EU za bolju javnu upravu - Dodatnih 2,1 miliona eura za reformu javne uprave u Crnoj Gori

20/12/2019 - 16:47
News stories

 

EU je izdvojila 2,1 milion eura za reformske mjere, kojima bi javna administracija Crne Gore trebalo da postane pristupačnija i efikasnija, sa krajnjim ciljem da smanji troškove i za građane i za poslovanje.

Podržane mjere uključuju prilagođavanje zakonodavnog okvira, kako bi se stvorila održiva javna uprava, koja pruža bolje javne usluge i ima dovoljno osoblja da odgovori na potrebe građana i privrede. Zakonodavne promjene će takođe postaviti osnovu za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za razmjenu podataka državnih registra. Ovo će pojednostaviti administrativne procedure, povećati broj elektronskih usluga i poboljšati kvalitet i dostupnost javnih usluga, što će na kraju rezultirati nižim troškovima za građane i preduzeća.

Podrška EU takođe je podstakla digitalizaciju, uključujući pružanje elektronskih usluga na portalu e-Vlade i jačanje e-demokratije projektima kao što su "Glas građana – e peticije" (inicijativa da se građanima omogući učešće u kreiranju javne politike sa 3.000 potpisa).

Pored toga, EU podržava organizacije civilnog društva koje su prepoznate kao partneri u procesu reforme javne uprave. Te organizacije će preduzeti aktivnosti podizanja svijesti, nadgledati sprovođenje reforme javne uprave i podstaći inkluzivno donošenje politika i participativnu demokratiju.

Zadovoljstvo građana uslugama koje se pružaju na nivou centralne vlade povećalo se sa 42% u 2017. na 66% u 2019. godini, što je prepoznato u posljednjem Izvještaju Evropske komisije. To pokazuje da proces reforme javne uprave daje rezultate i pokazuje efikasnost podrške EU u ovom sektoru.

EU je, ukupno, osigurala više od šest miliona eura za reformu javne uprave u Crnoj Gori. U decembru 2018. godine obezbjeđeno je četiri miliona eura, a 2,1 miliona eura u decembru 2019. godine. Trenutno se sprovodi 12 projekata, koje je EU finansirala sa više od 2,8 miliona eura. Oni su posvećeni unapređenju kapaciteta javne uprave u institucijama kao što su Administrativni inspektorat, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Republički zavod za statistiku i ljudski resurs.

Editorial Sections: