European Union External Action

ES specialieji įgaliotiniai

31/05/2021 - 15:56
Overview

Europos Sąjunga turi specialiųjų įgaliotinių įvairiose pasaulio šalyse ir regionuose.

ES specialieji įgaliotiniai propaguoja ES politiką ir interesus regionuose bei šalyse, kuriuose kilę neramumų, ir aktyviai remia pastangas įtvirtinti taiką, stabilumą bei teisinės valstybės principą.

ES specialieji įgaliotiniai remia Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai darbą atitinkamuose regionuose. Jie atlieka svarbų vaidmenį plėtojant tvirtesnę ir veiksmingesnę ES užsienio ir saugumo politiką (BUSP) ir Sąjungai siekiant tapti veiksmingesne, nuoseklesne ir pajėgesne pasaulinio masto veikėja. Būdami ES ir jos politikos balsas ir veidas jie užtikrina aktyvų ES politinį dalyvavimą pagrindinėse šalyse ir regionuose.

ES specialiųjų įgaliotinių veikla apima: Bosniją ir Hercegoviną, Vidurinę Aziją, Somalio pusiasalį, žmogaus teisių klausimus, Kosovą, Artimųjų Rytų taikos procesą, Sahelį ir Pietų Kaukazą ir krizės Gruzijoje klausimus.

2019 m. rugsėjo 1 d. Johannas Sattleris pradėjo eiti ES specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje pareigas. Jo įgaliojimai grindžiami šiais Sąjungos politikos tikslais Bosnijoje ir Hercegovinoje: daryti nuolatinę stabilizacijos ir asociacijos proceso pažangą siekiant stabilios, perspektyvios, taikios, daugiatautės ir vieningos Bosnijos ir Hercegovinos, taikiai bendradarbiaujančios su savo kaimyninėmis šalimis ir negrįžtamai einančios link narystės Sąjungoje. Sąjunga taip pat toliau rems Bendrojo pamatinio susitarimo dėl taikos Bosnijoje ir Hercegovinoje įgyvendinimą.

„Twitter“ paskyra: @josattler

2015 m. balandžio 15 d. Peteris Burianas paskirtas ES specialiuoju įgaliotiniu Vidurinėje Azijoje. Jo paskyrimas rodo, kad ES toliau bendradarbiauja su Vidurine Azija, užtikrindama savo tvirtą dalyvavimą sprendžiant svarbiausius abipusio intereso klausimus, be kita ko, teisinės valstybės principo, saugumo, energetikos, vandens, švietimo ir žmogaus teisių srityse.

2012 m. sausio 1 d. Alexanderis Rondosas paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu Somalio pusiasalyje. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos politikos tikslais, susijusiais su Somalio pusiasaliu, kuriais siekiama aktyviai prisidėti prie regioninių ir tarptautinių pastangų siekiant ilgalaikės taikos, saugumo ir vystymosi šiame regione. ES specialusis įgaliotinis taip pat siekia gerinti įvairialypio ES dalyvavimo Somalio pusiasalyje kokybę, stiprinti jo intensyvumą ir poveikį.

Eamonas Gilmoreʼas yra ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais; jis pakeitė pirmąjį, 2012 m. į šias pareigas paskirtą ES specialųjį įgaliotinį Stavrosą Lambrinidisą. E. Gilmore’as šias pareigas pradėjo eiti 2019 m. kovo 1 d. ir kol kas yra paskirtas dvejiems metams.

Specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais užduotis – didinti ES žmogaus teisių politikos veiksmingumą ir matomumą. Specialusis įgaliotinis turi plačius ir lanksčius įgaliojimus, o tai suteikia galimybę prisitaikyti prie kintančių geopolitinių aplinkybių. Specialusis įgaliotinis glaudžiai bendradarbiauja su Europos išorės veiksmų tarnyba, kuri teikia visapusišką paramą jo darbui.

Eamonas Gilmore’as anksčiau ėjo Airijos ministro pirmininko pavaduotojo ir užsienio reikalų ministro pareigas ir eidamas šias pareigas, vyriausybėje buvo atsakingas už Didžiojo penktadienio susitarimo įgyvendinimą, įskaitant jo pagrindines nuostatas dėl žmogaus teisių. Nuo 2015 m. spalio mėn. jis yra vyriausiojo įgaliotinio specialusis pasiuntinys Kolumbijos taikos proceso klausimais. Jo darbą ir indėlį į taikos procesą labai palankiai įvertino visos šalys.

„Twitter“ paskyra: @EamonGilmore

2016 m. rugpjūčio 4 d. Nataliya Apostolova paskirta Europos Sąjungos specialiąja įgaliotine Kosove. Kad būtų pasiekti politikos tikslai, įgaliojimai apima užduotį teikti ES konsultacijas ir paramą politiniame procese ir skatinti bendrą Sąjungos politinį koordinavimą Kosove.

ES specialiosios įgaliotinės Artimųjų Rytų taikos procese pareigas nuo 2018 m. rugsėjo 18 d. eina Susanna Terstal.. Specialiosios įgaliotinės užduotys – prisidėti prie veiksmų ir iniciatyvų, kuriais siekiama galutinai išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą remiantis dviejų valstybių sambūviu pagrįstu sprendimu. Ji aktyviai rems šalių taikos derybas ir prie jų prisidės.

2015 m. lapkričio 1 d. Angelis LOSADA paskirtas ES specialiuoju įgaliotiniu Sahelyje. Jis vadovaus ES veiklai, kuria prisidedama prie regioninių ir tarptautinių pastangų siekiant ilgalaikės taikos, saugumo ir vystymosi Sahelyje. Be to, jis koordinuos ES visapusiško požiūrio dėl krizės regione taikymą pagal ES strategiją saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje.

„Twitter“ paskyra: @AngelLosadaEU

Kontaktinė informacija: Tel. +32 2 584 5428 2479

El. pašto adresas:angel.losada@ext.eeas.europa.eu

2017 m. lapkričio 13 d. Toivo Klaaras paskirtas ES specialiuoju įgaliotiniu Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais. Jo įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais, susijusiais su Pietų Kaukazu, remiantis esamais mechanizmais, įskaitant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (toliau – ESBO) ir jos Minsko grupę, regione vykdyti konfliktų prevenciją, padėti rasti taikų jame kilusių konfliktų sprendimą, įskaitant krizę Gruzijoje ir konfliktą Kalnų Karabache, skatinant pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimą, taip pat kitomis atitinkamomis priemonėmis, ir remti tokio sprendimo įgyvendinimą laikantis tarptautinės teisės principų; konstruktyviai bendrauti su pagrindiniais suinteresuotais veikėjais regiono klausimais; skatinti ir remti tolesnį Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos ir, atitinkamai, jų kaimyninių šalių tarpusavio bendradarbiavimą; didinti Sąjungos veiksmingumą ir matomumą regione.

„Twitter“ paskyra: @ToivoKlaar

Editorial Sections:

Author