European Union External Action

EU:n kansainvälinen rooli

25/11/2019 - 15:29
Overview

Euroopan unionilla on tärkeä rooli diplomatiassa, ihmisoikeuksien edistämisessä, kaupassa, kehityksessä ja humanitaarisessa avussa sekä yhteistyössä monenvälisten järjestöjen kanssa.

Euroopan unionilla on tärkeä rooli diplomatiassa, ihmisoikeuksien edistämisessä, kaupassa, kehityksessä ja humanitaarisessa avussa sekä yhteistyössä monenvälisten järjestöjen kanssa. EUH:n tehtävänä on pyrkiä yhdenmukaisuuteen ja koordinoida Euroopan unionin kansainvälistä roolia.

Lissabonin sopimuksessa on määritelty selkeä perusta Euroopan unionin kansainvälisen toiminnan suunnalle.

"Unionin toiminta kansainvälisellä tasolla perustuu sen perustamisen, kehittämisen ja laajentumisen johtoajatuksena oleviin periaatteisiin, joita unioni pyrkii edistämään muualla maailmassa: demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus, ihmisarvon kunnioittaminen, tasa-arvo ja yhteisvastuu sekä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattaminen."

Seuraavassa muutamia esimerkkejä EU:n roolista rajojensa ulkopuolella:

Kansainvälisellä tasolla EU on johtanut ja tukenut rauhanneuvotteluja eri puolilla maailmaa ratkaisujen löytämiseksi konflikteihin. Esimerkiksi:
Vuosia kestäneen EU:n johtaman diplomaattisen työn tuloksena heinäkuussa 2015 päästiin historialliseen kansainväliseen sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. EU välitti sopimuksen yhdessä Kiinan, Ranskan, Saksan, Venäjän, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa. Iran sitoutui siihen, ettei se missään olosuhteissa tavoittele, kehitä eikä hanki ydinaseita. EU on tällä hetkellä kyseisen sopimuksen täytäntöönpanoa valvovan komitean puheenjohtaja.

Kolumbiassa EU on tukenut hallituksen ja FARC-liikkeen välisiä rauhanneuvotteluja vuosikymmenten sisällissodan päättämiseksi nimittämällä Irlannin entisen ulkoministerin Eamon Gilmoren EU:n erityislähettilääksi rauhanprosessiin.

Malissa EU on auttanut maata selviytymään vakavasta poliittisesta kriisistä kesäkuussa 2015 allekirjoitetun Malin rauhansopimuksen avulla. EU oli yksi sopimuksen välittäjistä. EU osallistuu myös Malin asevoimien kouluttamiseen terrorismin torjunnassa ja antaa huomattavan määrän kehitysapua. Tämä on esimerkki EU:n kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, jossa hyödynnetään kaikkia EU:n välineitä – diplomatiaa, turvallisuutta, rahoitusta ja kehitysyhteistyötä.,

EU on ollut ratkaisevassa asemassa rauhan rakentamisessa Länsi-Balkanilla Jugoslavian sotien jälkeen tarjoamalla poliittista, käytännön ja taloudellista tukea. Yksi esimerkki tästä on Serbian ja Kosovon välinen vuoropuhelu, jota EU on edistänyt ja joka johti huhtikuussa 2013 merkittävään sopimukseen. Tällä hetkellä sopimusta toteutetaan EU:n tuella.

Euroopan unionin itä- ja eteläpuolella on useita maita, jotka ovat käyneet läpi dramaattisia poliittisia muutoksia tai ovat edelleen niiden keskellä. Euroopan naapuruuspolitiikalla pyritään ylläpitämään vakaita ja ystävällisiä suhteita EU:n rajanaapureihin niiden tukemiseksi täysimittaiseen demokratiaan siirtymisessä. Naapuruuspolitiikan tavoitteita ovat muun muassa demokratian, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien edistäminen samalla, kun avataan kauppaa ja yhteistyötä useilla eri politiikka-aloilla, kuten muuttoliike- ja viisumiasioissa.

EU on suurin yksittäinen kehitysavun antaja. EU ja sen jäsenmaat antavat yhdessä yli puolet julkisesta kehitysavusta maailmanlaajuisesti. Panostuksella on valtava vaikutus miljoonien ihmisten toimeentuloon ympäri maailman. Tätä taustaa vasten EU on ollut vuonna 2015 sovittujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tärkeä tukija ja sitoutunut niiden toteuttamiseen.

