European Union External Action

Международна роля на ЕС

25/11/2019 - 15:29
Overview

Европейският съюз играе важна роля в дипломацията, утвърждаването на правата на човека, търговията, развитието и хуманитарната помощ и работи с многостранни организации.

Европейският съюз играе важна роля в дипломацията, утвърждаването на правата на човека, търговията, развитието и хуманитарната помощ и работи с многостранни организации. Ролята на ЕСВД е да се стреми да осигурява съгласуваност и да координира международната роля на Европейския съюз.

В Договора от Лисабон се посочва ясно от какво трябва да се ръководи дейността на Европейския съюз в международен план.

„Дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване, развитие и разширяване, които той цели да насърчава в останалата част от света: демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право.“

Ето няколко примера за ролята на ЕС отвъд неговите граници:

В международен план ЕС води и подкрепя мирни преговори по целия свят с цел улесняване на разрешаването на конфликти в различни части на света, например:

През юли 2015 г., благодарение на продължилите с години дипломатически усилия, предвождани от ЕС, беше постигнато историческо международно споразумение за ядрената програма на Иран. Споразумението беше договорено от ЕС заедно с Китай, Франция, Германия, Русия, Обединеното кралство и Съединените щати. Иран пое ангажимент, че при никакви обстоятелства никога няма да се стреми да получава, разработва или придобива ядрено оръжие. Понастоящем ЕС е председател на комитета, наблюдаващ изпълнението на това споразумение.

В Колумбия ЕС подкрепя мирните преговори между правителството и движението ФАРК (Революционни въоръжени сили на Колумбия), за да се сложи край на десетилетия гражданска война, като назначи специален пратеник за мира — бившия ирландски министър на външните работи Иймън Гилмор.

В Мали ЕС помага на страната да излезе от дълбоката политическа криза, като беше един от посредниците за подписването на мирното споразумение през юни 2015 г. Освен това ЕС подпомага обучението на въоръжените сили на Мали за борба с тероризма и предоставя значителна помощ за развитие. Това е пример за всеобхватния подход на ЕС, при който се използват всички негови инструменти — дипломация, сигурност, финансови инструменти и сътрудничество за развитие.

Чрез своята политическа, практическа и икономическа подкрепа ЕС изигра решаваща роля за изграждането на мира в Западните Балкани след войните в Югославия. Пример за това е диалогът с посредничеството на Европейския съюз между Сърбия и Косово, който доведе до повратно споразумение през април 2013 г., което понастоящем се изпълнява с подкрепата на ЕС.

На изток и на юг от Европейския съюз има много държави, които са претърпели или все още преминават през дълбоки политически промени. За да ги съпътства в прехода им към пълноценна демокрация, европейската политика за съседство се стреми към поддържане на стабилни и приятелски отношения с държавите по границите на Европейския съюз. Сред целите на политиката са утвърждаването на демокрацията, доброто управление и правата на човека, като същевременно се отварят възможности за търговия и сътрудничество в много области на политиката, включително по въпросите на миграцията и визите.

ЕС е най-големият индивидуален донор на помощ за развитие. Заедно ЕС и неговите държави членки предоставят повече от половината от официалната помощ за развитие в световен мащаб. Този принос е от огромно значение за поминъка на милиони хора по света. В този контекст ЕС е основен поддръжник на новите цели на ООН за устойчиво развитие, договорени през 2015 г., и е ангажиран с тяхното изпълнение.

ЕС превърна правата на човека в централен аспект на външните си отношения, който изтъква в политическия диалог с трети държави, в политиката и помощта си за развитие, както и при участието си в многостранни форуми като ООН. Освен това ЕС има установени насоки за политиката в областта на правата на човека, които обхващат области като смъртното наказание, изтезанията и свободата на изразяване офлайн и онлайн. По линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) се подкрепя зачитането на правата на човека и основните свободи в страните и регионите, където те са изложени на най-голям риск.

Правото на глас е право на човека. Наблюдението на избори е изключително важна дейност на ЕС, която има за цел утвърждаване на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в световен мащаб.

ЕС работи в тясно сътрудничество с ООН по редица въпроси. Вярата на ЕС в многостранното сътрудничество отразява разбирането му за необходимостта от договорени, задължителни правила в международните отношения. Връзката между ЕС и ООН е изрично формулирана в Договора от Лисабон.

В рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) ЕС провежда граждански и военни мисии в целия свят. Тези мисии изпълняват различни задачи — от управлението на границите до обучението на местната полиция. Военноморската операция Atalanta на ЕС край бреговете на Сомалия, например, се бори с пиратството и защитава хуманитарните доставки на Световната продоволствена програма. В Средиземно море ЕС стартира операция Sophia като част от широкомащабните си усилия за прекъсване на бизнес модела на контрабандата и трафика на хора в южната част на Централното Средиземноморие и за предотвратяване на по-нататъшните загуби на човешки живот в морето.

ЕС и неговите държави членки са най-големият световен донор на хуманитарна помощ. Те предоставят животоспасяваща помощ на жертви на бедствия, бежанци и други хора в крайна нужда. Хуманитарната помощ се предоставя в съответствие с критериите за уязвимост и оценките на нуждите. Тази работа се координира от ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия (ECHO).

Европейският съюз реагира координирано на международни извънредни ситуации от всякакъв вид, например неотдавнашното земетресение в Еквадор и бежанците, бягащи от войната в Сирия, като ЕС е най-големият донор на хуманитарна помощ за жертвите на конфликта в Сирия. За такива извънредни ситуации той може да съчетава инструментите на ЕС за спешна помощ, а именно хуманитарната помощ и гражданската защита. През 2015 г. ЕС предостави храна, подслон, защита, здравни грижи и чиста вода на над 120 милиона души, засегнати от природни бедствия или конфликти в над 80 държави.

ЕС е начело на международните усилия за борба с изменението на климата и изигра решаваща роля за постигането на първото по рода си всеобщо, правно обвързващо глобално споразумение по въпросите на климата, прието на Конференцията по изменението на климата в Париж (COP21) през декември 2015 г. ЕС привлича стратегически партньорски държави с цел диалог и сътрудничество, така че да се осигурят амбициозни последващи действия във връзка с ангажиментите от Париж. Освен това ЕС и държавите членки са най-големият източник на финансиране на борбата с изменението на климата за развиващите се държави.

Европейският съюз е най-големият търговски блок в света. Търговията е обща политика, което означава, че международните търговски споразумения се договарят и подписват от ЕС, а не от отделните държави членки. Това позволява на ЕС да говори с един глас с международните партньори, докато работи за насърчаване на свободна и по-справедлива международна система за търговия.

От 1957 г. насам, когато предшественикът на ЕС беше създаден от шест държави, ЕС се разрасна значително, като най-голямото разширение се осъществи след падането на комунизма в Централна и Източна Европа. Привлекателността на членството в ЕС и политическата и икономическата стабилност, която то носи, означава, че много държави се стремят да се присъединят, въпреки че първо трябва да преминат успешно тестовете за членство в ЕС, включително по отношение на демокрацията и принципите на правовата държава.

Editorial Sections: