European Union External Action

Kosovska stopa rasta nastavlja da bude visoka, uz to da je konkurentnost i dalje izazov, kaže se u novom Programu ekonomske reforme

Brisel, 20/05/2019 - 13:19, UNIQUE ID: 190520_12
Press releases

Kosovska stopa rasta nastavlja da bude visoka, uz to da je konkurentnost i dalje izazov, kaže se u novom Programu ekonomske reforme koji je usvojio Savet EU

Kosovske stope rasta u 2018. godini su i dalje visoke u poređenju sa regionom, podržane javnim investicijama i privatnom potrošnjom, navodi se u najnovijem kosovskom Programu ekonomske reforme (ERP). Istovremeno, sistemske prepreke za rast nastavljaju da predstavljaju izazov.  

O ERP-u su razgovarali predstavnici država članica EU, zapadnog Balkana i Turske, Evropske komisije i Evropske centralne banke, kao i predstavnici centralnih banaka zapadnog Balkana i Turske, na njihovom godišnjem sastanku dijaloga o ekonomskoj politici u petak u Briselu.

Na sastanku je razmatran Program ekonomske reforme Kosova, sa posebnim osvrtom na konkurentnost, koja ostaje ključna tema u ekonomskom dijalogu EU i Kosova. Ključno je da Kosovo poveća svoje napore u borbi protiv neformalne ekonomije, zatim da održava fiskalnu disciplinu, obezbeđujući zdrav kreditni rast, potpuno liberalizujući tržište energije i poboljšavajući uslove na tržištu rada naročito za žene i mlade ljude. Zajednička tema u regionu, uključujući i Kosovo, jeste potreba za rešavanjem problema korupcije i slabe vladavine prava i institucija.

Natalija Apostolova, šefica kancelarije EU na Kosovu/specijalna predstavnica EU, naglasila je da učešćem u ERP-u, Kosovo i Zapadni Balkan odražavaju proces Evropskog semestra.

“Sprovođenje reformskih mera koje su navedene u ERP-u će imati značajan doprinos za uklanjanje prepreka za rast i konkurentnost. Kosovo se obavezalo da će pojačati napore u ovom smeru, uz podršku EU. Ne samo da će ovi napori dovesti Kosovo bliže EU pomažući ispunjavanje kopenhagenskih ekonomskih kriterijuma, već, što je još važnije, oni će doneti opipljive koristi za kvalitet života kosovskog naroda.”

Rad organa vlasti, posebno Ministarstva finansija i Strateške kancelarije premijera, u rešavanju nekih od ovih pitanja, bio je pohvaljen, i prepoznato je da je potrebno više rada i bliskije saradnje da bi se napredovalo sa ovim izazovnim planom. Ove godine dogovoreno je šest konkretnih ciljanih reformskih mera, koje bi trebalo da pomognu Kosovu da ostvari svoje ambiciozne prognoze rasta:

  1. Dovršiti proces sertifikacije i reklasifikacije ratnih veterana kako bi se smanjili troškovi penzionog osiguranja ratnih veterana u skladu sa važećim zakonodavstvom. Obezbediti, ako je potrebno, podzakonskim aktima uz Zakon o javnim platama, da budžet za 2020. bude u skladu sa postojećim fiskalnim pravilima, posebno sa pravilom o platama. Poboljšati naplatu poreskih prihoda tako da se u potpunosti ispune ambiciozne projekcije prihoda za 2019. godinu.
  2. Poboljšati finansijski nadzor i odgovornost javnih preduzeća. Jačati institucionalne kapacitete na centralnom i lokalnom nivou za višegodišnje planiranje investicija i upravljanje investicionim projektima kako bi se poboljšalo izvršenje kapitalne potrošnje. Pripremiti dokument o uspostavljanju nezavisnog tela za fiskalni nadzor radi daljih konsultacija sa zainteresovanim stranama, uključujući i EU.
  3. Nastaviti sa poboljšanjem analitičkih instrumenata centralne banke, uključujući i organizovanje istraživanja o očekivanoj inflaciji. Dalje obraditi osnovne pravne i institucionalne faktore koji ometaju pristup finansijama za MSP. Pažljivo pratiti pojavljivanje potencijalnih rizika za finansijsku stabilnost povezanih sa segmentom potrošačkih kredita, primenjujući odgovarajuće instrumente mikro i makro bonitetne politike ako je potrebno. Zasnovati odluke koje se tiču državnih vrednosnih papira centralne banke na transparentnoj investicionoj politici i postepeno smanjivati njihov nivo kako bi se izbeglo istiskivanje aktivnosti privatnog sektora na sekundarnom tržištu.
  4. Povećati podsticaje za energetsku efikasnost za privatni sektor i domaćinstva; usvojiti plan koji uključuje postepeno prilagođavanje energetskih tarifa koje odražava očekivano povećanje potrošnje i mere ublažavanja za ugrožene potrošače; poboljšati šeme podrške za projekte obnovljivih izvora energije uvođenjem konkurentnih ponuda/aukcija za podršku obnovljivim izvorima energije.
  5. Osigurati implementaciju nove Strategije i Akcionog plana 2019-2023. za borbu protiv neformalne ekonomije u skladu sa propisanim vremenskim rasporedom, uz integrisanje odgovarajućih aktivnosti za rešavanje neprijavljenog rada.
  6. Razviti aktivne mere za povećanje učešća žena na tržištu rada i u zapošljavanju. Povećati pružanje stručnog obrazovanja i obuke za zanimanja koja se traže. Povećati ulaganja u obrazovanje sa posebnim fokusom na proširenje obrazovanja u ranom detinjstvu.

Bedri Hamza, kosovski ministar finansija i koordinator programa ekonomske reforme, rekao je: "Program ekonomske reforme je odličan alat koji nam pomaže da poboljšamo upravljanje javnim resursima kako bi prevazišli sistemske prepreke, održavajući fiskalnu disciplinu. Želimo da obezbedimo da se kosovski budžet troši na najbolji mogući način, i da se svake godine sve više približavamo ekonomskom upravljanju EU. Iznad svega, mi nastojimo da sprovedemo reforme kako bismo stvorili povoljnije poslovno okruženje koje može doneti rast i zapošljavanje za narod Kosova.”

Program ekonomske reforme je dijalog o ekonomskom upravljanju između EU i zapadnog Balkana i Turske. Svrha ERP-a je da pripremi region za buduće učestvovanje u sistemu koordinacije ekonomske politike EU poznatom kao Evropski semestar.

Molimo, pogledajte ispod objavljene Internet novosti: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/western-balkans-and-turkey-agree-deepen-economic-and-social-reforms_en

Zajednčki zaključci mogu se naći ovde: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9474-2019-INIT/en/pdf

Podaci o Programu ekonomske reforme dostupni su ovde: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/policy-highlights/economic-governance_en

Languages:
Urednički odeljci: