Komisija ulaže 14,7 milijardi eura iz Horizon Europe za zdraviju, zeleniju i digitalniju Evropu

18/06/2021 - 10:57
News stories

 

Komisija je usvojila glavni program rada Horizon Europe za period 2021.-2022., koji nabraja ciljeve i posebna tematska područja koja će ukupno dobiti 14,7 milijardi eura finansiranja. Ove investicije će pomoći ubrzanju zelene i digitalne tranzicije i doprinijeće održivom oporavku od pandemije koronavirusa i otpornosti EU na buduće krize. Oni će podržati evropske istraživače kroz stipendije, obuku i razmjene, izgraditi povezanije i efikasnije evropske inovacione ekosisteme i stvoriti istraživačku infrastrukturu svjetske klase. Štaviše, oni će podstaći učešće širom Evrope i iz cijelog svijeta, dok će istovremeno ojačati Evropski istraživački prostor.

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Evropu prilagođenu digitalnom dobu, rekla je: „Ovaj program rada Horizon Europe će podržati evropske istraživače, pružiti vrhunski kvalitet, izvrsna istraživanja i inovacije, u korist svih nas. Pokrivajući puni ciklus istraživanja i inovacija, od laboratorije do tržišta, zbližiće istraživače i inovatore iz cijelog svijeta kako bi se pozabavili problemima sa kojima smo suočeni. “

Mariia Gabriel, komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i omladinu, rekla je: „Sa 40% svog budžeta namijenjenog da Evropa bude održivija, ovaj program rada Horizon Europe učiniće Evropu zelenijom i sposobnijom za digitalnu transformaciju. Horizon Europe je sada potpuno otvoren za poslovanje: željela bih da podstaknem istraživače i inovatore iz cijele EU da se prijave i pronađu riješenja za poboljšanje našeg svakodnevnog života. “

Horizon Europe donosi klimatsku neutralnost i digitalno liderstvo

Više od četiri od deset eura - ukupno oko 5,8 milijardi eura - biće uloženo u istraživanje i inovacije kao podršku evropskom zelenom dogovoru i posvećenosti Unije da EU postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine. Fondovi će podržati projekte koji unaprijeđuju nauku o klimatskim promjenama i koji razvijaju rešenja za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene baste i prilagođavanje promjenljivoj klimi. Na primjer, aktivnosti će ubrzati tranziciju ka čistoj energiji i mobilnosti na održiv i pošten način, pomoći će u prilagođavanju prehrambenih sistema i podržati kružnu i bio-ekonomiju, održavati i poboljšati prirodne čistače ugljenika u ekosistemima i podstaći prilagođavanje na klimatske promjene.

Čineći ovu deceniju evropskim digitalnim desetljećem i postavljanje temelja za nova digitalna preduzeća još dalje u budućnost takođe su glavni ciljevi programa, koji će osigurati značajan porast investicija u ovoj oblasti. Na primjer, to će pomoći da se maksimalizuje puni potencijal digitalnih alata i istraživanja i inovacija u zdravstvu, medijima, kulturnom nasleđu i kreativnoj ekonomiji, energiji, mobilnosti i proizvodnji hrane, podržavajući modernizaciju industrijskih modela i negujući evropsko industrijsko liderstvo. Razvoj osnovnih digitalnih tehnologija biće podržan sa oko 4 milijarde eura tokom 2021-2022.

Konačno, ovaj program rada usmjeriće ukupno investicije od oko 1,9 milijardi eura u pomoć u sanaciji neposredne ekonomske i socijalne štete koju je donijela pandemija koronavirusa. U skladu sa NextGenerationEU, finansiranje će doprinijeti izgradnji postkoronavirusne Evrope koja je ne samo zelenija i digitalnija, već i otpornija na trenutne i predstojeće izazove. To uključuje teme koje imaju za cilj modernizaciju zdravstvenih sistema i doprinose istraživačkim kapacitetima, posebno za razvoj vakcina.

Međunarodna saradnja za veći uticaj: strateška, otvorena i uzajamna

Međunarodna saradnja u istraživanju i inovacijama je od suštinskog značaja za suočavanje sa globalnim izazovima i za omogućavanje Evropi da pristupi resursima, znanju i nauci, izvrsnosti, lancima vrijednosti i tržištima koja se razvijaju u drugim djelovima svijeta. U maju 2021. Komisija je predstavila Globalni pristup istraživanju i inovacijama, evropsku strategiju za međunarodnu saradnju u svijetu koji se menja. Ovim EU želi da donese rješenja i olakša globalne odgovore na globalne izazove, zasnovane na multilateralizmu, otvorenosti i uzajamnosti.

Program rada Horizon Europe za 2021.-2022. uključuje posvećene akcije za podršku i jačanje saradnje kroz multilateralne inicijative u oblastima kao što su biodiverzitet i zaštita klime, posmatranja životne sredine, istraživanje okeana ili globalno zdravlje. Takođe uključuje ciljane akcije sa ključnim partnerima izvan EU, uključujući prvu ambicioznu i sveobuhvatnu „Afričku inicijativu“.

Horizon Europe je podrazumjevano otvoren prema svijetu. Udruživanje zemalja koje nisu članice EU sa Horizon Europe proširiće geografski opseg cjelokupnog programa i pružiće dodatne mogućnosti za učešće istraživača, naučnika, kompanija, institucija ili drugih zainteresovanih ustanova, pod generalno istim uslovima kao i za države članice . U cilju zaštite strateške imovine, interesa, autonomije ili bezbjednosti EU, au skladu sa članom 22.5 Uredbe o Horizon Europe, program će ograničiti učešće u vrlo malom broju akcija. Takvo ograničenje biće izuzetno i propisno opravdano, u dogovoru sa državama članicama i uz puno poštovanje obaveza EU ​​prema bilateralnim sporazumima.

Sledeći koraci

Prvi pozivi za podnošenje ponuda otvoriće se na portalu Komisije za finansiranje i tendere 22. juna. Evropski dani istraživanja i inovacija 23. i 24. juna obilježavaju priliku da se o kreatorima politike, istraživačima, inovatorima i građanima razgovara o programu Horizon Europe. Informativni dani Horizon Europe koji ciljaju potencijalne aplikante održavaju se između 28. juna i 9. jula.

Pozadina

Horizon Europe je program za istraživanje i inovacije Evropske unije u iznosu od 95,5 milijardi eura za period 2021.-2027. I naslednik programa Horizon 2020. Današnji program rada Horizon Europe zasnovan je na Strateškom planu Horizon Europe, koji je usvojen u martu 2021. godine radi postavljanja prioriteta EU za istraživanje i inovacije za 2021-2024. Većina sredstava dodjeljuje se na osnovu konkursnih poziva za podnošenje predloga projekata utvrđenih u radnim programima. Nove mogućnosti za finansiranje već su se otvorile od početka 2021: u februaru je Komisija pokrenula prve pozive Evropskog savjeta za istraživanje u okviru programa Horizon Europe, a u martu je pokrenula novi Evropski savet za inovacije. Štaviše, u aprilu je brzo mobilizovao 123 miliona eura za istraživanje i inovacije u varijantama koronavirusa.

Editorial Sections:

Author