European Union External Action

วิธีการสมัครเข้าร่วมการยื่นประมูลสำหรับโครงการของ EEAS

28/02/2017 - 08:33
Overview

คุณสนใจยื่นประมูลงานและโครงการของเราใช่หรือไม่? ดูวิธีการสมัครเข้าร่วมการยื่นประมูลสำหรับโครงการของ EEASได้ด้านล่าง

การยื่นประมูลโครงการที่มีมูลค่าต่ำและปานกลาง

หากคุณสนใจในการยื่นประมูลโครงการที่มีมูลค่าต่ำและปานกลางของเรา คุณสามารถแสดงความจำนงค์ของคุณโดยการส่งรายละเอียดการติดต่อของคุณ ดังนี้:

  • ชื่อธุรกิจ
  • ที่อยู่
  • ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้
  • ที่อยู่อีเมล

ไปยังที่อยู่อีเมลติดต่อที่ระบุไว้สำหรับโครงการยื่นประมูลแต่ละโครงการ กรุณาระบุชื่อเหรือหัวเรื่องของโครงการที่คุณสนใจยื่นประมูลไว้บน "หัวเรื่อง" ของอีเมลที่คุณจะส่งถึงเรา

เมื่อปิดรับการลงทะเบียน (การแสดงความสนใจ) คุณจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่จะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการยื่นประมูลและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยื่นซองประมูล

การยื่นประมูลในโครงการที่มีมูลค่าสูง

หากคุณสนใจจะยื่นประมูลโครงการที่มีมูลค่าสูง โปรดติดตาม วารสารทางการของสหภาพยุโรป ซึ่งจะตีพิมพ์ประกาศรับสมัครสัญญาว่าจ้าง ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยื่นซองประมูลจะถูกตีพิมพ์ไว้ในประกาศรับสมัครสัญญาว่าจ้างเมื่อมีการทำการเปิดประมูลโครงการ 

ด้านล่างนี้ คุณสามารถศึกษาข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับหมวดหมู่ของสัญญาว่าจ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าสัญญาว่าจ้างโดยประมาณ กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหภาพยุโรป (European External Action Service -EEAS) ที่รวมถึงคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU Delegations) นั้นอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบทางการเงิน (Financial Regulation) ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณทั่วไปของสหภาพยุโรป กฎข้อบังคับของการสมัคร และ แนวทางของมาตรฐานสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานความร่วมมือในระเบียบปฏิบัติสำหรับการชนะการประมูลสัญญาทางปกครอง

สัญญาสำหรับการจัดซื้อสินค้า บริการ และงานที่มีมูลค่าเกิน 1.000 ยูโร จะต้องทำการยื่นประมูล โดยหมวดหมู่ของสัญญา ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าสัญญาที่ประมาณค่า มีดังต่อไปนี้:

  • สัญญาที่มีมูลค่าต่ำมาก: สัญญาจัดซื้อจัดจ้างงาน บริการ และสินค้าที่มีมูลค่าระหว่าง 1,000 ถึง 15,000 ยูโร
  • สัญญาที่มีมูลค่าต่ำ: สัญญาจัดซื้อจัดจ้างงาน บริการ และสินค้าที่มีมูลค่าระหว่าง 15,000 ถึง 60,000 ยูโร
  • สัญญาที่มีมูลค่าปานกลาง: สัญญาจัดซื้อจัดจ้างงาน บริการ และสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่า 60,000 ยูโรและต่ำกว่า 139,000 ยูโร สำหรับสัญญาจ้างบริการและสัญญาจัดซื้อสินค้า หรือต่ำกว่า 5,350,000 ยูโรสำหรับสัญญาจ้างงาน
  • สัญญาที่มีมูลค่าสูง: สำหรับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างงานและบริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 139,000 ยูโร และสัญญาจัดจ้างงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,350,000 ยูโร

การยื่นประมูลที่โครงการมีมูลค่าต่ำและปานกลาง จะมีการแสดงข้อมูลก่อนการประมูลไว้บนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหภาพยุโรป (EEAS) หรือ เว็บไซต์ของคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU Delegations) ภายใต้หัวข้อ การยื่นประมูล (Tenders) ทั้งนี้  เราจะทำการประเมินเฉพาะการยื่นซองประมูลจากผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับเชิญโดยตรงจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหภาพยุโรปหรือคณะผู้แทนแห่งสหภาพยุโรปเท่านั้น (ผู้ที่ได้รับคำเชิญเข้าร่วมการประมูลทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรือ ทางบริษัทจัดส่งเอกสาร)

การยื่นประมูลโครงการที่มีมูลค่าสูง จะต้องมีการลงประกาศไว้ในวารสารทางการของสหภาพยุโรป ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยื่นซองประมูลจะถูกตีพิมพ์ไว้ในประกาศรับสมัครสัญญาว่าจ้างเมื่อมีการทำการเปิดประมูลโครงการ

บทบรรณาธิการ: