misie plnia rôzne úlohy od riadenia hraníc až po výcvik miestnej polície. Napríklad operácia námorných síl EÚ „Atalanta“ pri somálskom pobreží bojuje proti pirátstvu a chráni humanitárne zásielky poskytované v rámci Svetového potravinového programu. V Stredozemnom mori spustila EÚ operáciu „Sophia“ ako súčasť širšieho úsilia EÚ o narušenie obchodného modelu sietí prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi v južnom centrálnom Stredozemí a zabránenie ďalším stratám na životoch na mori.

EÚ a jej členské štáty sú najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci na svete. Poskytujú pomoc, vďaka ktorej sa zachraňujú životy obetí katastrof, utečencov a iných osôb, ktoré naliehavo potrebujú pomoc. Humanitárna pomoc sa poskytuje na základe kritérií zraniteľnosti a posúdenia potrieb. Túto činnosť koordinuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO).

Európska únia reaguje koordinovaným spôsobom na medzinárodné núdzové udalosti všetkých druhov, ako bolo napríklad nedávne zemetrasenie v Ekvádore alebo situácia utečencov, ktorí utekajú pred vojnou v Sýrii, kde je EÚ najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci obetiam konfliktu. V prípade takýchto núdzových situácií môže kombinovať núdzové nástroje EÚ, konkrétne humanitárnu pomoc a civilnú ochranu. V roku 2015 poskytla EÚ viac ako 120 miliónom ľudí postihnutých prírodnými katastrofami alebo konfliktom vo viac ako 80 krajinách potraviny, útočisko, ochranu, zdravotnú starostlivosť a čistú vodu.

EÚ stojí na čele medzinárodného úsilia v boji proti zmene klímy a mala zásadný podiel na vypracovaní vôbec prvej univerzálnej, právne záväznej celosvetovej dohody o klíme, ktorá bola prijatá v decembri 2015 na Parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). EÚ zapája do dialógu a spolupráce strategické partnerské krajiny s cieľom zabezpečiť ambiciózne opatrenia nadväzujúce na parížske záväzky. Okrem toho sú EÚ a členské štáty spoločne najväčším prispievateľom, pokiaľ ide o financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy v rozvojových krajinách.

Európska únia je najväčším svetovým obchodným blokom. Obchod je spoločnou politikou, čo znamená, že medzinárodné obchodné dohody vyrokúva a podpisuje EÚ, a nie jednotlivé členské štáty. Vďaka tomu môže EÚ vystupovať voči medzinárodným partnerom jednotne, keďže sa usiluje o presadenie slobodného a spravodlivejšieho medzinárodného systému obchodovania.

Od roku 1957, keď predchodcom dnešnej EÚ bolo zoskupenie šiestich krajín, sa EÚ výrazne rozrástla, pričom k najväčšiemu rozšíreniu došlo po páde komunizmu v strednej a východnej Európe. Atraktívnosť členstva v EÚ a politická a hospodárska stabilita, ktorú so sebou prináša, znamená, že o pristúpenie sa usilujú mnohé krajiny – hoci musia najprv úspešne splniť prísne podmienky členstva v EÚ, a to aj v oblasti demokracie a právneho štátu.

Editorial Sections: