European Union External Action

EURÓPAI BÉKEKERET: Költségvetésen kívüli uniós alap a békeépítésre és a nemzetközi biztonság megerősítésére

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

Az Európai Uniónak az egyre inkább kihívásokkal terhelt globális környezetben a korábbinál nagyobb erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy fokozza a konfliktusmegelőzésre, a békeépítésre és a nemzetközi biztonság megőrzésére irányuló képességét. Az új Európai Békekeret előterjesztésével az Európai Unió újabb lépést tesz arra, hogy megszilárdítsa globális szerepvállalását.

Az Európai Békekeret a főképviselő javaslata egy új, az Unió többéves költségvetésén kívüli alap létrehozására 10,5 milliárd euró összegben. Lehetővé teszi a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretébe tartozó katonai vagy védelmi vonatkozású operatív tevékenységek finanszírozását. Egységesíti az olyan meglévő, költségveté­sen kívüli biztonsági és védelmi célú mechanizmusokat, mint az Athéné mechanizmus vagy az Afrikai Békekeret, miközben orvosolja azok hiányosságait és korlátait.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ EURÓPAI BÉKEKERETRE?

Az Európai Békekeret céljai a következők:

A műveleti hatékonyság növelése: az Európai Békekeret célja a katonai jellegű közös uniós biztonság- és védelempolitikai (KBVP) missziók és műveletek közös költségeinek finanszírozá­sa. A Békekeret biztosítja az uniós finanszírozás állandó rendelkezésre állását, és ezzel meg­könnyíti a gyors bevetést, illetve fokozza a rugalmasságot. Jelenleg az Athéné mechanizmus révén a katonai műveletek költségeinek viszonylag kis hányadát – 5%–10%-át – fedezik közös források. Az Európai Békekeret révén a Bizottság a szolidaritás fokozása érdekében a közös költségek jelentős megemelését javasolja.

A partnerek támogatása: az Európai Békekeret lehetővé teszi, hogy az Unió hozzájáruljon a nemzetközi partnerek által irányított globális szintű katonai béketámogató műveletek finanszí­rozására. Mindeddig az Afrikai Békekeret csak az afrikai irányítású béketámogató műveletek finanszírozását tette lehetővé.

Átfogóbb intézkedések végrehajtása: Az EU jelenleg csak korlátozott mértékben képes a ka­tonai vagy védelmi intézkedésekben való részvételre, mint például a kapacitásépítésre, valamint képzés, felszerelés vagy infrastruktúra biztosítására. Az Európai Békekeret a béke megőrzése, a konfliktusok megelőzése és a biztonsági kihívások kezelése érdekében segíteni fogja a partneror­szágok fegyveres erőinek kapacitásépítését. Az uniós katonai kiképzőmissziók például időnként kénytelenek azzal szembesülni, hogy a partnerek nem tudják teljes mértékben hasznosítani a képzésen tanultakat, mert még a legalapvetőbb felszereléseik vagy létesítményeik is hiányoz­nak. Az Európai Békekeret lehetővé teszi, hogy az EU átfogó támogatást nyújtson olyan integrált intézkedéscsomagok révén, amelyek magukban foglalhatják a képzést, a felszereléseket és a támogatás egyéb eszközeit. Ez elő fogja segíteni, hogy a partnerek maguk oldhassák meg a válságokat és a biztonsági kihívásokat.

Az Európai Békekeret az uniós szerződések értelmében csak olyan kiadásokat fedez, amelyek operatív katonai vagy védelmi vonatkozásaik miatt az uniós költségvetésből nem fedezhetők (az EUSZ 41. cikkének (2) bekezdése). A Békekeret hozzájárul tehát a békére és biztonságra irányuló uniós külső fellépések hatásának, hatékonyságának és fenntarthatóságának maximalizálásához.

Az Európai Békekeretnek köszönhetően az EU többet tud tenni, és gyorsabban tud cselekedni azáltal, hogy szükség esetén katonai és védelmi eszközöket vet be.

FINANSZÍROZÁS

Az Európai Békekeret finanszírozása az uniós tagállamok hozzájárulásaiból, a brut­tó nemzeti jövedelemhez kötött elosztási kulcs alapján történik majd. A Békekeret forrásainak javasolt felső határa a következő többéves pénzügyi keret (TPK) idő­szakában 10,5 milliárd EUR.

Az Európai Békekeret egyszerűsíti és észszerűsíti a különféle korábbi finanszíro­zási rendszereket, különösen az Athéné mechanizmust és az Afrikai Békekeretet, miközben maximális rugalmasságot és teljes felcserélhetőséget tesz lehetővé. Az eszközből finanszírozott intézkedésekről a Tanács határoz, a tagállamok ellenőrzé­sét pedig irányítóbizottság biztosítja.

AZ EURÓPAI BÉKEKERET MÁS UNIÓS FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK HELYÉBE LÉP-E MAJD?

  • Az Európai Békekeret az Afrikai Békekeret és az Athéné mechanizmus helyébe lép. Továbbra is finanszírozni fogja a jelenleg ezen eszközökből támogatott intézkedéseket, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján lehetővé teszi, hogy az EU túllépjen a földrajzi és a tematikus korlátokon.
  • Az Európai Békekeretből csak azok a kiadások finanszírozhatók, amelyek az uniós költségvetésből nem támogathatók.
  • Az Európai Békekeretből a partnereknek nyújtandó támogatás az Európai Unióról szóló szerződés szerinti uniós kül- és biztonságpolitikai célokra irányul. Ezt szigorúan ellenőrizni fogják, beleértve a demokratikus elvek és az emberi jogi normák betartását is.
  • Az EU biztosítani fogja az Európai Békekeretből finanszírozott intézkedések és a KKBP vagy más uniós külső fellépési eszközök (például a vonatkozó, biztonságot és a fejlesztést szolgáló kapacitásépítési mechanizmusok) keretében végzett egyéb tevékenységek közötti összhangot.
Editorial Sections: