European Union External Action

ျမန္မာ/ဗမာႏိုင္ငံ - အီးယူမွလက္နက္ကုန္သြယ္မႈပိတ္ပင္မိန္႔ ကို အားျဖည့္တိုးျမွင့္ကာ၊ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အရာရွိ/တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳခ်မွတ္

Bruxelles, 26/04/2018 - 14:16, UNIQUE ID: 180426_19
Press releases

ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔၌ အီးယူ၏လက္နက္ကုန္သြယ္မႈပိတ္ပင္ခ်က္မ်ားကိုပိုမိုအားျဖည့္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာ/ဗမာ စစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ ျမန္မာ/ဗမာႏိုင္ငံအေပၚ ေကာင္စီမွကန္႔ သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ထပ္မံခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္တြင္း၌ႏွိမ္နင္းရန္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ လက္နက္ႏွင့္အေဆာင္အေယာင္ကိရိယာမ်ားေရာင္းဝယ္မႈအေပၚ လက္ရွိ ပိတ္ပင္ထားမႈကို တစ္ႏွစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ တဖန္ စစ္တပ္ႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔မွ အသံုးျပဳသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈကို တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ ေရးေစာင့္ၾကည့္ကိရိယာမ်ားတင္ပို႔မႈကိုလည္း တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ/ဗမာစစ္တပ္ကို လည္းစစ္သင္တန္းေပးျခင္း၊ ၎ႏွင့္ စစ္ေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း တားျမစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္)ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အခ်ိဳ႕ေသာတပ္ဖြဲ႔ဝင္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထား ကန္႔သတ္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ကိုလည္း အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အပစ္မေပးဘဲ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္ဆိုပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္သည့္တာဝန္ရွိလူပုဂၢိဳလ္/ အရာရွိမ်ားအား ခရီးသြားမႈပိတ္ပင္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ -

● အၾကမ္းဖက္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္ႏႈိးဆြျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိလူနည္းစုဝင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အၾကမ္း ဖက္လုပ္ရပ္မ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားရသူမ်ား မိမိတို႔ဇာတိရပ္ေျမသို႔မိမိတို႔သ ေဘာဆႏၵအေလ်ာက္လံုၿခံဳစြာျပန္လာျခင္းကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း စသည့္ ျပင္းထန္သည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား 

ျပင္းထန္သည့္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊အလြဲသံုးစားျပဳမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ကိုေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း

● အကူအညီမ်ားလိုအပ္ေနသည့္ အရပ္သားမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား ၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေပးပို႔ျဖတ္သန္းမႈကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း

ယေန႔သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာ/ဗမာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လက္နက္ကုန္ သြယ္ေရးလက္ရွိပိတ္ပင္မိန္႔ကို ပိုမိုအားျဖည့္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ားကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္စနစ္တက်က်ဴးလြန္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္(တပ္မေတာ္) အႀကီးတန္းစစ္ တပ္အရာရွိမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားအဆိုျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာနည္းလမ္း မ်ားေတာင္း ခံခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ႏိုင္ငံျခားေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ၏ တိုက္ရိုက္ေနာက္ ဆက္တြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနမွာ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္ ကိုေထာက္ရႈ႕၍ မုဒိမ္းမႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာ/ဗမာ့စစ္တပ္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲမ်ားမွ စနစ္တက်ႏွင့္ ေနရာအႏွံ႔ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသည့္ အလြန္အမင္းျပင္းထန္ေလးနက္လွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေကာင္စီအေနျဖင့္ ရႈတ္ခ်လိုက္ပါသည္။ ရခိုင္၊ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာ/ဗမာႏိုင္ငံတြင္း၌ လံုၿခံဳ ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစဖို႔ ျမန္မာ/ဗမာအစိုးရႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအ ေပၚလႈံ႔ေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ 

ဥပေဒေရးရာအေရးယူထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္စီမွ စာျဖင့္သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ ထုတ္တရားဝင္ဂ်ာနယ္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္

Languages: