European Union External Action

Úloha EU na mezinárodní scéně

25/11/2019 - 15:29
Overview

Evropská unie hraje významnou úlohu v diplomacii, při prosazování lidských práv, v oblasti obchodu, rozvoje a humanitární pomoci a v rámci spolupráce s multilaterálními organizacemi.

Evropská unie hraje významnou úlohu v diplomacii, při prosazování lidských práv, v oblasti obchodu, rozvoje a humanitární pomoci a v rámci spolupráce s multilaterálními organizacemi. Úkolem ESVČ je usilovat o to, aby s ohledem na mezinárodní úlohu Evropské unie zajistila soudržnost a koordinaci.

Lisabonská smlouva jasně stanoví, jakými zásadami by se Evropská unie měla na mezinárodní scéně řídit.

„Činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě: demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva.“

Níže je uvedeno několik příkladů toho, jakou úlohu EU hraje za svými hranicemi:

EU vede a podporuje po celém světě mírové rozhovory s cílem usnadnit řešení konfliktů:

V červenci 2015 bylo po letech diplomatického úsilí pod vedením EU dosaženo historické mezinárodní dohody o íránském jaderném programu. Dohodu zprostředkovala EU společně s Čínou, Francií, Německem, Ruskem, Spojeným královstvím a Spojenými státy. Írán se zavázal, že za žádných okolností nebude vyvíjet, získávat nebo si opatřovat jaderné zbraně. EU nyní předsedá výboru, který dohlíží na provádění této dohody.
V Kolumbii EU prostřednictvím jmenování zvláštního mírového vyslance – bývalého irského ministra zahraničních věcí Eamona Gilmora – podporuje mírové rozhovory mezi vládou a hnutím FARC, jejichž cílem je ukončit po desetiletí trvající občanskou válku.

EU působí i v Mali, kde jako jeden ze zprostředkovatelů malijské mírové dohody, která byla podepsána v červnu 2015, pomáhá zemi překonat hlubokou politickou krizi. Je nápomocna rovněž při výcviku malijských ozbrojených sil za účelem boje proti terorismu a poskytuje významnou rozvojovou pomoc. Jde o příklad komplexního přístupu EU, při němž jsou využívány všechny její nástroje – v oblasti diplomacie, bezpečnosti, financí a rozvojové spolupráce.
Prostřednictvím své politické, praktické a ekonomické podpory hrála EU od doby válek v Jugoslávii klíčovou úlohu při budování míru na západním Balkáně. Jedním z příkladů je dialog zprostředkovaný Evropskou unií mezi Srbskem a Kosovem, který vedl v dubnu 2013 k přelomové dohodě, jež je v současné době za podpory EU prováděna.

Na východ a na jih od Evropské unie se nachází mnoho zemí, v nichž se odehrály – nebo ještě odehrávají – dramatické politické změny. V zájmu podpory jejich přechodu k plnohodnotné demokracii jsou prostřednictvím evropské politiky sousedství se zeměmi při hranicích Evropské unie udržovány pevné a přátelské vztahy. Cílem této politiky je mimo jiné prosazovat demokracii, řádnou správu věcí veřejných a lidská práva a současně zajišťovat otevřený obchod a spolupracovat v mnoha oblastech politiky, včetně otázek migrace a víz.

EU je největším jednotlivým dárcem rozvojové pomoci. EU a její členské státy společně poskytují celosvětově více než polovinu oficiální rozvojové pomoci. Významným způsobem tak přispívají ke zlepšení životních podmínek milionů lidí na celém světě. V této souvislosti EU výrazně podporuje nové cíle udržitelného rozvoje OSN, které byly dohodnuty v roce 2015, a zasazuje se o jejich plnění.

EU učinila lidská práva ústředním prvkem svých vnějších vztahů a tuto skutečnost vyjadřuje v rámci politických dialogů s třetími zeměmi, ve své rozvojové politice a při poskytování rozvojové pomoci i při působení v mnohostranných fórech, jako je OSN. EU také vypracovala hlavní zásady politiky v oblasti lidských práv, které se týkají otázek, jako je trest smrti, mučení a svoboda projevu off-line a on-line. Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) posiluje dodržování lidských práv a základních svobod v zemích a regionech, kde jsou nejvíce ohroženy. Jedním z lidských práv je právo volit. Velice důležitou činností EU je pozorování voleb, jehož cílem je v celosvětovém měřítku prosazovat demokracii, lidská práva a právní stát.

EU v řadě otázek úzce spolupracuje s Organizací spojených národů. EU věří v multilateralismus a v mezinárodních vztazích se zasazuje o vyjednaná a závazná pravidla. Vztahy EU s OSN jsou výslovně stanoveny v Lisabonské smlouvě.

V rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) realizuje Evropská unie po celém světě civilní a vojenské mise. Tyto mise plní různé úkoly, od správy hranic až po výcvik místní policie. Například operace námořních sil EU „Atalanta“ u pobřeží Somálska bojuje proti pirátství a chrání zásilky humanitární pomoci v rámci Světového potravinového programu. Operace „Sophia“, kterou EU zahájila ve Středomoří, je součástí širšího úsilí EU, jehož cílem je narušit operační model sítí převaděčů a obchodníků s lidmi v jižní části středního Středomoří a zabránit dalším ztrátám na životech na moři.

EU a její členské státy jsou největším dárcem humanitární pomoci na světě. Poskytují pomoc, která zachraňuje životy obětí katastrof, uprchlíků a dalších osob v tísni. Humanitární pomoc je poskytována na základě kritérií zranitelnosti a posouzení potřeb. Tuto činnost koordinuje Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO) při Evropské komisi.

Evropská unie reaguje koordinovaným způsobem na nejrůznější mimořádné události ve světě, jako je nedávné zemětřesení v Ekvádoru nebo situace uprchlíků, kteří utíkají před válkou v Sýrii, kde je EU největším dárcem humanitární pomoci ve prospěch obětí konfliktu v této zemi. Při mimořádných událostech může kombinovat nástroje EU pro mimořádné situace, zejména humanitární pomoc a civilní ochranu. V roce 2015 poskytla EU více než 120 milionům lidí postižených přírodními katastrofami nebo konfliktem ve více než 80 zemích potraviny, přístřeší, ochranu, zdravotní péči a čistou vodu.

EU stojí v čele mezinárodního úsilí v boji proti změně klimatu a měla zásadní podíl na zajištění vůbec první celosvětové, právně závazné globální dohody o klimatu, která byla v prosinci 2015 přijata na pařížské konferenci o změně klimatu (COP21). EU zapojuje strategické partnerské země do dialogu a spolupráce s cílem zajistit ambiciózní kroky navazující na závazky přijaté v Paříži. Kromě toho jsou EU a členské státy kolektivně největším přispěvatelem k financování opatření v oblasti klimatu v rozvojových zemích.

Evropská unie je největším obchodním uskupením na světě. Obchod je společnou politikou, což znamená, že mezinárodní obchodní dohody jsou sjednávány a podepisovány Evropskou unií, a nikoli jednotlivými členskými státy. To Unii umožňuje zaujímat jednotná stanoviska při jednáních s mezinárodními partnery, během nichž vystupuje na podporu svobodného a spravedlivějšího mezinárodního obchodního systému.

Od roku 1957, kdy byla Evropská společenství – předchůdce dnešní EU – tvořena šesti zeměmi, se EU výrazně rozrostla, přičemž k největšímu rozšíření došlo po pádu komunismu ve střední a východní Evropě. Atraktivita členství v EU a politická a hospodářská stabilita, kterou přináší, vedou k tomu, že o přistoupení usiluje mnoho zemí – ačkoli musejí nejprve úspěšně splnit přísné podmínky členství v EU, mimo jiné v oblasti demokracie a právního státu.

Editorial Sections: