European Union External Action

လူအခြင့္အေရးေန႔ ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ ဖယ္ဒယ္ရီကာ မိုဂါရီနီ၏ ေၾကညာခ်က္

Bruxelles, 09/12/2016 - 09:20, UNIQUE ID: 161209_11
Statements on behalf of the EU

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႔မွာ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္၎၏ အဖြဲ႔၀င္နိင္ငံမ်ားဟာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ကို က်င္းပျပဳလုပ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းသာတူညီမွ်မရွိမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဟာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုပိုမိုတိုးပြားလာေစျပီး ဆီးရီးယားကဲ့သုိ႔ နိင္ငံမ်ားတြင္ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔ဟာလူသားအားလံုးရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား ကိုကာကြယ္ဖို႔ဒီထက္ပို၍ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ဖို႔ လြန္စြာအေရးၾကီးလာျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီႏွစ္မွာတစ္ စံုတစ္ဦးရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္ရပ္တည္ေပးဖို႔ ကုလသမဂၢနဲ႔ အတူလူသားမ်ားကို ေတာင္းဆိုသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


ကၽြန္ပ္တို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီဟာ ဒီအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ရပ္တည္ဖို႔ ပုဂၢလိကတာ၀န္ကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ နိင္ငံအမ်ားအျပားမွာဖိအားနဲ႔ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားေၾကာင့္လည္း အားတက္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ၎တို႔ကိုကာကြယ္သြားဖို႔နဲ႔ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ပရ၀ဏ္ကို ျမွင့္တင္ ေပးဖို႔စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါတယ္။ဥေရာပသမဂၢတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ၎တို႔ရုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ရဲ႕အမႈေတြကို (ရပ္စဲ ေပးဖို႔) အစိုးရေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္အဆင့္စံုကေန ကာကြယ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာဥေရာ ပသမဂၢမွ ၎တို႔ေန႔စဥ္အလုပ္ေၾကာင့္အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ ၂၅၀ ဦးေက်ာ္နဲ႔၎တို႔ရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြကို EIDHR အေရးေပၚရန္ပံုေငြမွတစ္ဆင့္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။


တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်ိန္မွာဥေရာပသမဂၢတစ္ခုလံုးအေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာမႈကိုဗဟိုျပဳထားျပီးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျချပဳျပီးစနစ္က်ေနတဲ့ ကမၻာျဖစ္လာေစရန္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကေန ဆက္လက္ပါ၀င္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ စတပ္ရုိ႕စ္ လမ္ဗရီးနီဒီစ္ မွဥေရာပသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးပံုရိပ္ကို တက္ၾကြစြာျမွင့္တင္ေပးေနပါတယ္။ ထိုအေတာအတြင္းဥေရာပသမဂၢသံအဖြဲ႔မ်ားမွလည္း ၎တို႔ရဲ႕အိမ္ရွင္နိင္ငံေတြမွာလူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ဖို႔မေမာနိင္မ ပန္းနိင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢဟာဘက္ေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ့အစည္းအေ၀းပြဲေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကို လူသိထင္ရွားေထာက္ခံအားေပးသူအေနနဲ႔ ရပ္တည္ေနျပီးေနရာအႏွ႔ံလူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ၊ လိုက္နာမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ရာမွာ အေျခခံက်တဲ့ ကုလသမဂၢရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ကိုလည္း ျပည့္၀စြာအေထာက္အပံ့ျပဳ လ်က္ရွိပါတယ္။


လာမည့္ႏွစ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးအားဥေရာပသမဂၢ အတြင္းအျပင္မွာ ေလးစားလိုက္နာမႈျမွင့္တင္ဖို႔ သံႏၷိ႒ာန္ခ်ထား တဲ့၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဂၽြန္လမွာ အစပ်ိဳးခဲ့တဲ့ဥေရာပသမဂၢနိင္ငံျခားေရးရာနဲ႔ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒကမၻာ့မဟာဗ်ဴဟာအသစ္ ေနာက္ဆက္
တြဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။၎တိုထဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတို႔ အေပၚဥေရာပသမဂၢရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလံုးမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူနဲ႔ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ မႈအျမင့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေနေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လည္းပါရွိပါတယ္။ ကၽြန္ပ္တို႔အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးမားလြန္းလွတဲ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၉ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ရဲ႕ တိုးတက္မႈကိုလည္း အကဲျဖတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈနဲ႔ လြဲမွားစြာဆက္ဆံမႈမ်ား ကိုတုိက္ဖ်က္ဖို႔ဥေရာပသမဂၢ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ဤျပႆနာရပ္ေတြအေပၚ ကၽြန္ပ္တို႔ရဲ႕မူ၀ါဒမ်ားရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကို ထပ္မံအားျဖည့္သြားဖို႔လုပ္ေဆာင္သြားရန္သံႏၷိ႒ာန္မ်ားခ်မွတ္သြားဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။


ယေန႔၊ ယခုႏွစ္ေန႔တိုင္းမွာ၊ ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ကမၻာတစ္၀ွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ရပ္တည္သြားမွာျဖစ္ျပီး ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္တဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီကိုလည္း စြဲျမဲစြာအျပည့္အ၀ေထာက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Editorial Sections:

Author