North Korea

Jautājumi & atbildes: Eiropas Miera nodrošināšanas fonds

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Augstā pārstāve Federika Mogerīni (Federica Mogherini) ar Komisijas atbalstu šodien ierosina izveidot Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (EPF). EPF ir fonds, ko nākamās daudzgadu finanšu shēmas darbības laikā finansēs no ārpusbudžeta līdzekļiem un kura mērķis būs darboties mūsu iedzīvotāju un partneru labā, lai novērstu konfliktus, uzturētu mieru un stiprinātu starptautisko drošību visā pasaulē.

Kas ir Eiropas Miera nodrošināšanas fonds?

Eiropas Miera nodrošināšanas fonds (EPF) būtu jauns fonds, kuru finansētu no ārpusbudžeta līdzekļiem un kura apjoms būtu 10,5 miljardi eiro septiņu gadu laikposmā, kas sakrīt ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu 2012–2027. Izveidojot šo fondu, rastos iespēja finansēt visas tās ar militāro vai aizsardzības jomu saistītās ārējās darbības, ko veic kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros.

EPF izveides rezultātā tiktu uzlabots kopējās drošības un aizsardzības politikas militāro misiju un operāciju kopējo izmaksu tvērums un varētu sniegt atbalstu partneru militārajām miera atbalsta operācijām globālā mērogā un paplašināt darbības, kuras būtībā ir militāras vai saistītas ar aizsardzību. Kā piemērus var minēt militāru rīcībspēku spēju veidošanas pasākumus, ko var veikt KĀDP ietvaros.

 

Kāda ir EPF pievienotā vērtība?

ES līgumā (LES 41. panta 2. punktā) ir paredzēts, ka no Savienības budžeta nedrīkst finansēt izdevumus, kas saistīti ar darbībām militārajā vai aizsardzības jomā. Līdz šim ES militārās KDAP misijas un operācijas tika finansētas vienīgi no mehānisma "Athena", un vienīgais atbalsts partneru militārajām miera atbalsta operācijām bija finansējums no Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda, ko piešķīra Āfrikas vadītām operācijām.

Izveidojot EPF, tiks novērsti šo instrumentu ierobežojumi. No EPF tiks finansētas ES militāro operāciju un misiju kopējās izmaksas, un būs iespējams atbalstīt partnerus globālā mērogā. No EPF varēs atbalstīt militāro rīcībspēku spēju veidošanas pasākumus un nodrošināt mācības, aprīkojumu un infrastruktūru. Šāda kombinācija ļaus ES uzlabot partneru spējas pašiem reaģēt uz krīzēm, novērst konfliktus un veidot stabilitāti.

EPF budžets daudzgadu finanšu shēmas septiņu gadu laikposmā būs 10,5 miljardi eiro. Tas nozīmē, ka pastāvīgi būs pieejams ES finansējums un vienlaikus būs iespējams strauji reaģēt uz krīzēm un sniegt citu steidzamu palīdzību. Tātad ar šā mehānisma palīdzību ir iecerēts novērst esošās nepilnības ES instrumentu kopumā, un tas ļaus ES rīkoties plašāk un straujāk. Tādējādi ar EPF palīdzību pieaugs miera un drošības jomā visu ES ārējo darbību ietekme, efektivitāte un noturīgums.

 

EPF tiks izveidots?

EPF ir ierosinājusi izveidot Augstā pārstāve, ko atbalsta Komisija. Fonds tiktu izveidots ar Padomes lēmumu KĀDP ietvaros. Šāda iespēja ir paredzēta LES 30. panta 1. punktā.

 

EPF tiks finansēts?

EPF finansējumu veidotu ES dalībvalstu iemaksas, kuru pamatā būtu nacionālā kopienākuma sadales koeficients.

 

Cik liels būs EPF budžets?

Ierosinātais EPF budžets, kura maksimālais apjoms būtu 10,5 miljardi eiro septiņu gadu laikposmā, kas sakrīt ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu, atspoguļo ievērojami augušās vajadzības, kas saistītas ar problemātisko ES ārējo vidi.

 

Vai Eiropas Miera nodrošināšanas fonds aizstās esošos instrumentus, piemēram mehānismu "Athena" vai Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu?

Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds un mehānisms "Athena" ir pamats, uz kura tiek veidots EPF, un no šā fonda tiktu finansēts atbalsts, kuru patlaban daļēji sedz no šiem finanšu instrumentiem [1]. Tādējādi EPF turpinātu finansēt Āfrikas vadītas miera atbalsta operācijas, piemēram AMISOM vai G5 Sāhelas apvienotos spēkus, un vienlaikus segtu KDAP militāro misiju un operāciju kopējās izmaksas, kuras patlaban finansē no mehānisma "Athena".

 

Kā tas atšķirsies no citiem instrumentiem, kas paredzēti jaunajā daudzgadu finanšu shēmā?

EPF ir ārpusbudžeta fonds, un no tā sedz izmaksas, kuras no ES budžeta nevar finansēt. No citiem daudzgadu finanšu shēmā iekļautajiem ar aizsardzību saistītajiem instrumentiem (piemēram, Eiropas Aizsardzības fonda) tiks atbalstīta dalībvalstu aizsardzības spēju attīstība un tādējādi – to kopējo spēju palielināšana.

 

Kas pārvaldīs EPF?

Šis fonds būs KĀDP instruments, un tāpēc tā īstenošanu nodrošinās Augstais pārstāvis ar Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) atbalstu. Finanšu administrācijas jautājumos Augstajam pārstāvim palīdzēs Komisijas Ārpolitikas instrumentu dienests (FPI).

EPF ikdienas – jo īpaši budžetu un grāmatvedības – pārvaldību nodrošinās EPF komiteja, kurā būs dalībvalstu pārstāvji un kuru vadīs Augstā pārstāvja pārstāvis.

 

Kas lems par programmām un projektiem, ko īstenos ar EPF palīdzību?

EPF izveides rezultātā tiktu vienkāršota un racionalizēta agrākā dažādā finansēšanas kārtība. Lēmumus par to, kuras darbības fonds finansēs, pieņems Padome vai Politikas un drošības komiteja. Šie lēmumi, kuru pamatā būs Augstā pārstāvja priekšlikumi, būs jāpieņem vienprātīgi.

Visās EPF finansētajās darbībās tiks pilnībā respektēti pienākumi, ko paredz starptautiskās tiesības, jo īpaši cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības. Tiks izveidoti attiecīgi pārraudzības mehānismi.

 

Vispārīga informācija

Pirmo reizi ideja par "jaunu Eiropas Miera nodrošināšanas fondu", ko finansētu un pārvaldītu kopā ar dalībvalstīm, izskanēja Augstās pārstāves / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Mogerīni uzrunā, ar kuru viņa 2017. gada decembrī uzstājās pasākumā "No redzējuma līdz rīcībai: ES drošības un aizsardzības īstenošana". Šis jaunais fonds ļautu ES labāk atbalstīt tos partneru pasākumus, kuru mērķis ir risināt kopīgas drošības problēmas, vai nu atbalstot viņu īstenotās miera uzturēšanas operācijas, vai arī palīdzot tiem palielināt savu bruņoto spēku spējas, lai nodrošinātu mieru un drošību valsts teritorijā, kā arī sniedzot atbalstu ar militārām KDAP misijām un operācijām.

Šī ideja ir izvērsta Eiropas Komisijas 14. februāra paziņojumā "Jauna un moderna Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada", kurā ir minēts "atsevišķs finansēšanas mehānisms aptuveni EUR 10 miljardu apmērā periodam no 2021. līdz 2027. gadam [, kas] ievērojami palielinātu ES spēju finansiāli atbalstīt ar aizsardzību saistītas darbības. Tas būtu salīdzināms ar līdz pat EUR 3,5 miljardiem pašreizējā periodā." [2]

 

Plašāka informācija

Paziņojums presei: ES budžets nākotnei

Faktu lapa: Eiropas Miera nodrošināšanas fonds

 

[1] Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu patlaban finansē no ārpusbudžeta Eiropas Attīstības fonda. Arī mehānisms "Athena" ir ārpusbudžeta finansēšanas instruments, ko Padome izveidoja, lai segtu militāro KDAP misiju kopējās izmaksas.

[2] Jānorāda, ka minētie 3,5 miljardi eiro drīzāk ir Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda un mehānisma "Athena" pēdējo gadu maksimālo gada izmaksu ekstrapolācija, nevis vidējie gada izmaksu rādītāji, kas būtu zemāki.

Editorial Sections: