European Union External Action

 

Indikativni raspored konsultacija Kancelarije EU sa civilnim društvom u okviru ciklusa pododbora SSP 2016/2017

Pristina, 21/11/2016 - 12:52, UNIQUE ID: 161121_9
Public consultations

Indikativni raspored konsultacija Kancelarije EU na Kosovu sa civilnim društvom u okviru ciklusa pododbora SSP 2016/2017.

U skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), osnovan je određeni broj pododbora koji imaju ulogu da omoguće strukturne političke dijaloge u cilju implementacije SSP. Ovi pododbori podnose izveštaje Odboru za SSP i Savetu za stabilizaciju i pridruživanje. U okviru rada pododbora, EU i Kosovo će razgovarati o svim oblastima koje se tiču implementacije SSP. Samim tim, nedavno pokrenuti Plan evropskih reformi i Program za ekonomske reforme su ključne obaveze čija će realizacija biti praćena i o kojoj će biti više reči.

Kancelarija EU na Kosovu želi da omogući da civilno društvo na Kosovu može nezavisno, konkretno i u značajnoj meri iskaže svoje komentare i bude deo tih strukturnih dijaloga na otvoren i transparentan način. Naš cilj je prikupljanje komentara civilnog društva kako bi oni mogli biti dostavljeni pododborima za SSP i posebnim sastancima radnih grupa otprilike dve nedelje pre formalnog sastanka sa predstavnicima vlasti. Tačno vreme i lokacija konsultacija sa civilnim društvom će biti unapred saopšteni. Kancelarija EU će takođe činiti sve što može kako bi organizacijama civilnog društva pružila povratne informacije nakon sednica pododbora i sastanaka posebnih radnih grupa kako bi se sve uskladilo sa pravilima i procedurama SSP.

Pozivaju se zainteresovane organizacije civilnog društva da pogledaju trenutno važeći vremenski raspored u tabeli ispod kako bi mogli da planiraju aktivnosti unapred. Naš cilj je da imamo konkretne i konstruktivne diskusije sa civilnim društvom. Pre konsultacija, Kancelarija EU će podeliti konkretne informacije o kojim će temama biti reči u diskusijama u kosovskim vlastima.

Pozivaju se zainzteresovani predstavnici civilnog društva da pošalju svoje kontakt podatke (opšte adrese elektronske pošte i/ili kontakt podatke njihovog osoblja) Kancelariji EU (felix.rathje@eeas.europa.eu) i da naglase koje ih dolepomenute oblasti posebno zanimaju kako bi bili informisani o svim novim događanjima, datumima i lokacijama konsultacija, itd. Ukoliko niste sigurno u okvir kog ste pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, molimo Vas da nas kontaktirate.

Trenutni raspored konsultacija sa civilnim društvom koji se može menjati

29. novembar 2016.

Reforma državne uprave – posebni fokus na racionalizaciju nezavisnih agencija i tela, kao i sektorsku budžetsku podršku EU

30. novembar 2016.

Inovacije, informatičko društvo i socijalna politika

9 – 13. januar 2017.

Pravda, sloboda i bezbednost

16 – 20. januar 2017.

Interno tržište i konkurentnost, trgovina, industrija, carine i poreska politika

6 – 10. februar 2017.

Transport, zaštita životne sredine, energetika i regionalni razvoj

6 – 10. mart 2017.

Poljoprivreda i ribarstvo

19 – 23. maj 2017.

Reforma državne uprave

4 – 9. septembar 2017.

Ekonomska i finansijska pitanja, statistika

Languages:
Urednički odeljci: