European Union External Action

Europeiska utrikestjänsten

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

Utrikestjänsten är Europeiska unionens diplomattjänst. Den hjälper unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik – EU:s utrikeschef – att genomföra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 

Utrikestjänsten har täta kontakter med utrikes- och försvarsministerierna i EU:s medlemsländer och med andra EU-institutioner, som EU-kommissionen, rådet och parlamentet. Den har också ett djupgående samarbete med FN och andra internationella organisationer.

Utrikestjänsten har sin bas i Bryssel, men EU har också ett stort antal beskickningar i hela världen. EU-tjänstemän, diplomater från EU:s medlemsländer och lokalanställda arbetar för utrikestjänsten i olika länder.

Högkvarteret i Bryssel

Utrikestjänstens nuvarande chef heter Josep Borrell. Hans titel är ”unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/EU-kommissionens vice ordförande”.

Det mesta av det dagliga arbetet vid utrikestjänstens högkvarter leds av generalsekreteraren, Helga Schmid, som till sin hjälp har tre biträdande generalsekreterare: Christian Leffler, Jean-Christophe Belliard och Pedro Serrano.

Utrikestjänsten är indelad i geografiska och tematiska direktorat.

Fem stora avdelningar täcker olika delar av världen: Asien och Stillahavsområdet, Afrika, Europa och Centralasien, Mellanöstern och Nord- och Sydamerika.

Särskilda avdelningar arbetar med globala och multilaterala frågor, såsom mänskliga rättigheter, demokratistöd, migration, utveckling, krishantering och administrativa och finansiella frågor.

Utrikestjänsten har också viktiga avdelningar för planering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) och för krishantering. EU:s militära stab står för den samlade militära expertisen inom utrikestjänsten och ger också råd till utrikeschefen i militära och säkerhetsrelaterade frågor.

Mer information finns i utrikestjänstens senaste organigram.

EU-delegationerna

Genom Lissabonfördraget övertog Europeiska utrikestjänsten ansvaret för EU:s delegationer och kontor runtom i världen.

Delegationerna är viktiga eftersom de företräder EU och dess medborgare i omvärlden och bygger upp nätverk och partnerskap. Huvuduppgiften är att företräda EU i det land där delegationen är baserad och att främja EU:s värden och intressen.

Delegationerna är ansvariga för alla slags aktuella frågor i förbindelserna mellan EU och värdlandet – det kan gälla politik, ekonomi, handel, mänskliga rättigheter eller något annat – och för kontakterna med civilsamhället. Dessutom analyserar och rapporterar de om den politiska utvecklingen i landet och utformar utvecklingssamarbetet genom projekt och bidrag. En viktig del av delegationernas verksamhet är det offentliga diplomatiska arbetet, som handlar om att göra EU mer synligt och att öka medvetenheten om och förståelsen för EU.

En delegation är en diplomatisk beskickning som oftast ansvarar för ett enda land. Men ibland arbetar en delegation med flera länder. EU har också delegationer vid internationella organisationer som FN och Världshandelsorganisationen.

Editorial Sections: