European Union External Action

Međunarodne uloge EU-a

25/11/2019 - 15:29
Overview

Europska unija ima važnu ulogu u području diplomacije, promicanja ljudskih prava, trgovine, razvoja i humanitarne pomoći te suradnje s multilateralnim organizacijama.

Europska unija ima važnu ulogu u području diplomacije, promicanja ljudskih prava, trgovine, razvoja i humanitarne pomoći te suradnje s multilateralnim organizacijama. ESVD nastoji ostvariti usklađenost i koordinaciju među međunarodnim ulogama Europske unije.

Ugovorom iz Lisabona jasno se utvrđuje čime bi se Europska unija trebala voditi na međunarodnoj razini.

„Djelovanje Unije na međunarodnoj sceni vodi se načelima koja su nadahnjivala njezino stvaranje, razvoj i proširenje i koja ona nastoji promicati u ostatku svijeta: demokraciji, vladavini prava, univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava i temeljnih sloboda, poštovanju ljudskog dostojanstva, načelima jednakosti i solidarnosti te poštovanju načelâ Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava.”

U nastavku je nekoliko primjera uloga koje EU ima izvan svojih granica.

Na međunarodnoj razini EU vodi i podupire mirovne pregovore u cijelom svijetu kako bi se olakšalo pronalaženje rješenja za sukobe diljem svijeta, kao primjerice:

Nakon višegodišnjih diplomatskih nastojanja koje je EU predvodio u srpnju 2015. postignut je povijesni međunarodni sporazum o iranskom nuklearnom programu. EU je zajedno s Kinom, Francuskom, Njemačkom, Rusijom, Ujedinjenom Kraljevinom i Sjedinjenim Američkim Državama posredovao u sklapanju sporazuma. Iran se obvezao da ni u kojim okolnostima neće tražiti, razvijati ili nabavljati nuklearno oružje. EU sada predsjeda odborom koji nadzire provedbu tog sporazuma.

U Kolumbiji EU podupire mirovne pregovore između vlade i pokreta FARC s ciljem okončanja građanskog rata koji traje desetljećima, tako što je imenovao posebnog mirovnog izaslanika, bivšeg irskog ministra vanjskih poslova Eamona Gilmorea.
U Maliju je EU pomogao toj zemlji da izađe iz duboke političke krize sudjelovanjem u posredovanju pri sklapanju mirovnog sporazuma za Mali koji je potpisan u lipnju 2015. EU pomaže i u obuci malijskih oružanih snaga u borbi protiv terorizma te pruža znatnu razvojnu pomoć. To je primjer sveobuhvatnog pristupa EU-a u okviru kojeg se upotrebljavaju svi njegovi instrumenti, odnosno diplomatski, sigurnosni i financijski te instrument razvojne suradnje.

Zahvaljujući njegovoj političkoj, praktičnoj i gospodarskoj potpori EU je imao ključnu ulogu u uspostavi mira na zapadnom Balkanu nakon rata u Jugoslaviji. Jedan je od primjera posredovanje Europske unije u dijalogu između Srbije i Kosova, što je dovelo do ključnog dogovora u travnju 2013. koji se trenutačno provodi uz potporu EU-a.

Istočno i južno od Europske unije nalaze se mnoge države koje su prošle ili još prolaze kroz dramatične političke promjene. Europska politika susjedstva ima za cilj održati čvrste i prijateljske odnose sa zemljama na granicama Europske unije kako bi se poduprla njihova tranzicija na istinsku demokraciju. Među ciljevima te politike jesu promicanje demokracije, dobrog upravljanja i ljudskih prava uz istodobno otvaranje trgovine i suradnju u mnogim područjima politika, uključujući pitanja migracija i viza.

EU je najveći pojedinačni donator razvojne pomoći. EU i njegove države članice zajedno osiguravaju više od polovine službene razvojne pomoći na globalnoj razini. Tim se doprinosom bitno utječe na egzistenciju milijuna ljudi diljem svijeta. S obzirom na navedeno, EU je važan pobornik novih ciljeva održivog razvoja UN-a koji su usuglašeni 2015. te se zalaže za njihovu provedbu.

EU je u središte svojih vanjskih odnosa postavio ljudska prava što ističe u političkim dijalozima s trećim zemljama, u okviru svoje razvojne politike i pomoći te pri sudjelovanju na multilateralnim forumima poput Ujedinjenih naroda. EU ima i smjernice za politike o ljudskim pravima kojima su obuhvaćena područja poput smrtne kazne, mučenja i slobode izražavanja na internetu i izvan njega. Instrumentom EU-a za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) jača se poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda u zemljama i regijama u kojima su najviše ugroženi. Biračko pravo spada pod ljudska prava. Promatranje izbora ključna je aktivnost EU-a čiji je cilj promicanje demokracije, ljudskih prava i vladavine prava diljem svijeta.

EU na nizu pitanja blisko surađuje s Ujedinjenim narodima. Povjerenje EU-a u multilateralizam izražava se poštovanjem obvezujućih, u pregovorima dogovorenih pravila u međunarodnim odnosima. Odnos EU-a i Ujedinjenih naroda jasno je utvrđen u Ugovoru iz Lisabona.

EU u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) upravlja civilnim i vojnim misijama diljem svijeta. Te misije izvršavaju niz različitih zadaća, od upravljanja granicama do obuke lokalne policije. Operacijom pomorskih snaga EU-a „Atalanta”, primjerice, suzbija se piratstvo i štiti humanitarne pošiljke Svjetskog programa za hranu. Na Mediteranu je EU pokrenuo operaciju „Sophia” u sklopu širih nastojanja EU-a da onemogući poslovni model mreža za krijumčarenje i trgovinu ljudima na južnom središnjem Sredozemlju te spriječi daljnji gubitak života na moru.

EU i njegove države članice najveći su donatori humanitarne pomoći na svijetu. Pružaju pomoć kojom se spašavaju životi žrtava katastrofa, izbjeglica i ostalih osoba kojima je izuzetno potrebna pomoć. Humanitarna pomoć pruža se u skladu s kriterijima ranjivosti i procjenama potreba. Taj rad koordinira Odjel za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije (ECHO).

Europska unija usklađeno reagira na raznovrsne međunarodne hitne slučajeve, kao što je primjerice nedavni potres u Ekvadoru ili izbjeglice koje bježe od rata u Siriji, s time da je EU najveći donator humanitarne pomoći žrtvama sukoba u Siriji. U takvim hitnim slučajevima može objediniti instrumente EU-a za krizne situacije, odnosno humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu. EU je 2015. osigurao hranu, sklonište, zaštitu, zdravstvenu skrb i čistu vodu za više od 120 milijuna ljudi koji su bili izloženi prirodnim katastrofama ili sukobu u više od 80 zemalja.

EU je predvodnik međunarodnih nastojanja u borbi protiv klimatskih promjena i imao je ključnu ulogu u osiguravanju prvog univerzalnog, pravno obvezujućeg globalnog sporazuma o klimi donesenog na Pariškoj konferenciji o klimi (COP21) u prosincu 2015. Sa strateškim partnerskim zemljama sudjeluje u dijalogu i suradnji kako bi osigurao ambiciozno daljnje postupanje na temelju preuzetih obveza iz Pariškog sporazuma. Osim toga, EU i države članice zajedno pružaju najviše financijskih sredstava za borbu protiv klimatskih promjena zemljama u razvoju.

Europska unija najveće je trgovinsko područje na svijetu. Trgovina je zajednička politika, što znači da EU, umjesto pojedinačnih država članica, pregovara o međunarodnim trgovinskim sporazumima i potpisuje ih. Time se EU-u omogućuje da u pregovorima s međunarodnim partnerima nastupa jednoglasno s ciljem promicanja slobodnog i poštenog međunarodnog trgovinskog sustava.

EU se od 1957., kada je šest zemalja uspostavilo prethodnicu EU-a, znatno proširio, pri čemu se najviše država pridružilo nakon pada komunizma u srednjoj i istočnoj Europi. Zbog privlačnosti članstva u EU-u te političke i gospodarske stabilnosti koju donosi mnoge zemlje žele pristupiti, iako najprije moraju proći stroge provjere za članstvo u EU-u, među ostalim u području demokracije i vladavine prava.

Editorial Sections: