Suriname and the EU

INSTRUMENTUL EUROPEAN PENTRU PACE: UN FOND ÎN AFARA BUGETULUI UE, DESTINAT SĂ CONSOLIDEZE PACEA ȘI SECURITATEA INTERNAȚIONALĂ

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

Într-un context mondial mai dificil, Uniunea Europeană trebuie să își intensifice acțiunile menite să amelioreze capacitatea de prevenire a conflictelor și să consolideze pacea și securitatea internațională. Prin propunerea sa de creare a unui nou instrument european pentru pace (IEP), Uniunea Europeană își afirmă din nou rolul său de actor mondial.

IEP este o propunere formulată de Înaltul Reprezentant pentru a institui un nou fond în afara bugetului multianual al Uniunii, în valoare de 10,5 miliarde EUR. Acesta va permite finanțarea acțiunilor operaționale în cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC) care au implicații militare sau în domeniul apărării. Va regrupa mecanisme extrabugetare existente, și anume mecanismul Athena sau Instrumentul financiar pentru pace în Africa, dedicate securității și apărării, depășind lacunele și limitările acestora.

DE CE ESTE NEVOIE DE UN INSTRUMENT EUROPEAN PENTRU PACE?

Obiectivul IEP este de:

a crește eficacitatea operațiunilor: IEP este menit să finanțeze costurile comune ale misiu­nilor și operațiunilor militare din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) ale UE. Acesta va garanta că finanțarea UE este disponibilă pe o bază permanentă, facilitând astfel mobilizarea rapidă și sporind flexibilitatea. Până în prezent, în cadrul mecanismului ATHENA, o parte relativ mică (între 5 % și 10 %) din costurile operațiunilor militare sunt acoperite printr-o finanțare comună. IEP propune o creștere substanțială a costurilor comune, pentru a se asigura o mai mare solidaritate.

a sprijini partenerii: IEP îi va conferi Uniunii capacitatea de a contribui la finanțarea operați­unilor militare de sprijinire a păcii conduse de partenerii internaționali la scară mondială. Până în prezent, Instrumentul financiar pentru pace în Africa permitea numai finanțarea operațiuni­lor de sprijinire a păcii conduse de Africa.

a desfășura acțiuni de o mai mare amploare: în prezent, UE dispune de o capacitate limi­tată de a întreprinde acțiuni militare sau în domeniul apărării, cum ar fi consolidarea capaci­tăților, furnizarea de formare, echipamente sau infrastructură. IEP va contribui la consolidarea capacităților forțelor armate din țările partenere în vederea menținerii păcii, prevenirii conflic­telor și abordării provocărilor în materie de securitate. De exemplu, uneori, în misiunile UE de instruire militară, se constată că partenerii nu pot beneficia suficient de elementele învățate în timpul formării, de cele mai multe ori din cauza lipsei echipamentelor sau al instalațiilor de bază. IEP îi va permite UE să ofere un sprijin global prin intermediul unor pachete integrate care pot include activități de formare, echipamente și alte mijloace de sprijin. Astfel, partenerii vor putea reacționa la crize și vor putea aborda provocările în materie de securitate.

IEP va acoperi numai cheltuielile care nu pot fi finanțate în cadrul bugetului Uniunii, din cauza implicațiilor lor ope­raționale în domeniul militar sau al apărării, astfel cum este prevăzut în Tratatul UE (articolul 41 alineatul (2) din TUE). Acesta va contribui așadar la maximizarea impactului, a eficacității și a durabilității acțiunilor externe ale UE în ceea ce privește pacea și securitatea.

Prin IEP, UE va fi în măsură să facă mai mult și să acționeze mai rapid, utilizând mijloacele militare și de apărare în funcție de necesități.

FINANȚARE

IEP va fi finanțat prin contribuții din partea statelor membre UE, determinate cu ajutorul unei chei de contribuție bazate pe venitul național brut. Plafonul propus este de 10,5 miliarde EUR, pe o perioadă care coincide cu următorul cadru financiar multianual (CFM).

IEP va simplifica și va raționaliza mecanismele de finanțare anterior diferite, în special mecanismul ATHENA și Instrumentul financiar pentru pace în Africa, per­mițând în același timp o flexibilitate maximă și o fungibilitate completă. Acțiunile finanțate prin intermediul acestui instrument vor fi decise de Consiliu, iar controlul statelor membre va fi asigurat prin intermediul unui comitet de gestionare.

INSTRUMENTUL EUROPEAN PENTRU PACE VA ÎNLOCUI ALTE INSTRUMENTE DE FINANȚARE ALE UE?

  • IEP va înlocui Instrumentul financiar pentru pace în Africa și mecanismul Athena. Va continua să finanțeze acțiunile susținute în prezent prin intermediul acestor instrumente, dar îi va permite UE să depășească limitările geografice și tematice, bazându-se pe experiența acumulată în cursul ultimilor ani.
  • IEP nu este conceput pentru a finanța cheltuieli care sunt eligibile pentru finanțare în cadrul bugetului Uniunii.
  • Sprijinul acordat partenerilor în cadrul IEP va contribui la îndeplinirea obiectivelor de politică externă și de securitate ale UE, așa cum figurează acestea în Tratatul privind UE. Va fi supus unor controale stricte, inclusiv în ceea ce privește conformitatea sa cu principiile democratice și cu normele privind drepturile omului.
  • Va fi asigurată coerența între acțiunile finanțate în cadrul IEP și alte acțiuni întreprinse în cadrul PESC sau alte instrumente de acțiune externă ale Uniunii, inclusiv mecanismele de consolidare a capacităților ca sprijin pentru securitate și dezvoltare (CBSD).
Secțiuni editoriale: