European Union External Action

Ionadaithe speisialta an Aontais Eorpaigh

31/05/2021 - 15:56
Overview

Tá Ionadaithe Speisialta ag an Aontas i dtíortha agus i réigiúin éagsúla sa domhan mór.

Cuireann Ionadaithe Speisialta an Aontais (ISAEanna) beartais agus leasanna an Aontais chun cinn i réigiúin agus i dtíortha atá suaite, agus bíonn ról gníomhach acu maidir le hiarrachtaí chun síocháin, cobhsaíocht agus smacht reachta a dhaingniú.

Tacaíonn na ISAEanna le hobair Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála sna réigiúin lena mbaineann siad. Tá ról tábhachtach acu maidir le Comhbheartas Eachtrach agus Slándála níos láidre agus níos éifeachtaí a fhorbairt don Aontas, agus maidir le hiarrachtaí an Aontais a bheith níos éifeachtaí, níos comhtháite agus níos cumasaí mar ghníomhaí ar an stáitse domhanda. Bíonn an tAontas i láthair go gníomhach ó thaobh na polaitíochta de i dtíortha agus réigiúin mhórthábhachta trí bhíthin na ISAEanna, mar feidhmíonn siad mar “ghlór” agus “aghaidh” don Aontas agus dá bheartais.

Clúdaíonn na ISAEanna na réimsí seo an leanas: An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an Áis Láir, Corn na hAfraice, cearta an duine, an Chosaiv, Próiseas Síochána an Mheánoirthir, Saiheil agus Cugas Theas agus an ghéarchéim sa tSeoirsia.

Chuaigh Mr Johann Sattler i mbun dhualgais Ionadaí Speisialta an Aontais Eorpaigh i mBoisnia agus an Heirseagaivéin ar an 1 Meán Fómhair 2019. Tá a shainordú bunaithe ar na cuspóirí beartais a leanas de chuid an Aontais in BiH: go ndéanfar tuilleadh dul chun cinn sa Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais, ar mhaithe le BiH a bheidh cobhsaí, inmharthana, síochánta, il-eitneach a bhaint amach, BiH ar síochánta an comhar a bheidh aici lena comharsana, agus nach loicfidh sa ghluaiseacht a dhéanfaidh sí feasta i dtreo ballraíocht san Aontas. Leanfaidh an tAontas freisin de bheith ag tacú le cur chun feidhme an Chreat-chomhaontaithe Ghinearálta um Shíocháin in BiH.

Cuntas Twitter: @josattler

Ceapadh an tUasal Peter Burian ina ISAE le haghaidh na hÁise Láir ar an 15 Aibreán 2015. Léiriú is ea a cheapachán go bhfuil an tAontas ag obair i gcomhar leis an Áis Láir fós, agus is cinnte dá bharr go seasfar go láidir ar son an Aontais inár bplé le saincheisteanna comhleasa lena n-áirítear smacht reachta, slándáil, fuinneamh, uisce, oideachas agus cearta an duine.

Ceapadh an tUasal Alexander Rondos ina ISAE le haghaidh Chorn na hAfraice ar an 1 Eanáir 2012. Bunófar sainordú an ISAE seo ar chuspóirí beartais an Aontais, maidir le Corn na hAfraice, chun cur go gníomhach le hiarrachtaí réigiúnacha agus idirnáisiúnta síocháin mharthanach, slándáil agus forbairt a bhaint amach sa réigiún. Thairis sin, beidh sé mar aidhm ag an ISAE obair ilghnéitheach an Aontais i leith Chorn na hAfraice a fheabhsú maidir lena cáilíocht, lena thréine a chuirtear chuici, agus leis an tionchar a bhíonn aici.

Is é an tUasal Eamon Gilmore Ionadaí speisialta an Aontais Eorpaigh le haghaidh Chearta an Duine, agus comharba an Uasail Stavros Lambrinidis a bhí ar an gcéad Ionadaí Speisialta le haghaidh Chearta an Duine nuair a ceapadh sa phost é in 2012. Chuaigh an tUasal Gilmore i mbun a chuid dualgas ar an 1 Márta 2019 agus is ceapachán dhá bhliain atá i gceist i dtús aimsire. 

Is é an cúram atá ar an ISAE le haghaidh Chearta an Duine cur lena héifeachtaí agus lena hinfheicthe atá beartas an Aontais maidir le cearta an duine. Sainordú leathan, solúbtha atá ag an Ionadaí Speisialta, rud a fhágann gur féidir leis oiriúnú do chúinsí geopholaitiúla nua de réir mar a thagann siad chun cinn. Oibreoidh an tIonadaí Speisialta i ndlúthchomhar leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, a thabharfaidh lántacaíocht dá chuid oibre.

Ag feidhmiú dó roimhe seo mar Thánaiste agus mar Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann, bhí freagracht rialtais ar Eamon Gilmore as cur chun feidhme Chomhaontú Aoine an Chéasta, na forálacha lárnacha ann maidir le cearta an duine san áireamh. Ó Dheireadh Fómhair 2015 i leith, tá sé ina Thoscaire Speisialta ag an Ard-Ionadaí i bpróiseas síochána na Colóime. Ba mhór ag gach dream a chuid oibre agus an chomaoin a chuir sé ar an bpróiseas síochána.

Cuntas Twitter: @EamonGilmore

Ceapadh Nataliya Apostolova ina ISAE le haghaidh na Cosaive ar an 4 Lúnasa 2016. Ar mhaithe leis na cuspóirí beartais a bhaint amach, tá sé mar chuid den sainordú go bhfuil comhairle agus tacaíocht an Aontais le cur ar fáil maidir leis an bpróiseas polaitiúil, agus go bhfuil an comhordú polaitiúil foriomlán atá ar siúl ag an Aontas sa Chosaiv le cur chun cinn.

Ón 18 Meán Fómhair 2018 i leith is í Susanna Terstal Ionadaí Speisialta an Aontais Eorpaigh le haghaidh Phróiseas Síochána an Mheánoirthir. Is é an cúram atá ar an Ionadaí Speisialta cur le gníomhaíochtaí agus le tionscnaimh as a n-eascróidh réiteach deiridh ar an gcoinbhleacht idir an Iosrael agus an Phailistín, réiteach a bheidh bunaithe ar réiteach dhá stát. Tacóidh sí go gníomhach le hidirbheartaíocht síochána idir na páirtithe agus glacfaidh sí páirt ghníomhach inti.

Ceapadh an tUasal Angel LOSADA ina ISAE le haghaidh na Saiheile ar an 1 Samhain 2015. Is é a stiúrfaidh cion an Aontais de na hiarrachtaí réigiúnacha agus idirnáisiúnta chun síocháin mharthanach, slándáil agus forbairt a chur ar bun sa tSaiheil. Déanfaidh sé cur chuige cuimsitheach an Aontais i leith na géarchéime réigiúnaí a chomhordú freisin, ar bhonn Straitéis an Aontais maidir le Slándáil agus Forbairt sa tSaiheil.

Cuntas Twitter: @AngelLosadaEU

Sonraí teagmhála: +32 2 584 5428/2479

Seoladh ríomhphoist: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Ceapadh an tUasal Toivo Klaar  ina ISAE le haghaidh an Chugais Theas agus na géarchéime sa tSeoirsia ar an 13 Samhain 2017. Tá a shainordú bunaithe ar chuspóirí beartais an Aontais le haghaidh an Chugais Theas go ndéanfar, i gcomhréir leis na sásraí atá ann cheana, lena n-áirítear an ESCE agus Grúpa Mhionsc is cuid den eagraíocht sin, coinbhleachtaí a sheachaint sa réigiún, páirt a ghlacadh i réiteach síochánta a fháil ar choinbhleachtaí atá ar siúl sa réigiún, an choinbhleacht Nagarna-Carabaic agus an ghéarchéim sa tSeoirsia ina measc, trí chur ar son dídeanaithe agus daoine easáitithe ina dtír féin a fhilleadh abhaile agus ar son meán cuí eile, agus tacú le réiteach dá leithéid a chur i bhfeidhm i gcomhréir le prionsabail an dlí idirnáisiúnta; idirphlé cuiditheach maidir leis an réigiún leis na príomhghníomhaithe leasmhara; spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do bhreis chomhair idir an Airméin, an Asarbaiseáin agus an tSeoirsia, agus a dtíortha comharsanachta ina dteannta freisin de réir mar is iomchuí; agus cur lena héifeachtaí agus lena hinfheicthe atá an tAontas sa réigiún.

Cuntas Twitter: @ToivoKlaar

Editorial Sections:

Author