European Union External Action

နိင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနား၌ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဖယ္ဒယ္ရီကာမိုဂါရီနီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ဘရပ္ဆဲလ္, 26/09/2017 - 15:10, UNIQUE ID: 170915_43
Statements by the HR/VP

နိင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနား၌ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဖယ္ဒယ္ရီကာမိုဂါရီနီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ဒီကေန႔ဟာ နိင္ငံတကာဒီမိုကေရစီေန႔ကို မွတ္ယူဂုဏ္ျပဳတဲ့ေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ အဖြဲ႔၀င္နိင္ငံေတြအတြက္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ၊ အေျခခံ အခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္္လပ္ခြင့္ေတြ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေတြအေပၚ အေျခခံျပီး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ စီးပြားေရး ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ စတာေတြဟာႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ တည္တံ့နိင္ခဲ့တဲ့အေပၚ ေအာင္ပြဲခံဖို႔ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက္တဲ့ေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ကၽြန္မတို႔ ဂုဏ္ယူပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ျပီး ဂရုတစိုက္နဲ႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီနိင္ငံေတြဆိုတာ အျမဲျပီးျပည့္စံုေနတယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရကေတာ့ ဒီလိုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကို သတိျပဳမိျပီး တစ္ခါတည္းနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ အကုန္လံုး ရနိင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျမဲဂရုတစိုက္နဲ႔ အကဲျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီနည္းက်တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ဆက္လက္ တိုးတက္ေကာင္းမြြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔နဲ႔ နိင္ငံသားအားလံုး ပါ၀င္တဲ့ေအာက္ေျခကေန အထက္ကို တက္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔သာ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ကၽြန္မတို႔ရင္ဆုိင္နိင္မွာျဖစ္ျပီး ဒီထဲမွာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ဒီသမဂၢရဲ႕အနာဂတ္အေျမာ္အျမင္ဟာလည္း ကမၻာ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ တပ္အပ္ေျပာလို႔ မရတဲ့စနစ္/ အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕ မွတ္ေက်ာက္တင္ျခင္းကို ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းနိင္ငံေတြမွာသာမက တျခားေသာနိင္ငံေတြမွာပါ နိင္ငံေတာ္အစိုးရေတြ၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူ စစ္မွန္ပြင့္လင္းမႈရွိတဲ့ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ သံႏၷိဌာန္ခ်ထားလ်က္ရွိပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ေစလႊတ္ရာမွာလည္း ကမၻာတစ္၀ွမ္း ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ျပီး ၎အတြက္ ႏွစ္စဥ္ယူရုိေငြ၄၅သန္း လ်ာထားလ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္ဖန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားလည္း ေပးအပ္လ်က္ရွိျပီးလြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္အတြင္း မိတ္ဖက္ ၃၉နိင္ငံအတြင္းမ ွစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ယူရုိေငြသန္း ၁၈၀ေက်ာ္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ မႏွစ္ကစလို႕ ယေန႔အထိ OSCEေဒသမွအပဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ တိုက္ၾကီးမွန္သမွ်တို႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ ၁၀ဖြဲ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၈ဖြဲ႔ကို ေစလႊတ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ကူညီပ့ံပိုးေပးမႈဟာကၽြန္မတို႔သမဂၢနဲ႔ နိင္ငံသားေတြ လံုျခံဳမႈရွိေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နိင္ငံျခားေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးရာမူ၀ါဒအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့အီးယူရဲ႕ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္အားေကာင္းမႈနဲ႔ သူ႔ရဲ႕တန္ဖိုးေတြကတစ္ဆင့္ စည္းမ်ဥ္းအေျခခံတဲ့ ကမၻာ့တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ျမွင့္တင္ထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ ဥေရာပနည္းအတိုင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ဆံုးျဖတ္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆုိတာဟာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈေတြ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအေပၚအ ေလးထားမႈ စတာေတြေပၚထြန္းေစဖို႔ နက္နဲစြာဆက္ႏြယ္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။ တဖန္ ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရ စီရဲ႕မူမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းမွာသာမက တစ္ကမၻာလံံုးမွာပါ ဆက္လက္ ျမွင့္တင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔သာလွ်င္ ဥေရာပကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ဖခင္၊ မိခင္ေတြရဲ႕လုပ္ငန္းကို ကၽြန္မတို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားနိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Editorial Sections: