EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 252

High Representative/Vice-President Federica Mogherini visits the Republic of Moldova

Languages:

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini vizitează Republica Moldova

Languages:

La haute représentante/vice-présidente Federica Mogherini se rend en République de Moldavie

Languages:

Today, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, Federica Mogherini, the Minister for Foreign Affairs of Sweden, Ann Linde, and European Commissioner Karmenu Vella released the following statement on the EU Arctic Forum held in Umeå (Sweden):

Languages:

Aujourd’hui, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, la ministre suédoise des affaires étrangères, Ann Linde, et le commissaire européen

Languages:

Le forum de l’UE sur l’Arctique de 2009, qui se tiendra à Umeå (Suède) les 3 et 4 octobre, est une bonne occasion de s’intéresser à la politique arctique menée par l’UE sur le terrain;

Languages:

The EU Arctic Forum 2019, taking place in Umeå (Sweden) on 3-4 October, offers a good opportunity to take a look at what the EU Arctic policy looks like on the ground

Languages:

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a prezentat cel de al treilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei globale a Uniunii Europene, intitulat „Strategia globală a UE în practică - după trei ani de la elaborare, privind către viitor”, care va fi discutat de miniștrii de externe și ai apărării din UE la Consiliul Afaceri Externe din 17 iunie 2019, de la Luxemburg. Raportul analizează progresele obținute în ultimii trei ani de la prezentarea Strategiei globale, în iunie 2016, în cinci domenii prioritare - securitatea Uniunii, reziliența statală și socială la est și la sud, o abordare integrată a conflictelor și a crizelor, ordinile regionale de cooperare și guvernanța mondială pentru secolul 21 - și oferă posibile orientări pentru anii următori.

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová predložila tretiu správu o pokroku pri vykonávaní globálnej stratégie Európskej únie pod názvom „Globálna stratégia EÚ v praxi – po troch rokoch hľadíme do budúcnosti“, o ktorej budú na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 17. júna 2019 v Luxemburgu diskutovať ministri zahraničných vecí a ministri obrany EÚ. Správa sa zaoberá pokrokom dosiahnutým za posledné tri roky od predstavenia globálnej stratégie v júni 2016, a to v týchto piatich prioritných oblastiach: bezpečnosť Únie, odolnosť štátov a sociálnych systémov na juhu a východe, integrovaný prístup ku konfliktom a krízam, kooperatívne regionálne usporiadania a globálne riadenie v 21. storočí. Zároveň navrhuje možné smerovanie ďalšieho postupu v nasledujúcich rokoch.

Pages