European Union External Action

O Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

ESVČ je diplomatická služba Evropské unie. Je nápomocna hlavnímu představiteli EU pro zahraniční věci – vysokému představiteli pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku – při provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie.

 

Klíčovým aspektem činnosti ESVČ je její schopnost úzce spolupracovat s ministerstvy zahraničních věcí a obrany členských států EU a s ostatními orgány EU, jako je Evropská komise, Rada a Parlament. Udržuje rovněž úzké pracovní vztahy s Organizací spojených národů a dalšími mezinárodními organizacemi.

V rámci ESVČ, která sídlí v Bruselu, avšak využívá rozsáhlou síť diplomatických zastoupení EU po celém světě, spolupracují evropští úředníci, diplomaté ze zahraničních služeb členských států EU a místní zaměstnanci.

Ústředí

V čele ESVČ stojí vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředseda Evropské komise Josep Borrell.

Na většinu každodenní práce v ústředí ESVČ dohlíží generální tajemnice Helga Schmidová, které jsou nápomocni tři náměstci: Christian Leffler, Jean-Christophe Belliard a Pedro Serrano.

ESVČ je rozčleněna na geograficky a tematicky zaměřená ředitelství:

Pět velkých oddělení pokrývá různé oblasti světa – asijsko-tichomořskou oblast, Afriku, Evropu a Střední Asii, širší Blízký východ a americký kontinent.

Samostatné útvary se zabývají globálními a multilaterálními otázkami, které zahrnují například lidská práva, podporu demokracie, migraci, rozvoj, reakci na krize a administrativní a finanční záležitosti.
Součástí ESVČ jsou také důležité útvary pro plánování a reakci na krize v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP). Vojenský štáb EU je pro ESVČ zdrojem kolektivních vojenských odborných znalostí; poskytuje rovněž poradenství vysokému představiteli, místopředsedovi Komise ve vojenských a bezpečnostních otázkách.

Další informace naleznete v nejnovějším organigramu ESVČ.

Delegace EU

Podle Lisabonské smlouvy odpovídá ESVČ za fungování delegací a úřadů EU po celém světě.

Delegace hrají důležitou úlohu při zastupování EU a jejích občanů ve světě a při budování sítí a partnerství. Jejich hlavní úlohou je zastupovat EU v zemích, v nichž mají sídlo, a prosazovat hodnoty a zájmy EU.

Odpovídají za veškeré oblasti politiky, jež jsou součástí vztahů mezi EU a hostitelskou zemí – ať už jde o politické, hospodářské a obchodní otázky nebo o lidská práva –, a za budování vztahů s partnery v rámci občanské společnosti. Kromě toho v příslušné hostitelské zemi analyzují politický vývoj a podávají o něm zprávy. Podílejí se také na plánování rozvojové spolupráce prostřednictvím projektů a grantů. Jedním z důležitých aspektů delegací je jejich úloha v oblasti veřejné diplomacie, která spočívá ve zvyšování viditelnosti EU a ve zlepšování jejího chápání a informovanosti o ní.

Delegace jsou diplomatické mise a obvykle jsou příslušné pro jednu zemi; některé z nich nicméně Unii zastupují v několika zemích. EU má rovněž delegace při mezinárodních organizacích, jako je Organizace spojených národů či Světová obchodní organizace.

Editorial Sections: