New Caledonia

EUROOPA RAHUTAGAMISRAHASTU: EU:n talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla rakennetaan rauhaa ja vahvistetaan kansainvälistä turvallisuutta

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

Koska monenlaiset haasteet eri puolilla maailmaa ovat lisääntyneet, Euroopan unionin on tehostettava toimia, jotka parantavat sen kykyä ehkäistä konflikteja, rakentaa rauhaa ja vahvistaa kansainvälistä turvallisuutta. Koska EU haluaa edelleen vahvistaa rooliaan maailmanlaajuisena toimijana, se on ehdottanut uuden Euroopan rauhanrahaston perustamista.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tekemässä ehdotuksessa esitetään talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamista. Tällä uudella EU:n monivuotisen talousarvion ulkopuolisella rahastolla olisi 10,5 miljoonan euron määrärahat. Se mahdollistaa sellaisten yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) toimien rahoittamisen, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen kannalta. Euroopan rauhanra­hasto kokoaa yhteen Athene-järjestelmän ja Afrikan rauhanrahaston, jotka ovat nykyisiä turvallisuuteen ja puolus­tukseen keskittyviä talousarvion ulkopuolisia välineitä., ja kykenee toimimaan kattavammin ilman niiden rajoitteita.

MIKSI TARVITAAN EUROOPAN RAUHANRAHASTOA?

Euroopan rauhanrahaston tavoitteena on:

lisätä operaatioiden tehokkuutta: Euroopan rauhanrahastosta rahoitetaan EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioiden yhteisiä kustannuksia. Rauhanrahaston avulla varmistetaan EU:n rahoituksen pysyvä saatavuus, ja samalla mahdollistetaan nopea toiminta­valmius ja joustava toiminta. Tähän asti Athene-järjestelmän avulla on rahoitettu pientä osaa (noin 5–10 %) sotilasoperaatioiden kustannuksista yhteisen rahoituksen kautta. Ehdotuksen mukaan yhteisten kustannusten osuutta aiotaan lisätä merkittävästi suuremman solidaarisuu­den varmistamiseksi.

tukea kumppaneita: Euroopan rauhanrahaston avulla EU voi osallistua kansainvälisten kump­paneiden johtamien sotilaallisten rauhantukioperaatioiden rahoitukseen. Tähän asti Afrikan rauhanrahastosta on voitu rahoittaa vain afrikkalaisten johtamia rauhantukioperaatioita.

laaja-alaistaa toimintaa: EU:lla on nykyisin vain rajoitettu kapasiteetti ryhtyä sotilaallisiin tai puolustuksen alan toimiin (esim. valmiuksien kehittäminen, kouluttaminen ja infrastruktuuri). Rauhanrahaston avulla voidaan tukea kumppanimaiden puolustusvoimia rauhan ylläpitämisessä, konfliktien torjunnassa ja turvallisuushaasteisiin vastaamisessa. Esimerkiksi EU:n sotilaskoulu­tusoperaatioissa kumppanit eivät aina ole voineet kunnolla hyödyntää koulutuksessa saamaan­sa oppia, koska niiltä puuttuu tarvittavaa peruskalustoa ja -välineistöä. Rauhanrahaston avulla EU voi tarjota niille kattavia integroituja paketteja, joihin sisältyy koulutusta, kalustoa ja muun­laista tukea. Tämä auttaa kumppaneita kohtaamaan kriisitilanteita ja turvallisuushaasteita.

Rauhanrahastosta katetaan vain kustannuksia, joita ei EU: n perustamissopimuksen mukaisesti voida rahoittaa EU:n talousarviosta, koska niillä on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen kannalta (SEU-sopimus, 42 artiklan 2 kohta). Euroopan rauhanrahasto auttaa maksimoimaan EU:n ulkoisen toiminnan vaikutuksen, tehokkuu­den ja kestävyyden kaikilla rauhaan ja turvallisuuteen liittyvillä aloilla.

Rahaston avulla EU kykenee toimimaan laaja-alaisemmin ja nopeammin myös sotilaallisin ja puolustuksen alan keinoin, jos tarpeen.

RAHOITUS

Euroopan rauhanrahastoa rahoitetaan EU-maiden maksuilla, jotka perustuvat bruttokansantulopohjaiseen jakoperusteeseen. Rahaston budjetin enimmäismää­räksi on ehdotettu 10,5 miljardia euroa ajanjaksolle, joka alkaa ja päättyy yhtaikaa monivuotisen rahoituskehyksen kanssa.

Euroopan rauhanrahaston perustaminen yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa erilaisia rahoitusjärjestelyjä (ennen muuta Athene-järjestelmä ja Afrikan rauhanrahasto) ja on mahdollisimman joustava ja toimiva muuttuvissa tilanteissa. Neuvosto päät­tää Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavista toimista, ja EU-maat valvovat sen toimintaa hallinnosta vastaavan komitean kautta.

KORVAAKO EUROOPAN RAUHANRAHASTO MUITA EU:N RAHOITUSVÄLINEITÄ?

  • Euroopan rauhanrahasto korvaa Afrikan rauhanrahaston ja Athene-järjestelmän. Se jatkaa niistä nykyisin tukea saavien toimien rahoittamista mutta on maantieteellisesti ja temaattisesti niitä laaja-alaisempi ja hyödyntää viime vuosina saatua kokemusta.
  • Euroopan rauhanrahastoa ei ole suunniteltu sellaisten menojen rahoittamiseen, joita voidaan rahoittaa EU:n talousarviosta.
  • Siitä kumppaneille annettava tuki on SEU-sopimukseen kirjattujen EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden mukaista. Euroopan rauhanrahaston toimintaa valvotaan tarkasti, ja esimerkiksi demokraattisten periaatteiden ja ihmisoikeuksien noudattamiseen kiinnitetään huomiota.
  • Johdonmukaisuus Euroopan rauhanrahastosta tuettujen toimien ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan toimien ja EU:n muiden ulkoisen toiminnan välineiden (esim. turvallisuuden ja kehityksen edistäminen valmiuksia kehittämällä) välillä varmistetaan.
Editorial Sections: