European Union External Action

ဥေရာပသ ဂၢေစာွ္္ ကၾ္ညေလ္လာေရး စ္ရရစ္ွဖ္ဲည ရ ္ ျ္ ာျ္ ွ္ွိုတ္ွ္း လူညွန္ွ္ညွေရးျရွ္ည ွလ ပ္သ ားွန္ွ္ညွေရး ္ား တ္ းတက္္ဖစ္ေပေ ၚက္ ွကဲ္ဖတ္သို းသပ္

ဘရပ္ဆဲလ္ ၊ ေဖေဖာ္ ရါလ ၂၂ ရက္ ၊ ၂ ၁၉ န ျရစ္, 22/02/2019 - 20:54, UNIQUE ID: 190225_2
Press releases

ဥေရာပေကာ္မရွင္ (European Commission) နွင္႔ European External Action Service (EEAS) တို႔မွ အဆင္႔ျမင္႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားမွအပ အရာအားလံုး ကုန္သြယ္မႈ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား (EBA) အရ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ညိွနိႈင္းေစ႔စပ္မႈဧ္ တစိတ္တေဒသအေနျဖင္႔ ယခုရက္သတၱပတ္္ (၁၈ - ၂၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉) တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ထပ္မံ လာေရာက္ခဲ႔ပါသည္ ။

ဥေရာပေကာ္မရွင္ (European Commission) နွင္႔ European External Action Service (EEAS) တို႔မွ အဆင္႔ျမင္႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏   လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားမွအပ အရာအားလံုး ကုန္သြယ္မႈ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား (EBA) အရ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ညိွနိႈင္းေစ႔စပ္မႈဧ္ တစိတ္တေဒသအေနျဖင္႔ ယခုရက္သတၱပတ္္ (၁၈ - ၂၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉) တြင္  ျမန္မာနိုင္ငံသို႔  ထပ္မံ လာေရာက္ခဲ႔ပါသည္ ။

ကုလသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အထူးအေလးေပးေဖာ္ျပထားခဲ့သည္႔   စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ နွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍  ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင္႔  ဥေရာပေကာ္မရွင္ (European Commission) နွင္႔ European External Action Service (EEAS) တို႔မွ ယခင္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာေရး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္  ျမန္မာနိုင္ငံသို႔  ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔ ထိ လာေရာက္ခဲ႔ျပီး ျဖစ္ပါသည္ ။ 

ဥေရာပသမဂၢမွ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာေရးမစ္ရွင္အဖြဲ႔သည္  ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို နိုင္ငံတကာဥပေဒနွင္႔အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ တာ၀န္ခံမႈ ၊  ကုလသမဂၢ အထူး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင္႔ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားနွင္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ၊  ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားနွင္႔ ျပည္သူမ်ားထံသို႕ အကန္႔အသတ္ အဟန္႔အတားမရိွဘဲ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ခြင္႔ ရရိွမႈ ၊  ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသြားၾကရသူမ်ား၏ အေျခအေနနွင္႔ ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္သို႔ မိမိတု႔ိ၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ လံုျခံဳစြာ အေျခခ် ေနထိုင္နိုင္ခြင္႔ ၊  ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ၊  အမုန္းပြားမ်ားေစသည္႔ စကားရပ္မ်ားဆိုျခင္း ၊  သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔ အလုပ္သမားအခြင္႔အေရး အစရိွသည္႔ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကဲ့သို႔  ကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို အထူးအေလးေပးခဲ႔ၾကပါသည္ ။

ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာေရးမစ္ရွင္အဖြဲ႔သည္  ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရနွင္႔ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အမႈးျပဳသည္႔  ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား စံုညီ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္မွတဆင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္ ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန  ၀န္ၾကီး တို႔နွင္႔ အစည္းအေ၀းမ်ားအပါအ၀င္ သီးျခားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း  ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္ ။  မစ္ရွင္အဖြဲ႔ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ၾကျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌတို႔နွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါသည္ ။  ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး ေဒသခံ ရခိုင္ နွင္႔ ဟိႏၵဴ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါသည္ ။

မစ္ရွစ္အဖြဲ႔သည္  ကုသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး ၊  ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္နွင္႔  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ၊  လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအ၀င္  ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားနွင္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင္႔ ရရိွခဲ႔ပါသည္ ။  ထိို႔အျပင္ ဥေရာပသမဂၢမွ  ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္  ျမန္မာနို္င္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ၊  အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊  အလုပ္သမားအခြင္႔အေရးအတြက္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား ၊ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢနွင္႔ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင္႔လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါသည္ ။

ဥေရာပေကာ္မရွင္ (European Commission) နွင္႔ European External Action Service (EEAS) တို႔သည္  မစ္ရွင္အဖြဲ႔၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။  ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာနိုင္ငံနွင္႔ ဆက္လက္၍ ေစ့စပ္ညိွနိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး  မ်ားမၾကာမီ အနာဂတ္တြင္ အေလးအနက္ ထားေဆာင္ရြက္ရမည္႔ သက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ အားလံုးတြင္ တာရွည္တည္တံ့ျပီး ခိုင္မာသည္႔ တိုးတက္မႈမ်ားရရိွေစရန္ ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္ ။

 

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢေစ်းကြက္တြင္ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားမွအပ အရာအားလံုး ကုန္သြယ္မႈ (EBA) ၏ ကုန္သြယ္မႈဦးစားေပးအစီအစဥ္အရ သိသာထင္ရွားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရရိွခဲ႔သည္ ။  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခြန္ကင္းလြတ္ ပို႔ကုန္သည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ယူရို ၅၃၅ မီလ်ံရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၂.၃ ဘီလ်ံထိ ေရာက္ရိွခဲ႔ပါသည္ ။  ဥေရာပသမဂၢသို႔ အဓိက ပို႔ကုန္မ်ားမွာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ (ခန္႔မွန္းေျခ) တြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွ ယူရို ၁.၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၊ ဆန္စပါးမွ ယူရို ၁၄၀ မီလ်ံေက်ာ္ ၊ ေက်ာက္မ်တ္မွ ယူရို ၁၃၀ မီလ်ံေက်ာ္နဲ႔  ဖိနပ္လုပ္ငန္းမွ ယူရို ၁၂၀ မီလ်ံ အထိ ရိွခဲ႔ပါသည္ ။

လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ မွ အပ အရာအားလံုး ကုန္သြယ္မႈ ဦးစားေပးစနစ္ (EBA preferences) အရ ကုန္သြယ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔နွင္႔  ကိုတာမဲ႔စနစ္ (quota-free) ျဖင္႔  ဥေရာပသမဂၢေစ်းကြက္သိို႔ ကုန္သြယ္မႈ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ဆက္လက္ရရိွေစရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢႏွင္႔အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ အဓိက ကြန္ဗန္းရွင္း ၁၅ ခုတို႔၏  အေျခခံအဓိကမူ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္ ။  ျပင္းထန္၍ စနစ္တက်စီမံထားသည္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည္႔ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားေတြ႔ရိွခဲ႔ပါက  အက်ိးခံစားခြင္႔ရရိွထားသည္႔ နိုင္ငံသည္ ယင္းရရိွထားသည္႔ ကုန္သြယ္မႈ ဦးစားေပးအခြင္႔အေရးမ်ားကို ယာယီရုပ္သိမ္းခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ဥေရာပသမဂၢသည္  လူ႔အခြင္႔အေရးနွင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေလးစားလိုက္မႈမ်ားရန္ ပ်က္ယြင္းမႈမ်ားကို အထူးအေလးအနက္ထား တုန္႔ျပန္သည္႔အေနျဖင္႔ ျမန္မာနိုင္ငံနွင္႔ ေစ႔စပ္ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမွင္႔တင္လ်က္ရိွပါသည္  ( ဥေရာပသမဂၢ၏ biennial GSP report of January 2018 ကို ဖတ္ရႈရန္)  ။

ဥေရာပသမဂၢသည္  ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇြန္လမွစတင္၍  ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ ျပင္းထန္၍ စနစ္တက် လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ႔ၾကသည္႔ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္မွ အဆင္႔ျမင္႔အရာရိွၾကီးမ်ားကို အေရးယူကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခ်မွတ္ခဲ႔သည္႔ နိုင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီ၏ ေနာက္ဆံုး သံုးသပ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ (Foreign Affairs Council Conclusions)တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ႔ျပီး သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို  လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မွအပ အရာအားလံုး ကုန္သြယ္မႈ ဦးစားေပးစနစ္ (EBA preferences) မူေဘာင္ အတြင္းတြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္နွင္႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္  တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္ ။

ထပ္မံ၍ သိရိွလိုသည္မ်ားရိွပါက.

Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)

Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)

Kinga MALINOWSKA (+32 2 295 13 83)

Adam KAZNOWSKI (+ 32 2 298 93 59)

Languages:
Editorial Sections: