EU projekti u Crnoj Gori

06/06/2017 - 12:40
Cooperation

IPA II postavlja novi okvir za obezbjeđivanje pretpristupne pomoći za period 2014-2020 u kojem je predviđeno da će se opredijeliti sredstva u indikativnoj visini od 270,5 miliona EUR. (vidi tabelu ispod).

Najvažnija novina IPA II je strateški fokus na prioritetne sektore i performanse zemalja korisnica u realizaciji ključnih reformi potrebnih za pristupanje EU. Indikativni strategijski dokumenti su specifični planski dokumenti napravljeni za svaku zemlju korisnicu za period od 7 godina.

Dokumenti će obezbijediti zemljama korisnicama jačanje vlasništva nad procesom, kroz uključivanje njihovih sopstvenih planova reformi i razvoja. „Strategijski dokument za više zemalja“ baviće se prioritetima regionalne i teritorijalne saradnje.

IPA II je namijenjena reformama u okviru unaprijed definisanih sektora. Ti sektori pokrivaju oblasti usko povezane sa strategijom proširenja kao što su: demokratija i upravljanje; vladavina prava; rast i konkurentnost. Ovakav sektorski pristup promoviše strukturne reforme koje će pomoći transformaciji određenog sektora i dovesti ga do EU standarda. Takođe omogućava kretanje prema bolje ciljanoj pomoći, osiguravajući efikasnost, održivost i fokus na rezultatima.

IPA II takođe omogućava sistematičnije korištenje sektorske podrške budžetu. Na kraju, ona daje više važnosti mjerenju učinka; indikatori dogovoreni sa korisnicima će pomoći u procjeni u kojoj su mjeri postignuti očekivani rezultati.

IPA pomoć predstavlja nadogradnju većeg broja prioriteta strateških dokumenata, kao što su Evropsko partnerstvo i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji se mogu vidjeti u Indikativnom Strateškom Dokumentu (ISP) koji će zamijeniti Višegodišnji Indikativni i Planski Dokument (MIPDs) korišten do 2013. Programe je usvojila Komisija nakon konsultacija za zemljama korisnicama i drugim uključenim stranama. Oni se realizuju na jedan od tri načina: neposrednim, posrednim ili zajedničkim upravljanjem.

Komisija nadgleda realizaciju programa kroz svoje servise u Direktorat za susjedsku politiku i pregovore o proširenju i u Delegacijama EU u zemljama gdje se programi sprovode. Sistem monitoringa je uspostavljen i uključuje Zajedničke odbore za nadzor sastavljene od Komisije i zemalja korisnica, gdje se raspravlja o implementaciji programa finasijske pomoći uz pomoć nadzornih i evaluacionih izvještaja i gdje se korektivne akcije dogovaraju po potrebi. Dalji monitoring se odvija na strateškom, sektorskom i akcionom nivou.

Strateški ciljevi IPA 2014-2020 u Crnoj Gori su sljedeći:

· Održiva pretpristupna pomoć u strateški dva najvažnija sektora:

· Vladavina prava i temeljna prava

· Demokratija i upravljanje

· Obezbjeđivanje stabilnog ekonomskog rasta/približavanje stepenu razvoja EU

· Konkurentnost i inovacije, obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

· Ekomomski potencijal i usklađivanje sa pravnom tekovinom EU

· Poljoprivreda i ruralni razvoj,životna sredina, transport

· Pomirenje i regionalne integracije:

· Regionalna saradnja i teritorijalna saradnja (CBC)

 

IPA II indikativna raspodjela sredstava Crnu Goru (u milionima)

 

2014

2015

2016

2017

2018-2020

Total

Klimatske

promjene

(%)

m

DEMOKRATIJA I VLADAVINA PRAVA

18.8

15.8

12.8

13.3

38.5

99.2

 

Demokratija i upravljanje

29.1

17.8

46.9

 

Vladavina prava i temeljna prava

31.6

20.7

52.3

 

KONKURENTNOST I RAST

20.7

19.8

24.7

26.3

85.0

171.3

 

Životna sredina i klimatska akcija

18.8

18.7

37.5

80%

Transport

20.2

11.8

32.1

80%

Konkurentnost i inovacije

12.3

8.9

21.2

 

Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

15.3

12.8

28.1

 

Poljoprivreda i ruralni razvoj

24.7

27.7

52.4

10%

UKUPNO

39.5

35.6

37.5

39.6

118.5

270.5

 

 

Prenošenje upravljanja je dato za IPA komponente III i IV, a Sporazumi o finansiranju bi trebalo da budu potpisani početkom 2015. Poslije potpisivanja Sporazuma o finansiranju, komponente III i IV će biti operativne pod decentralizovanim sistemom upravljanja.

Što se tiče regionalne saradnje, tokom programskog perioda 2007-2013 Crna Gora je uspješno učestvovala u pet IPA Prekograničnih programa saradnje sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Srbijom i Kosovom od 2011., u dva trans-nacionalna programa (Jugoistična Evropa i Mediteran) i IPA Jadranskom programu prekogranične saradnje sa zemljama članicama EU.

Tokom perioda od 2014-2020 očekuje se da Crna Goru učestvuje u sljedećim IPA CBC programima: CBC sa zemljama članicama EU: Hrvatska -Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Italija – Albanija – Crna Gora (trilateralna) i CBC sa zemljama korisnicama IPA II:Srbija – Crna Gora; Bosna i Hercegovina - Crna Gora; Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo.

Prekogranični programi za posljednju kategoriju usvojeni su krajem 2014. godine.

Što se tiče pomoći Crnoj Gori kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (2012 – 0,6 miliona EUR, 2013 – 0,6 miliona EUR) budžet od 600 000 EUR je opredijeljen za svaku godinu od 2014. do 2020.

Crna Gora dobija finansijsku pomoć Evropske unije od 1998. godine. Evropska unija je između 1998. i 2010. godine opredijelila preko 408.5 miliona eura Crnoj Gori. Od 1998. do 2006. godine u ovaj iznos uključena je pomoć EU kroz CARDS program, vrijedna 277.2 miliona EUR. Između 2007. i 2013. godine Crna Gora je dobila 235 miliona EUR (vidi tabelu ispod).

Godine 2007. CARDS je zamijenjen Instrumentom za Pretpristupnu Pomoć (IPA). IPA uredba za period od 2007. do 2013. je istekla 31. decembra 2013, ali je implementacija još uvijek u toku. IPA II uredba stupila je na snagu 16. marta 2014. a primjenjuje se retroaktivno od 1. januara 2014.Cilj IPA je da pomogne zemljama kandidatima (trenutno su to bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Srbija, Albanija, Turska i Crna Gora) i potencijalnim kandidatima za članstvo (Bosna i Hercegovina i Kosovo pod rezolucijom UN 1244) da napreduju ka ispunjavanju Kopenhaških političkih i ekonomskih kriterijuma, i usvajanju i primjeni evropske pravne tekovine.

Crna Gora je imala pristup svim od pet IPA komponenti u ovkviru IPA 2007-2013:

  • Komponenta I (Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija – poznata i kao Nacionalni Program) je dostupna zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU;
  • Komponenta II (Prekogranična saradnja) je dostupna zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU;
  • Komponenta III (Regionalni razvoj) je dostupna samo zemljama kandidatima za članstvo u EU
  • Komponenta IV (Razvoj ljudskih resursa) je dostupna samo zemljama kandidatima za članstvo u EU;
  • Komponenta V (Ruralni razvoj) je dostupna samo zemljama kandidatima za članstvo u EU;

 

Raspodjela IPA sredstava u Crnoj Gori za period 2007 – 2013 po komponentama (u milionima )

GODINA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

27.5

28.1

29.8

29.8

29.8

16.3

5.0

166.5

Prekogranična saradnja

3.9

4.5

4.7

3.7

4.3

4.6

4.7

30.3

Regionalni razvoj

-

-

-

-

-

8.0

14.7

22.8

Razvoj ljudskih resursa

-

-

-

-

-

2.8

2.8

5.6

Ruralni razvoj

-

-

-

-

-

3.2

7.3

10.5

UKUPNO

31.4

32.6

34.5

33.5

34.1

34.9

34.5

235.7

 

Languages:
Editorial Sections:

Author