European Union Election Observation Mission
Kosovo 2017

O Izbornoj posmatračkoj misiji Evropske unije na Kosovu, 2017. godine

23/05/2017 - 15:29
About us - structure and organisation

Nakon poziva od strane predsednika Kosova, Evropska unija (EU) poslala je Izbornu posmatračku misiju (EU EOM) da posmatra prevremene parlamentarne izbore na Kosovu, zakazane za 11. jun 2017. Izbornu posmatračku misiju Evropske unije predvodi Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta iz Slovenije. Ovo će biti treća po redu Izborna posmatračka misija Evropske unije do sada raspoređena na Kosovu.

Naš mandat

Nakon poziva od strane predsednika Kosova, Evropska unija (EU) poslala je Izbornu posmatračku misiju (EU EOM) da posmatra prevremene parlamentarne izbore na Kosovu, zakazane za 11. jun 2017. Izbornu posmatračku misiju Evropske unije predvodi Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta iz Slovenije. EU je prethodno slala misije na Kosovo da posmatraju prevremene parlamentarne izbore 2014. i lokalne izbore 2013. godine. 

EU EOM i Kancelarija EU/specijalni predstavnik EU na Kosovu operišu nezavisno, u okviru svojih posebnih mandata. Mandat Misije je da sprovede sveobuhvatnu analizu izbornog procesa, kao i procenu usklađenosti izbora sa domaćim zakonodavstvom, evropskim obavezama i međunarodnim standardima za demokratske izbore dogovorene na Kosovu. 

Sveobuhvatna metodologija 

EU EOM primenjuje dobro utvrđenu metodologiju za posmatranje izbora. Metodologija je bazirana na dugoročnom posmatranju, kroz koje se EU EOM fokusira na sve aspekte i faze izbornog procesa, uključujući:

 • pravni okvir i njegovu primenu
 • rad izborne administracije 
 • ulogu državnih institucija 
 • registraciju glasača 
 • kampanjske aktivnosti i finansiranje kampanje 
 • ukupno okruženje izbora, uključujući poštovanje osnovnih sloboda, građanskih i političkih prava
 • učešće žena i ugroženih grupa
 • ulogu medija, uključujući onlajn izvore informacija i društvene medije 
 • ulogu civilnog društva 
 • glasanje, brojanje i tabulaciju
 • procese prigovora i žalbi 
 • objavu rezultata.

Na dan izbora, EU EOM će posmatrati otvaranje biračkih mesta širom Kosova, kao i glasanje, brojanje glasova, i tabulaciju rezultata. 

U cilju posmatranja, EU EOM će se sastajati sa predstavnicima organa za upravljanje izborima, predstavnicima odgovarajućih državnih i lokalnih vlasti i političkih partija, kao i sa predstavnicima civilnog društva, medija i međunarodne zajednice. 

EU EOM operiše u skladu sa “Deklaracijom o principima za međunarodno posmatranje izbora” usvojenom u sedištu Ujedinjenih nacija 2005. godine od strane određenog broja međunarodnih tela uključenih u posmatranje izbora. 

Posmatrači su u svakom trenutku obavezni da se pridržavaju kodeksa ponašanja za izborne posmatrače EU kojim se osigurava njihova neutralnost i nepristrasnost.

Posmatrači raspoređeni širom Kosova 

EU EOM je poslata na Kosovo 19. maja. Misiju predvodi Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta (MEP) iz Slovenije. Glavni tim od osam analitičara se nalazi u Prištini. Analiza glavnog tima uključuje politička, izborna, medijska i pravna pitanja koja se tiču izbornog procesa. 

Grupa od 16 dugoročnih posmatrača će stići u Prištinu 25. maja i biće raspoređeni u multinacionalni timovima po dvoje širom Kosova. Bliže izbornom danu, EU EOM će rasporediti još 32 kratkoročna posmatrača da prate obavljanje procedura na dan izbora i tabulaciju rezultata. 

Na dan izbora, EU EOM će se pridružiti delegacija iz Evropskog parlamenta i lokalno regrutovani kratkoročni posmatrači iz diplomatskih predstavništava zemalja članica EU. 

Misija će se ukupno sastojati od oko 100 posmatrača iz zemalja članica EU, kao i iz Norveške i Švajcarske. 

Nalazi Misije 

Preliminarna izjava će biti data na konferenciji za štampu u roku od 48 sati nakon dana izbora. Ovom izjavom biće izneti početni nalazi EU EOM, njeni zaključci, kao i ocena Misije o tome u kojoj meri su izbori sprovedeni u skladu sa zakonom Kosova i regionalnim i međunarodnim standardima za demokratske izbore. 

Sveobuhvatni završni izveštaj, uključujući preporuke za buduće izbore, biće predstavljen kosovskim vlastima i drugim izbornim akterima približno dva do tri meseca nakon izbora, kada izborni process u potpunosti bude završen. Kao i preliminarna izjava, završni izveštaj je javni dokument. Oba dokumenta će biti objavljena na ovoj veb-stranici.

Languages:
Urednički odeljci: