Monaco

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 563

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini pristatė trečiąją Visuotinės Europos Sąjungos strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitą „Visuotinė ES strategija: kas nuveikta per trejus metus ir žvilgsnis į ateitį“. Ją 2019 m. birželio 17 d. Liuksemburge vyksiančiame Užsienio reikalų tarybos posėdyje aptars ES užsienio ir gynybos ministrai. Ataskaitoje apžvelgiama per pastaruosius trejus metus, t. y. nuo 2016 m. birželio mėn., kai buvo pristatyta Strategija, padaryta jos įgyvendinimo pažanga penkiose prioritetinėse srityse – Sąjungos saugumo, valstybių ir visuomenės rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse atsparumo, integruoto požiūrio į konfliktus ir krizes, bendradarbiaujamosios regioninės tvarkos ir pasaulinio valdymo, atitinkančio XXI-ojo amžiaus poreikius. Ataskaitoje taip pat pateikiamos tolesnių veiksmų ateinančiais metais gairės.

La Alta Representante y Vicepresidenta, Federica Mogherini, ha presentado el tercer informe sobre la aplicación de la Estrategia Global de la Unión Europea, titulado «La Estrategia Global de la UE en la práctica después de tres años y con miras al futuro», que debatirán los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE en el Consejo de Asuntos Exteriores que se celebrará del 17 de junio de 2019 en Luxemburgo. El informe examina los progresos realizados en los últimos tres años, desde la presentación de la Estrategia en junio de 2016, en cinco ámbitos prioritarios (seguridad de la Unión, fortaleza estatal y social en nuestros vecinos del este y del sur, enfoque integrado con respecto a los conflictos y las crisis, órdenes regionales de cooperación, y gobernanza mundial para el siglo XXI) y ofrece posibles orientaciones para los próximos años.

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni ir iesniegusi trešo progresa ziņojumu par Eiropas Savienības globālās stratēģijas īstenošanu (“ES globālā stratēģija praksē — trīs gadus vēlāk, raugoties nākotnē”), kuru ES ārlietu un aizsardzības ministri apspriedīs Ārlietu padomē 2019. gada 17. jūnijā Luksemburgā. Ziņojumā aplūkots progress, kas pēdējo trīs gadu laikā kopš globālās stratēģijas iesniegšanas 2016. gada jūnijā panākts piecās prioritārajās jomās, t. i., Savienības drošība, valsts un sociālā izturētspēja uz austrumiem un dienvidiem no Savienības, integrēta pieeja konfliktiem un krīzēm, sadarbībā balstītas reģionālās sistēmas un globālā pārvaldība 21. gadsimtā, kā arī sniegti norādījumi par iespējamu turpmāko rīcību turpmākajos gados.

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini heeft het derde voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale EU-strategie gepresenteerd, "De integrale EU-strategie in de praktijk - een vooruitblik na drie jaar", dat zal worden besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 17 juni 2019 in Luxemburg. In het verslag wordt de vooruitgang beschreven die de afgelopen drie jaar, sinds de presentatie van de integrale strategie in juni 2016, is geboekt op vijf prioritaire gebieden - de veiligheid van de Unie, de weerbaarheid van staten en samenlevingen ten oosten en ten zuiden van ons, een geïntegreerde aanpak van conflicten en crises, regionale samenwerkingsverbanden en mondiale governance voor de 21e eeuw - en worden mogelijkheden voor de toekomst geschetst.

Vysoká představitelka / místopředsedkyně Federica Mogheriniová předložila třetí zprávu o provádění globální strategie Evropské unie, nazvanou „Globální strategie EU v praxi – bilance po třech letech a výhled do budoucna“, která bude projednána ministry zahraničí a obrany členských států EU v rámci Rady pro zahraniční věci dne 17. června 2019 v Lucemburku. Zpráva se ohlíží za pokrokem dosaženým za poslední tři roky, počínaje představením globální strategie v červnu 2016, v pěti prioritních oblastech – bezpečnost Unie, odolnost států a společností na východě a na jihu, integrovaný přístup ke konfliktům a krizím, kooperativní regionální uspořádání a globální správa a řízení pro 21. století – a navrhuje možná východiska pro další směřování v nadcházejících letech.

Déclaration de la porte-parole à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin

Languages:

Statement by the Spokesperson on the occasion of the International Albinism Awareness Day, 13 June

Languages:

On the occasion of the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, we pay tribute to the essential role of cultural diversity in Europe and around the world for fostering dialogue, respect, and contributing to sustainable development and growth. Europe is a continent of cultural diversity. Our societies, institutions and laws are the outcome of centuries of exchanges of ideas, values, traditions and memories.

On the occasion of the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, the European Union reiterates its unswerving commitment to promoting and protecting the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons.

Pages