European Union External Action

Kosovo i EU održali 3. sastanak pododbora SSP za poljoprivredu, ribarstvo i bezbednost hrane

Brisel, 16/05/2019 - 16:52, UNIQUE ID: 190517_7
Press releases

Predstavnici Kosova i Evropske komisije sastali su se u Briselu radi diskusije o razvoju događaja u oblastima poljoprivrede, ruralnog razvoja, ribarstva i bezbednosti hrane. Diskusija je održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je stupio na snagu u aprilu 2016. godine. Diskusija je obuhvatila široku lepezu tema, pored političkog, zakonodavnog i izvršnog razvoja događaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, takođe i jačanje uvoznih kontrola za hranu i životinje, jačanje bezbednosti hrane unutar Kosova, sistematizaciju unosa podataka za identifikaciju životinja, bazu podataka o registraciji i kretanju, konsolidaciju i korišćenje zemljišta, poljoprivredne uvozne i izvozne statistike, kao i učinak institucija odgovornih za poljoprivredu i bezbednost hrane.

Standardi EU treba da se primenjuju na svim nivoima: u kontroli uvoza i izvoza, pri registraciji životinja, kod odlučivanja koje prakse su dozvoljene u uzgoju hrane, u tome koja hrana se procesira i zatim označava (etiketira) i prodaje. Jedan broj kontrolnih tela je uključen u garantovanje tih standarda: zdravstveni službenici, inspektori, veterinari, laboratorije. Ovo je delimično uspostavljeno na Kosovu i sada je u toku proces sprovođenja standarda EU. 

Poljoprivreda i bezbednost hrane su do sada imajli dosta koristi od značajne pomoći EU, konkretno od doprinosa EU za šemu ruralnih grantova.

 

Osnovne informacije

•           Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je okvir za EU ​​i kosovsku administraciju da redovno raspravljaju o tehničkim i političkim pitanjima u vezi sa evropskom agendom. Organi SSP-a uključuju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kojem pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, a tu su i pododbori za stabilizaciju i pridruživanje, koji pokrivaju širok spektar pravnih tekovina EU (EU acquis). Sastanci organa SSP daju direktan doprinos za godišnje izveštaje Evropske komisije.

•           Svaki sastanak pododbora prati i nadgleda sprovođenje reformi na Kosovu i identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu.

•           Postoji sedam oblasti koje su obuhvaćene sektorskim sastancima pododbora, za pravdu, slobodu i bezbednost; zatim inovacije, informaciono društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura; trgovina, industrija, carine i oporezivanje; unutrašnje tržište, konkurencija, zaštita potrošača i zdravlja; poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane; transport, životna sredina, energija, klimatske promene i regionalni razvoj; ekonomska i finansijska pitanja, statistika.

•           Dve ostale oblasti koje su pokrivene tokom sastanaka specijalnih grupa su reforma javne uprave i normalizacija odnosa sa Srbijom.

•           Sastancima Odbora za SP i pododbora zajednički predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svaki sastanak za rezultat ima zajednički dogovorene buduće akcije koje treba da preduzmu kosovski organi.

Vremenski period između sastanaka omogućava implementaciju preporuka i dogovorenih daljih akcija. Zaključci sa sastanaka su javni i dostupni su na Internet stranici Kancelarije EU i na http://www.mei-ks.net.  

Languages:
Urednički odeljci: