San Marino

EVROPSKÝ MÍROVÝ NÁSTROJ: Mimorozpočtový fond EU pro budování míru a posílení mezinárodní bezpečnosti

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

Ve stále náročnějším celosvětovém prostředí musí Evropská unie zintenzivnit své činnosti na zlepšení své schop¬nosti předcházet konfliktům, budovat mír a posilovat mezinárodní bezpečnost. Prostřednictvím návrhu nového evropského mírového nástroje Evropská unie učinila další krok k upevnění své úlohy globálního hráče.

Evropský mírový nástroj navrhla vysoká představitelka s cílem vytvořit nový mimorozpočtový fond v hodnotě 10,5 miliardy EUR, který bude mimo víceletý rozpočet Unie. Umožní financování operativních činností v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), které souvisejí s vojenstvím nebo obranou. Sloučí stávající mi­morozpočtové mechanismy, konkrétně mechanismus Athena nebo africký mírový projekt, věnované bezpečnosti a obraně, přičemž překoná jejich nedostatky a omezení.

PROČ JE EVROPSKÝ MÍROVÝ NÁSTROJ ZAPOTŘEBÍ?

Cílem evropského mírového nástroje je:

Zvýšit účinnost operací: je zaměřen na financování společných nákladů na vojenské mise a operace společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) EU. Zajistí, že finanční prostředky z EU budou poskytovány na trvalém základě, čímž se usnadní rychlé nasazení a zvýší flexibilita. Dosud je v rámci společného financování pokryt relativně malý podíl – v rozmezí od 5 % do 10 % – nákladů na vojenské operace, a to prostřednictvím mechanismu ATHENA. Evropský mírový nástroj navrhuje výrazně zvýšit společné náklady, aby se zajistila vyšší míra solidarity.

Podporovat partnery: evropský mírový nástroj dá Unii možnost přispívat k financování vo­jenských operací na podporu míru vedených mezinárodními aktéry v celosvětovém měřítku. Africký mírový projekt dosud umožňoval pouze financování operací na podporu míru vedených africkými státy.

Provádět širší opatření: v současné době má EU omezenou schopnost podílet se na vo­jenských nebo obranných činnostech, jako je budování kapacit, poskytování výcviku, vybavení nebo infrastruktury. Evropský mírový nástroj bude pomáhat při budování kapacit ozbrojených sil partnerských zemí s cílem zachovávat mír, předcházet konfliktům a řešit výzvy v oblasti bezpečnosti. Například vojenské výcvikové mise EU se někdy potýkají s každodenní realitou, že partneři nemohou dostatečně využívat poznatků získaných během výcviku, a to vzhledem k nedostatku často zcela základního vybavení nebo zařízení. Evropský mírový nástroj umožní EU, aby poskytovala komplexní podporu prostřednictvím integrovaných souborů opatření, která mohou zahrnovat výcvik, vybavení a jiné způsoby podpory. To pomůže partnerům, aby mohli řešit krize a bezpečnostní problémy sami.

Evropský mírový nástroj bude pokrývat pouze náklady, jež nelze financovat v rámci rozpočtu Unie z důvodu, že se jedná o operace v souvislosti s vojenstvím nebo obranou, jak stanoví Smlouva o EU (čl. 41 odst. 2 SEU). To tedy přispěje k zajištění co největšího dopadu, účinnosti a udržitelnosti vnější činnosti EU v oblasti míru a bezpečnosti.

Prostřednictvím evropského mírového nástroje bude EU moci více jednat a pohotověji reagovat za použití požado­vaných vojenských a obranných prostředků.

FINANCOVÁNÍ

Nástroj bude financován z příspěvků členských států EU vypočtených podle hru­bého národního důchodu. Jeho navrhovaný strop činí 10,5 miiardy EUR za období víceletého finančního rámce (VFR).

Zjednoduší a zefektivní předchozí různé režimy financování, zejména mechanismus ATHENA a africký mírový projekt, a současně umožní maximální flexibilitu a plnou funkčnost. O akcích financovaných prostřednictvím nástroje bude rozhodovat Rada a kontrola členských států bude zajištěna prostřednictvím řídícího výboru.

NAHRADÍ EVROPSKÝ MÍROVÝ NÁSTROJ JINÉ NÁSTROJE FINANCOVÁNÍ EU?

  • Evropský mírový nástroj nahradí mechanismus Athena a africký mírový projekt. Bude i nadále financovat opatření, která jsou v současnosti podporována prostřednictvím těchto nástrojů, umožní však EU překonat zeměpisná a tematická omezení, přičemž se bude opírat o zkušenosti získané během posledních let.
  • Evropský mírový nástroj není určen k financování výdajů, které jsou způsobilé pro financování v rámci rozpočtu Unie.
  • Podpora poskytovaná partnerům v rámci evropského mírového nástroje bude sledovat zahraniční a bezpečnostní cíle EU, jež se odrážejí ve Smlouvě o EU. Bude podléhat přísným kontrolám, včetně kontroly souladu s demokratickými zásadami a standardy v oblasti lidských práv.
  • Bude zajištěna soudržnost mezi činnostmi financovanými v rámci evropského mírového nástroje a ostatními činnostmi prováděnými v rámci SZBP nebo ostatními nástroji vnější činnosti Unie, včetně mechanismů pro budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje.
Editorial Sections: