St Helena

Прес-конференція «ЄС обладнує системою радіаційного моніторингу сховища радіоактивних відходів у 5 найбільших містах України»

Львів, 05/12/2019 - 16:53, UNIQUE ID: 191205_27
Invitations for the press

English version is below

10 грудня 2019 р. Державне спеціалізоване підприємство «Об’єднання «Радон»» і Державне агентство України з управління зоною відчуження спільно з чеською компанією Nuvia a.s. проведуть заключний захід проєкту «Інтегрована автоматизована система екологічного радіаційного моніторингу на спецкомбінатах Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон»», що фінансується ЄС. У межах проєкту на 45 сховищах радіоактивних відходів у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі було встановлено автоматизовану систему екологічного радіаційного моніторингу. Ця система дозволить здійснювати моніторинг і документування параметрів радіаційної обстановки, допоможе у виявленні радіаційної небезпеки та швидкому реагуванні на неї. Промовці представлять цілі проєкту й досягнуті результати, виконані роботи та винесені уроки. Також буде представлено/описано обладнання, надане в межах проєкту.

 

Щиро запрошуємо представників ЗМІ до участі

 

Що?

 

Коли?

Де?

 

 

Прес-конференція «ЄС обладнує системою радіаційного моніторингу сховища радіоактивних відходів у 5 найбільших містах України»

10 грудня 2019 р., 10:00 – 12:00. Початок реєстрації о 09:30

Львів, Державне спеціалізоване підприємство «Львівський державний міжобласний спеціалізований комбінат»

Запрошуємо учасників зібратися на паркувальному майданчику біля готелю «Рамада» (вул. Яворівська, 2а, Зимна Вода) о 08:40. Буде надано транспорт в обидва кінці.

Учасники:

 • Державне спеціалізоване підприємство «Об’єднання «Радон»»
 • Спецкомбінати «Радона» в Києві, Одеcі, Львові, Харкові, Дніпрі
 • Державне агентство України з управління зоною відчуження
 • Nuvia a.s. – виконавець проєкту
 • Європейська Комісія, Генеральний директорат з міжнародного співробітництва та розвитку, підрозділ  B5 – Безпека, ядерна безпека
 • Спільний Офіс Підтримки Інструменту Співпраці  в Галузі Ядерної Безпеки в Києві

Робочі мови – англійська та українська. Переклад буде забезпечено.

Акредитація ЗМІ обов’язкова.  Наявність дозволу на вхід до ДСП «Львівський ДМСК» обов’язкова: контактна особа Ірина Улинич, office.ldmsk@gmail.com, тел.: +38 (67) 927 19 04.

 

Довідкова інформація:

«Радон» – головне державне підприємство, що відповідає за збирання, транспортування, кондиціонування та тимчасове зберігання низькоактивних відходів, не пов’язаних з генерацією електроенергії. Для цієї мети підприємство використовує спецкомбінати в Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Донецьку та Одесі. Через конфлікт на Сході України проєкт ЄС виконувався лише для п’яти з них, за винятком донецького. На підприємствах є приповерхневі сховища для зберігання твердих відходів, сховища колодязного типу для відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання та баки для рідких відходів. Вони розташовані поблизу великих обласних населених пунктів, а сховища Київського спецкомбінату розташовані в межах міста Києва, що надає питанню безпеки населення дуже високої пріоритетності. Крім того, ці підприємства були спроєктовані та введені в експлуатацію за радянських часів, у 1960-1962 рр., обладнання для радіаційного моніторингу було застаріле. Україна має намір вилучити відходи й перемістити їх у місця, де безпеку можна забезпечити більш надійно. Але доти, поки такий складний і вартісний проєкт зможе бути здійснений, майданчики необхідно модернізувати, щоб забезпечити належний захист людей і довкілля від іонізуючого випромінювання. Проєкт ЄС «Інтегрована автоматизована система екологічного радіаційного моніторингу на спецкомбінатах Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» є одним з 19 триваючих проєктів ЄС з ядерної безпеки. Проєкт виконувала компанія Nuvia a.s.. Тривалість проєкту – 2 роки, бюджет – 2,6 млн євро.

 

________________

 

Press Conference

“EU equips radioactive waste storages in Ukraine’s 5 largest cities with radiation monitoring system”

 

On December 10, 2019 the State Specialized Enterprise “Association ‘Radon‘” and the State Agency of Ukraine for the Management of the Exclusion Zone jointly with the Czech company Nuvia a.s. will held a final event of the EU-funded project “Integrated Automatic System for Environmental Radiation Monitoring at Specialized Enterprises of the State Corporation “Ukrainian State Association ‘Radon', which has installed an automated system for environmental radiation monitoring at 45 radioactive waste storage facilities of Radon in Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Lviv and Odesa. This system will enable monitoring and documenting of radiation conditions, and help to identify radiation hazards and respond quickly to them. The speakers will present the project goals and achieved project results, accomplished activities and lessons learned. The equipment supplied under the project will be presented/described as well.

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

 

When?

 

Where?

 

 

Press Conference “EU equips radioactive waste storages in Ukraine’s 5 largest cities with radiation monitoring system”

 

December 10, 2019, 10:00 – 12:00. Registration starts at 09:30

 

State Specialized Enterprise “Lviv State Interregional Specialized Plant”

Participants are welcome to meet on a parking lot near hotel Ramada (2a Yavorivska St, Lviv, Zymna Voda) at 08:40. Transport will be provided in both directions

Participants:

 • the State Specialized Enterprise “Association ‘Radon‘”
 • the Radon Specialized Plants in Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv and Dnipro
 • the State Agency of Ukraine on Exclusion Zone management
 • Nuvia a.s. – Implementer of the project
 • the European Commission, Directorate-General for International Cooperation and Development Unit B5 - Security, Nuclear Safety
 • the Joint Support Office in Kyiv for the EU Instrument for Nuclear Safety Cooperation

 

English and Ukrainian are the working languages. Translation will be provided.

 

Media accreditation is required. Permit to enter SSE “Lviv SISP” is required: contact Iryna Ulynych, office.ldmsk@gmail.com, phone: +38 (67) 927 19 04.

 

Background information: The Radon is the main state enterprise collecting, transporting, and providing conditioning and interim storage for low-level radioactive waste not related to electricity generation. It uses for this purpose specialized plants in Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Donetsk and Odesa. Due to the conflict in Ukraine’s east the EU project was implemented only at five of them excluding Donetsk. These plants have near-surface solid radwaste storage facilities, well-type storage facilities for disused radiation sources and tanks for liquid waste. These facilities are situated near large regional population centres, and those of the Kyiv specialized plant are located within the Kyiv city boundaries, which makes the issue of population safety of very high priority. In additional, these plants were designed and commissioned back in Soviet era in 1960-1962, the radiation monitoring equipment was obsolete. Ukraine intends to retrieve the waste and move it to the areas where safety could be assured more reliably. Until such a complex and costly project can be accomplished, the sites should be upgraded to ensure that people and environment are well protected from ionizing radiation.  The EU project “Integrated Automatic System for Environmental Radiation Monitoring at Specialized Enterprises of the State Corporation “Ukrainian State Association ‘Radon‘” is one of 19 ongoing EU projects on nuclear safety. It was implemented by Nuvia a.s. Duration: 2 years. Budget: EUR 2.6 mln.

Редакторські розділи: