St Helena

၂၀၁၈ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခါသမယ ပူးတြဲေၾကညာ ခ်က္

ဘရပ္ဆဲလ္၊ မတ္ ၆၊ ၂၀၁၈, 07/03/2018 - 17:19, UNIQUE ID: 180306_4
Joint Statements

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကားတန္းတူညီမွ်မႈမွာ ဥေရာပသမဂၢ၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ အေျခခံတန္ဖိုးမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏သမဂၢမွာ က်ား/မအေျချပဳခြဲျခားဆက္ဆံ မႈမ်ားကိုေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ရရွိေအာင္ျမင္လိုက္သည့္တိုးတက္မႈအတြက္ ကၽြန္ပ္တို႔ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ဥေရာပသည္ ကမၻာေပၚရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈအရွိဆံုးႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ အျဖစ္ဆံုးေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခါသမယ ပူးတြဲေၾကညာ ခ်က္

ဘရပ္ဆဲလ္၊ မတ္ ၆၊ ၂၀၁၈

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကားတန္းတူညီမွ်မႈမွာ ဥေရာပသမဂၢ၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ အေျခခံတန္ဖိုးမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏သမဂၢမွာ က်ား/မအေျချပဳခြဲျခားဆက္ဆံ မႈမ်ားကိုေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ရရွိေအာင္ျမင္လိုက္သည့္တိုးတက္မႈအတြက္ ကၽြန္ပ္တို႔ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ဥေရာပသည္ ကမၻာေပၚရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈအရွိဆံုးႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ  အျဖစ္ဆံုးေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ကၽြန္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမၿပီးစီးေသးပါ။ တန္းတူညီမွ်မႈအား လက္ေတြ႔ျပည့္ဝစြာရရွိဖို႔ေလွ်ာက္လွမ္းရသည့္ လမ္းမွာ ရွည္လ်ားေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၎တို႔အတြက္အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ဖို႔ဟန္႔တားျခင္းခံေနရၿပီး အလုပ္အကိုင္ႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လုပ္ခလစာမ်ားနိမ့္ပါးစြာရရွိလ်က္ရွိပါသည္။

မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ယူခြင့္၊ တူညီသည့္အလုပ္အတြက္တူညီသည့္လစာ၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးေလာကမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားႏွင့္လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္မႈ အပါအဝင္ ဘဝရႈ႕ေထာင့္မ်ိဳးစံုတို႔တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈရရွိေစခ်င္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ တိုးတက္မႈရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမွာ ကၽြန္ပ္တို႔အတြက္ အၾကြင္းမဲ့ဦးစားေပးကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ မိဘမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနၾကသည့္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ႏွင့္ဘဝညီမွ်မႈတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဥပေဒ သစ္တစ္ရပ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ား/မ လစာကြာဟမႈပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခုေသာ္ လည္း ေကာင္းတင္ျပထားၿပီး ကၽြန္ပ္တို႔၏အဖြဲ႔အစည္းမွာ စံနမူနာအေနျဖင့္ဦးေဆာင္သြားေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈရာထူးမ်ား၌ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္မွာ ကၽြန္ပ္တို႔စတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ခု ႏိုဝင္ဘာလ၌ရွိခဲ့ေသာ ၁၁ %မွ ၂၀၁၈ခု ႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၃၆% ထိေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ဥကၠဌ Juncker မွကၽြန္ပ္တို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္သက္တမ္းအဆံုးျဖစ္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔မတိုင္ မီ အထက္ပါပမာဏကို ၄၀% ထိေရာက္ရွိေစဖို႔ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အီးယူအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားလုပ္ငန္းမ်ား၌ပါ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔၏မူဝါဒရႈ႕ေထာင့္မ်ိဳးစံုတို႔၌ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏မူဝါဒမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ၿငိမ္းခ်မ္း ေရႏွင့္လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္စသည္တို႔ကို တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေရး ပ့ံပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေန႔ရက္မ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလး ငယ္မ်ား၏ လြန္စြာအေရးပါသည့္အခန္းက႑၊ လူမႈဘဝအလႊာစံုတြင္ တန္းတူပါဝင္ကာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေစေရးတို႔ အေပၚတြင္ အေလးေပးထားပါသည္။ တဖန္ယခုႏွစ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ကိုကိုင္တြယ္မႈရွိေရးႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္အဖြဲ႔ အစည္းေပါင္း ၆၀  ေက်ာ္ကို စုစည္းေခၚေဆာင္ေပးသည့္ “က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔” တြင္လည္း အီးယူမွာဦးေဆာင္က႑မွပါဝင္ေနပါသည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနရၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးကာ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ခံရျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္မွဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ မိသားစုစီမံကိန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အလုပ္ သမားေစ်းကြက္ႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ႏိုင္ငံေရးစသည္တို႔ တန္းတူလက္လွမ္းမမီျဖစ္ေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ဥေရာပသမဂၢမွ Spotlight ပဏာမလုပ္ငန္းစသည္တို႔ျဖင့္ အကူအညီမ်ားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းတက္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ေပါင္း ၁၅ သန္းေက်ာ္တို႔မွာ ေက်ာင္းမတက္ၾကသည့္အတြက္ အီးယူအေနျဖင့္ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းစသည္ တို႔မွစ အေရွ႕ေတာင္အာရွထိ ပညာေရးလက္လွမ္းမီရရွိမႈတိုးတက္ဖို႔ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈမွာ ဥေရာပတြင္း ဘက္မလိုက္မႈ၊ တရားမွ်တမႈတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္မဟုတ္ဘဲ ကမၻာ တစ္ဝွမ္းတြင္ ျမဲၿမံတည္တံ့မႈရွိသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျဖစ္ထြန္း မႈစသည္တို႔ရရွိေစေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အလားအလာတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမွာ ကၽြန္ပ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ၎မွာ အမ်ိဳးသမီးမိန္းကေလးမ်ား၏တာဝန္ျဖစ္သလို အမ်ိဳးသား၊ေယာကၤ်ားေလးမ်ား ၏တာဝန္လည္းျဖစ္ပါသည္။

 

Signatories:

 

First Vice-President Frans Timmermans

EU High-Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy /Vice-President of the Commission Federica Mogherini

Jobs, Growth, Investment and Competitiveness Commissioner / Vice-President of the Commission Jyrki Katainen*

Budget and Human Resources Commissioner Oettinger

European Neighbourhood Policy & Enlargement Negotiations Commissioner Johannes Hahn

International Cooperation and Development Commissioner Neven Mimica

Migration, Home Affairs and Citizenship Commissioner Dimitris Avramopoulos

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility Commissioner Marianne Thyssen

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Commissioner Pierre Moscovici

Humanitarian Aid and Crisis Management Commissioner Christos Stylianides

Transport Commissioner Violeta Bulc*

Justice, Consumers and Gender Equality Commissioner Vera Jourová

Education, Culture, Youth and Sport Commissioner Tibor Navracsics

Regional Policy Commissioner Corina Crețu

Research, Science and InnovationCommissioner Carlos Moedas

Digital Economy and Society Mariya Gabriel

More information

Q&A

European Institute for Gender Equality's press release on the women in tech report

On 8 March, the Commission will announce the twelve finalists of the EU Prize for Women Innovators, the largest prize of its kind worldwide. Since 2011 it celebrates women who have combined scientific excellence with entrepreneurial success.

On 5- 6 June, the Commission will organise the European Development days (#shEDDs), which will be dedicated to Women and Girls at the Forefront of Sustainable Development.

The Annual Fundamental Rights Colloquium on Women's Rights in Turbulent Times addressed violence and harassment against women as well as the economic and political inequality between women and men, particularly focusing on the gender pay gap and on work-life balance.

The launch of Spotlight Initiative by the European Commission together with the United Nations addresses gender-based violence at global level.

2017 Gender Equality index

Violence against women awareness-raising video

Editorial Sections:

Author