EU on nostanut ihmisoikeudet keskeiseen asemaan ulkosuhteissaan ja tuo painotustaan esiin poliittisissa vuoropuheluissa kolmansien maiden kanssa, kehityspolitiikassaan ja kehitysavussaan sekä toimiessaan monenvälisillä foorumeilla kuten YK:ssa. EU:lla on myös ihmisoikeuspolitiikkaa koskevia suuntaviivoja, jotka käsittelevät muun muassa kuolemanrangaistusta, kidutusta ja mielipiteen- ja sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla eurooppalaisella rahoitusvälineellä (EIDHR) vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista maissa ja alueilla, joilla ne ovat suurimmassa vaarassa. Äänioikeus on ihmisoikeus. Vaalitarkkailu on olennaisen tärkeää EU:n toimintaa, jolla edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota koko maailmassa.

EU tekee tiivistä yhteistyötä YK:n kanssa useissa kysymyksissä. EU:n usko monenvälisyyteen on osoitus sitoutumisesta neuvoteltuihin sitoviin sääntöihin kansainvälisissä suhteissa. EU:n suhde YK:hon on erikseen määritelty Lissabonin sopimuksessa.

EU toteuttaa yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa (YTPP) kuuluvia siviili- ja sotilaallisia operaatioita eri puolilla maailmaa. Operaatioilla on monenlaisia tehtäviä rajavalvonnasta paikallisten poliisivoimien kouluttamiseen. Somalian rannikon edustalla toteutettavalla EU:n merivoimien Atalanta-operaatiolla esimerkiksi torjutaan merirosvousta ja suojellaan Maailman ruokaohjelman humanitaarisen avun kuljetuksia. Välimeren alueella EU on aloittanut Sophia-operaation osana EU:n laajempia toimia, joilla keskisen Välimeren eteläosassa pyritään hajottamaan ihmisten salakuljetusta ja ihmiskauppaa harjoittavien verkostojen toimintamalli ja estämään uudet ihmishenkien menetykset merellä.

EU ja sen jäsenmaat ovat yhdessä maailman suurin humanitaarisen avun antaja. Ne tarjoavat ihmishenkiä pelastavaa apua katastrofien uhreille, pakolaisille ja muille äärimmäisessä hädässä oleville. Humanitaarista apua annetaan haavoittuvuuskriteerien ja tarvearvioiden mukaisesti. Työtä koordinoi EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO).

EU vastaa koordinoidusti erilaisiin kansainvälisiin hätätilanteisiin, kuten hiljattain tapahtuneeseen Ecuadorin maanjäristykseen tai Syyrian sotaa pakenevien pakolaisten tarpeisiin. EU on ollut suurin humanitaarisen avun antaja Syyrian konfliktin uhreille. Vastaavissa tilanteissa se voi yhdistää EU:n hätäapuvälineet eli humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun. Vuonna 2015 EU järjesti ruokaa, suojaa, suojelua, terveydenhuoltoa ja puhdasta vettä yli 120 miljoonalle luonnonkatastrofeista tai konflikteista kärsivälle ihmiselle yli 80 maassa.

EU on ollut kansainvälisten ilmastonmuutosta torjuvien ponnistelujen eturintamassa ja oli ratkaisevassa roolissa varmistamassa kaikkien aikojen ensimmäisen yleismaailmallisen, oikeudellisesti sitovan globaalin ilmastosopimuksen hyväksymisen Pariisin ilmastokokouksessa (COP21) joulukuussa 2015. EU käy vuoropuhelua ja tekee yhteistyötä strategisten kumppanimaiden kanssa varmistaakseen kunnianhimoiset jatkotoimet Pariisin sitoumuksille. Lisäksi EU ja sen jäsenmaat ovat yhdessä suurin ilmastorahoituksen antaja kehitysmaille.

Euroopan unioni on maailman suurin kauppablokki. Kauppa on yhteistä politiikkaa, eli EU neuvottelee ja allekirjoittaa kansainväliset kauppasopimukset yksittäisten jäsenmaiden sijaan. Näin EU voi puhua yhdellä äänellä kansainvälisten kumppaneiden kanssa pyrkiessään edistämään vapaata ja reilumpaa kansainvälistä kauppajärjestelmää.

EU on laajentunut huomattavasti siitä, kun kuusi maata muodostivat EU:ta edeltäneen rakenteen vuonna 1957. EU on laajentunut erityisesti Keski- ja Itä-Eurooppaan kommunismin romahtamisen jälkeen. Koska EU-jäsenyys on nähty tavoittelun arvoisena ja poliittisen ja taloudellisen vakauden tuojana, useat maat ovat halunneet liittyä unioniin. Niiden on kuitenkin ensin läpäistävä vaativat EU-jäsenyystestit, myös demokratian ja oikeusvaltion alalla.

Editorial Sections: