European Union External Action

EU:s särskilda representanter

31/05/2021 - 15:56
Overview

EU har särskilda representanter i olika länder och regioner i världen.

EU:s särskilda representanter främjar EU:s politik och intressen i oroliga regioner och länder och spelar en aktiv roll för att konsolidera insatser för fred, stabilitet och rättsstatlighet.

EU:s särskilda representanter stöder utrikeschefens arbete i de berörda regionerna. De spelar en viktig roll i utvecklingen av en starkare och mer effektiv gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, och för unionens arbete med att bli mer effektiv, konsekvent och handlingskraftig som aktör på den globala arenan. EU får genom de särskilda representanterna en aktiv politisk närvaro i viktiga länder och regioner eftersom de fungerar som ”språkrör” och ”ansikten” för EU och EU:s politik.

EU har särskilda representanter för följande områden: Bosnien och Hercegovina, Centralasien, Afrikas horn, mänskliga rättigheter, Kosovo, fredsprocessen i Mellanöstern, Sahel samt Sydkaukasien och krisen i Georgien.

Johann Sattler tillträdde som EU:s särskilda representant i Bosnien och Hercegovina den 1 september 2019. Hans uppdrag grundas på unionens politiska mål i Bosnien och Hercegovina: fortsatta framsteg med stabiliserings- och associeringsprocessen, i syfte att uppnå ett stabilt, livskraftigt, fredligt, multietniskt och enat Bosnien och Hercegovina som samarbetar fredligt med sina grannar och som oåterkalleligen närmar sig medlemskap i unionen. Unionen kommer också att fortsätta att stödja genomförandet av det allmänna ramavtalet för fred i Bosnien och Hercegovina.

Twitterkonto: @josattler

Peter Burian utnämndes den 15 april 2015 till EU:s särskilda representant för Centralasien. Genom uppdraget befäster EU sitt fortsatta samarbete med Centralasien och säkerställer en stark närvaro i arbetet med viktiga frågor av gemensamt intresse, t.ex. när det gäller rättsstatsprincipen, säkerhet, energi, vatten, utbildning och mänskliga rättigheter.

Den 1 januari 2012 utsågs Alexander Rondos till EU:s särskilda representant för Afrikas horn. Till grund för den särskilda representantens uppdrag ligger EU:s politiska mål i fråga om Afrikas horn: att bidra aktivt till regionala och internationella ansträngningar för att uppnå varaktig fred, säkerhet och utveckling i området.   Den särskilda representanten ska dessutom försöka förstärka kvaliteten på, intensiteten i och resultaten av EU:s mångfasetterade engagemang på Afrikas horn.

Eamon Gilmore är EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter efter Stavros Lambrinidis, som 2012 utnämndes till EU:s första särskilda representant. Eamon Gilmore tillträdde den 1 mars 2019, inledningsvis för en period på två år.

Den särskilda representanten ska göra EU:s människorättspolitik mer effektiv och synlig. Hans mandat är brett och flexibelt och skapar utrymme för anpassning till skiftande geopolitiska förhållanden. Den särskilda representanten ska samarbeta med utrikestjänsten, som ger honom fullt stöd i arbetet.

Eamon Gilmore var tidigare Irlands biträdande premiärminister och utrikesminister och var som sådan ansvarig för genomförandet av långfredagsavtalet för Nordirland, med de centrala bestämmelserna om mänskliga rättigheter. Sedan oktober 2015 har han varit utrikeschefens särskilda sändebud för fredsprocessen i Colombia. Hans arbete för och bidrag till fredsprocessen har varit mycket uppskattat av alla parter.

Twitterkonto: @EamonGilmore

Den 4 augusti 2016 utsågs Nataliya Apostolova till EU:s särskilda representant för Kosovo. I enlighet med de politiska målen i uppdraget ska hon erbjuda råd och stöd i den politiska processen och främja unionens övergripande politiska samordning i Kosovo.

Sedan den 18 september 2018 är Susanna Terstal EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern. Den särskilda representanten ska bidra till åtgärder och initiativ som leder att konflikten mellan Israel och Palestina får en slutlig lösning som bygger på en tvåstatsmodell. Hon kommer att aktivt stödja och bidra till fredsförhandlingarna mellan parterna.

Angel Losada utsågs den 1 november 2015 till EU:s särskilda representant för Sahel. Han leder EU:s bidrag till regionala och internationella ansträngningar för varaktig fred, säkerhet och utveckling och samordnar EU:s övergripande strategi när det gäller krisen i regionen, på grundval av EU:s strategi för säkerhet och utveckling i Sahel.

Twitterkonto: @AngelLosadaEU

Kontaktuppgifter: +32 2 584 54 28/24 79

E-postadress: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

Toivo Klaar utnämndes den 13 november 2017 till EU:s särskilda representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien. Hans mandat grundas på unionens politiska mål för Sydkaukasien i enlighet med befintliga mekanismer, bl.a. OSSE och dess Minskgrupp, nämligen att förhindra konflikter i regionen, bidra till en fredlig lösning av konflikter i regionen, däribland krisen i Georgien och Nagorno-Karabach, genom att främja flyktingars och internflyktingars återvändande och på andra lämpliga sätt, och stödja genomförandet av en sådan lösning i enlighet med folkrättens principer. EU har också som mål att på ett konstruktivt sätt upprätthålla kontakter med de viktigaste aktörerna i regionen, uppmuntra och stödja ett utökat samarbete mellan Armenien, Azerbajdzjan och Georgien och, i förekommande fall, deras grannländer, och öka unionens effektivitet och synlighet i regionen.

Twitterkonto: @ToivoKlaar

Editorial Sections:

Author