European Union External Action

EU otkazuje 12 miliona evra za projekat izgradnje skladišta opasnog otpada na Kosovu, zbog neslaganja lokalnih vlasti

Priština, 07/06/2019 - 09:40, UNIQUE ID: 190607_3
Press releases

Kancelarija EU na Kosovu / Specijalni Predstavnik EU sa žaljenjem obaveštava da je moralo da dođe do otkazivanja projekta u vrednosti od 12 miliona evra, za izgradnju skladišta opasnog otpada na Kosovu. Odluka o jednom tako važnom projektu je doneta na osnovu saradnje između centralnih i lokalnih vlasti, a doneta je takođe uz konsultacije sa lokalnim stanovništvom. Nažalost, Kosovske lokalne vlasti na kraju nisu uspele da podrže ovaj projekat.

 

Projekat „Izrada plana za skladištenje opasnih materijala“ uključen je u kosovski Akcioni plan za životnu sredinu 2011-2020, kosovsku Strategiju za upravljanje otpadom 2013-2022 i Srednjoročni okvir rashoda. Radnja je uključivala izgradnju objekata za skladištenje opasnog otpada na osnovu odluke Vlade Kosova iz 2010. godine. Sledstveno, projekat je uključen u program EU Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) 2015. godine. Vlada je trebala da osigura da projekat za izgradnju skladišta opasnog otpada bude usvojen u Skupštini opštine

 

Vlada je u početku odredila zemljišnu parcelu u okviru starog vojnog kompleksa u selu Ariljača u Kosovom Polju, koja je proglašena nepogodnom nakon preliminarnog ispitivanja zbog ne-eksplodiranih ubojnih sredstava i starih bunkera, što izgradnju čini nemogućom.   

 

Nakon nekoliko upućenih od strane EU na Kosovu, Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja je odredilo jednu zamensku lokaciju na teritoriji opštine Kosovo Polje. Skupština Opštine je svakako odbilo da se jedan takav objekat podigne na teritoriji njihove opštine, ne ostavljajući EU na Kosovu drugu mogućnost osim da otkaže projekat.

 

Bez utvrđene zemljišne parcele, nije više moguće da se izvodi Procena Uticaja na Životnu Sredinu, detaljan projekat i da se priprema tenderska dokumentacija i odgovarajući proces odabira izvođača radova do završetka perioda za ugovaranje, a to je 15 decembar 2019 godine. U skladu sa tim, nije preostalo dovoljno vremena za određivanje nove zemljišne parcele i ponovno sprovođenje svih pripremnih aktivnosti (geološke, geo tehničke, nacrt projekta, javne konsultacije, itd.).

 

EU žali što je došlo do otkazivanja ovog projekta koji bi doneo velike koristi za sve stanovnike, putem obezbeđivanja odgovarajućeg skladišta opasnog otpada. O ovom otpadu se trenutno ne vodi računa, i kao takav sa sobom nosi pretnju po zdravlje ljudi na celom Kosovu.

 

                                                            

EU daje doprinos sa gotovo 100 miliona evra godišnje, u vidu finansijske pomoći za Kosovo. EU ostaje posvećena tesnoj saradnji sa Kosovom, uključujući i lokalne vlasti, u pogledu investiranja u bolju zaštitu životne sredine.

 

Pozadina ovog projekta:

 

Kosovu nedostaje odgovarajuća infrastruktura i efikasan sistem upravljanja opasnim otpadom, uključujući industrijski opasni otpad (IOO), koji se stvara sada ili je zaostao iz prošlosti. Trenutno postoje ograničeni podaci u vezi industrijskog i opasnog otpada, a naročito podaci o ekonomskim preduzećima koja stvaraju opasni otpad. Pored toga, ne postoje podaci i o otpadu koji se stvara u sektoru poljoprivrede i industrije za proizvodnju hrane. Nastavlja se da se opasnim otpadom upravlja na neodgovarajući način tako što se on odlaže na različitim mestima bez obzira na moguća zagađenja, ili je uskladišten na nekim mestima ne mareći za prevenciju zagađenja / zatrovanja. Zbog nekontrolisanih aktivnosti pri vađenju rude i u okviru industrijskog sektora u prošlosti, opasni materijale se takođe nalaze i na mnogim brojnim mestima širom Kosova na kojima se nalazi rudarski otpad. Okvirne procene su da količina IOO koji se stvara od strane postojeće industrije, otprilike je 1170 t / godišnje, dok je celokupna količina IOO koja je stvorena (isključujući IOO koji je nastao sprovođenjem rudarskih i aktivnosti na kamenolomima) otprilike 12000 t / godišnje. To znači da je značajna količina IOO stvorena od strane domaćinstava ili drugih ne – registrovanih izvora.

 

Svrha EU Projekta, čija vrednost iznosi 12 miliona evra, bila je namenjena za razvoj fizičke infrastrukture za privremeno skladištenje opasnog otpada. Projekat je uključivao pripremu inventara opasnog otpada, procenu uticaja na životnu sredinu, izradu projekta, nadgledanje i izgradnju objekata za privremeno skladištenje u skladu sa EU standardima, propisima i najboljim praksama. Ovaj otpad, koji bi se privremeno skladištio, bi zatim bio obrađivan do konačnog odlaganja na Kosovu ili negde vani, putem bilateralnog sporazuma sa trećim zemljama.

 

Takođe je vredno pomenuti da trenutno postoje brojne divlje deponije koje se nalaze u blizini oblasti gde je bilo predviđeno podizanje skladišta, koje može dovesti do ugrožavanja zdravlja.

Languages:
Urednički odeljci: