St Helena

EEAS RSS Feeds

Displaying 81 - 90 of 993

Oggi la Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza presentano piani ambiziosi per promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile in tutte le azioni esterne dell'Unione europea.

Šodien Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos nāca klajā ar vērienīgiem plāniem, kā visās Eiropas Savienības ārējās darbībās veicināt dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm.

Šiandien Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė plataus užmojo planus skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą įgyvendinant visus Europos Sąjungos išorės veiksmus.

Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a mai napon ambiciózus terveket terjesztett elő annak érdekében, hogy az Európai Unió valamennyi külső fellépése keretében elősegítsék a nemek közötti egyenlőséget és a nők társadalmi szerepvállalásának növelését.

Illum, il-Kummissjoni u Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà ressqu pjanijiet ambizzjużi biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa permezz tal-azzjoni esterna kollha tal-Unjoni Ewropea.

Vandaag hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ambitieuze plannen gepresenteerd om gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen via alle externe acties van de Europese Unie te bevorderen.

Today, the European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy put forward ambitious plans to promote gender equality and women's empowerment through all external action of the European Union.

A Comissão Europeia e o alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança apresentaram hoje um ambicioso plano para promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres no contexto da ação externa da União Europeia.

24/11/2020 – Im Angesicht einer „Rezession der Demokratie“. und neuer Bedrohungen für die Demokratie müssen wir die Verteidigung der Demokratie stärken. Vor allem müssen wir unsere Kooperation mit anderen Demokratien vertiefen, um den Aufstieg des Autoritarismus zu stoppen.

24/11/2020 – Blog dell'AR/VP – Mentre è in atto una "recessione democratica" e nuove minacce incombono sulla democrazia, dobbiamo impegnarci sempre più a difenderla sia al nostro interno che all'estero. In particolare, dovremmo rafforzare la collaborazione con le altre democrazie per contrastare l'ascesa dell'autoritarismo.

Pages