Koronavirus: Evropska komisija poziva na akciju u zaštiti sezonskih radnika

20/07/2020 - 14:03
News stories

Evropska komisija predstavlja smjernice za zaštitu zaštite sezonskih radnika u EU u kontekstu pandemije koronavirusa. Daje smjernice nacionalnim vlastima, inspekcijama rada i socijalnim partnerima da garantuju prava, zdravlje i bezbjednost sezonskih radnika i da obezbjede da sezonski radnici budu svjesni svojih prava.

Prekogranični sezonski radnici uživaju širok skup prava, ali s obzirom na privremenu prirodu njihovog rada, mogu biti ranjiviji na nejasne radne i životne uslove. Pandemija koronavirusa dala je veću vidljivost ovim stanjima, a u nekim slučajevima ih je pogoršala. U nekim slučajevima takvi problemi mogu povećati rizik od klastera COVID-19.

Nicolas Schmit, komesar za rad i socijalna prava, rekao je: “Svake godine stotine hiljada sezonskih radnika pružaju podršku  izuzetno važnim sektorima ekonomije EU, kao što su hrana i poljoprivreda. Pandemija koronavirusa osvjetlila je izazovne životne i radne uslove sa kojima se susreću. Ovo se mora riješiti. Naše smjernice su poziv na buđenje državama članicama i kompanijama kako bi se osiguralo da ispunjavaju svoje zadatke za zaštitu neophodnih, a opet ranjivih radnika.”

Iako Komisija nadgleda pravilnu primjenu pravila Unije u odnosu na sezonske radnike, odgovornost za njihovu primjenu imaju nacionalne vlasti. Stoga su hitno potrebne odgovarajuće akcije.

Smjernice obuhvataju niz aspekata, kao što su:

       • pravo sezonskih radnika da rade u državi članici EU bez obzira da li su državljani EU ili potiču iz zemalja izvan EU

       • pogodni uslovi za život i rad, uključujući fizičku distancu i odgovarajuće higijenske mjere

       • jasna komunikacija radnika o njihovim pravima

       • neprijavljeni rad

       • aspekti socijalne sigurnosti

Nacionalna akcija

Smjernice pozivaju nacionalne vlasti i socijalne partnere da ulože ponovni napor u ispunjavanju svoje uloge obezbjeđivanja pravilne primjene i primjene pravila. One uključuju konkretne preporuke i sugestije o aktivnostima koje treba preduzeti na nacionalnom nivou ili nivou EU, kao što su:

        • Pozivanje država članica da preduzmu sve neophodne mjere kako bi obezbjedile pristojne radne i životne uslove za sezonske radnike

        • Pozivanje država članica da podignu svijest o zahtjevima za zaštitu na radu (OSH) koji utiču na sezonske radnike, pomažući poslodavcima da primjene relevantne zakonske zahteve i pruže jasne informacije radnicima na jeziku koji razumiju

        • Pozivanje država članica da pruže praktične smjernice manjim kompanijama

        • Tražiti od država članica da pojačaju inspekcije na terenu kako bi se osigurala pravilna primjena pravila o zaštiti zdravlja sezonskim radnicima

Komisija će nastaviti da sarađuje sa državama članicama, socijalnim partnerima, Evropskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Evropskom agencijom za rad (ELA) na ovom važnom pitanju.

Akcija EU

Komisija je planirala niz akcija za jačanje zaštite prava sezonskih radnika, uključujući:

        • Studiju koja prikuplja podatke o sezonskom radu unutar EU i identifikuje glavne izazove, uključujući i one u vezi sa podugovaranjem;

        • Istraživanje o zanimanjima visokog rizika, uključujući sezonske radnike, koje je sprovela EU-OSHA u uskoj saradnji sa Visokim komitetom inspektora rada;

        • Kampanja za podizanje svijesti koja je namjenjena sektorima koji su više izloženi sezonskom radu, a koje koordinira ELA;

        • Saslušanje sa evropskim socijalnim partnerima o sezonskim radnicima;

        • Uporedna analiza u različitim državama članicama mreže pravnih stručnjaka za slobodno kretanje i koordinaciju socijalnog osiguranja (MoveS);

Podrška državama članicama putem Evropske platforme za borbu protiv neprijavljenog rada i # EU4FairWork4 kampanje za jačanje veće svijesti o pravima i obavezama radnika i poslodavaca.

Pozadina

Predstavljene smjernice podsjećaju na prava sezonskih radnika bez obzira na njihov status: da li su državljani EU ili državljani trećih zemalja, uključujući one koji redovno rade u inostranstvu po sopstvenom ugovoru ili su na primjer zaposleni putem agencija za privremeno zapošljavanje i sezonsko zapošljavanje.

Bitno je da sezonski radnici i njihovi poslodavci imaju sve potrebne informacije, kako o zaštiti koju uživaju tako i o obavezama koje trebaju da ispune.

Više od 17,6 miliona građana EU živi ili radi u zemljama članicama koje nisu njihove nacionalne države. Određeni sektori evropske ekonomije, posebno poljoprivredno-prehrambeni i turistički sektor, zavise od podrške sezonskih radnika iz zemalja EU i zemalja van EU u određenim periodima godine. Komisija procjenjuje da prosječan broj aktivnih sezonskih radnika u EU godišnje bude između nekoliko stotina hiljada i milion.

Dok Komisija nadgleda pravilnu primjenu pravila Unije i nacionalnih zakona u odnosu na sezonske radnike u EU, odgovornost za pravilnu primjenu ovih pravila pripada nacionalnim vlastima. Da bi se zaštitili sezonski radnici, države članice su pozvane da pojačaju primjenu postojećeg EU i nacionalnog zakona i ojačaju terenske inspekcije u tom pogledu, uključujući uz podršku Evropske agencije za rad (ELA).

 

Editorial Sections: