European Union Election Observation Mission
Kosovo 2017 Municipal & Mayoral Elections

Šef posmatračke misije predstavio je danas preliminarne nalaze za drugi krug izbora za gradonačelnike

Priština, 21/11/2017 - 16:04, UNIQUE ID: 171121_23
Press releases

Šef posmatračke misije, g. Alojz Peterle, poslanik Evropskog parlamenta, prezentovao je danas preliminarne nalaze Izborne posmatračke misije Evropske unije (EU EOM) za drugi krug izbora za gradonačelnike koji je održan 19. novembra na Kosovu.

„Ovo su bili izbori u jakoj konkurenciji, rekao je g. Peterle na konferenciji za medije danas u Prištini . Više većih opština glasalo je u drugom krugu izbora za gradona čelnike koji su održani u 19 od 38 opština širom Kosova, uključujući i Prištinu i Prizren. U opštini Parteš izbori za predsednika opštine su ponovljeni istog dana na osnovu odluke Vrhovnog suda o poništenju rezutata iz prvog kruga .

Kampanje su vođene u pretežno mirnoj atmosferi. Kandidati su bili u stanju da slobodno iskažu svoje poruke odmah nakon prvog kruga. Tokom pet dana zvanične kampanje, EU EOM je pozitivno primetio veliki broj debata koje su organizovali elektronski mediji, rekao je g. Peterle. EU EOM je primetio i pojačane tenzije u Đakovic i i Mitrovic i ( jug ).

Atmosfera u sredinama sa većinskom srpskom zajednicom Pa rteš i Klokot bila je polarizovana, ali bez pojave većih incidenata . Predstavnici oba kandidata za predsednika opštine u Partešu optuživali su jedni druge za kontinuirane akte kupovine glasova i vršenja pritiska na njihove pristalice.

Elektronski mediji , TV i radio stanice, su tokom petodnevne kampanje davali prilično uravrnoteženo pokrivanje u vestima, a organizovali su i više izbornih debata među kandidatima.

Na dan izbora, EU EOM je posetio 292 biračka mesta. Otvaranje biračkih mesta i glasanje bili su uglavnom mirni i obavljani su u redu. Brojanje je obavljeno uglavnom na transparentan i efikasan način. Međutim, potrebno je pozabaviti se nekim važni m aspektima procesa glasanja i prebrojavanja kako bi se poboljšali budući procesi na dan izbora.

Pristup do biračkih mesta za oso be sa invaliditetom pokazao se kao izazovan, uz nešto iznad polovine posećenih biračkih mesta koja su bil a dostupna za osobe sa smanjeni m mogućnostima kretanja. Postavka biračkih mesta nije bila podobna za ova lica u više od jedne petine posećenih biračkih mesta.

„Znanje i razumevanje glasača u vezi sa biračkim procedurama nastav l ja ju da budu oblast gde je potrebno mnogo poboljšanja . Tajnost glasanja bila je nega tivno pogođena praksama kao što su porodično i grupno glasanje “ , rekao je g. Peterle na današnjoj konferenciji za novinare.

EU EOM je na dan izbora rasporedio više od 70 posmatrača širom Kosova iz 25 zemalja članica EU i iz Norveške i Švajcarske. EU EOM će ostati na Kosovu radi praćenja procesa u Centru za prebrojavanje i rezultate i praćenja rešavanja bilo kakvih žalbi i predstavki, sve do potvrđivanja konačnih rezultata.