Monaco

EUROPEISKA FREDSFACILITETEN: En EU-fond utanför budgeten för att skapa fred och öka den internationella säkerheten

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

I den allt hårdare globala miljön måste Europeiska unionen satsa mer på att öka sin förmåga att förebygga konflikter, skapa fred och öka den internationella säkerheten. Genom att föreslå en ny europeisk fredsfacilitet tar Europeiska unionen ytterligare ett steg mot att befästa sin roll som global aktör.

Europeiska fredsfaciliteten bygger på ett förslag från den höga representanten om att inrätta en ny fond utanför unionens fleråriga budget, på 10,5 miljarder euro. Det kommer att göra det möjligt att finansiera operativa åtgärder inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), med militära eller försvars­mässiga konsekvenser. Faciliteten ska samla befintliga mekanismer utanför budgeten, som bland annat Athena­mekanismen och den fredsbevarande resursen för Afrika, som är avsedda för säkerhet och försvar, och därmed överbrygga deras brister och begränsningar.

VARFÖR BEHÖVER VI EN EUROPEISK FREDSFACILITET?

Europeiska fredsfaciliteten har följande syften:

Effektivare insatser: Faciliteten ska finansiera de gemensamma kostnaderna för EU:s mili­tära insatser och verksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspo­litiken. Den ska säkerställa att EU-medel finns tillgängliga på permanent basis och på så sätt underlätta snabba insatser och ökad flexibilitet. Hittills har en relativt liten andel – mellan 5 % och 10 % – av kostnaderna för militär verksamhet omfattats av gemensam finansiering, genom Athenamekanismen. Faciliteten ska avsevärt öka de gemensamma kostnaderna för att garantera större solidaritet.

Stöd till partner: Faciliteten kommer att ge unionen möjlighet att bidra till finansieringen av militära fredsfrämjande operationer som leds av internationella partner på global nivå. Hittills tillät den fredsbevarande resursen för Afrika endast finansiering av Afrikaledda fredsfrämjan­de insatser.

Mer omfattande insatser: För närvarande har EU begränsade kapacitet att delta i mili­tära eller försvarsrelaterade åtgärder, t.ex. kapacitetsuppbyggnad eller tillhandahållande av utbildning, utrustning eller infrastruktur. Faciliteten ska bidra till att öka kapaciteten hos partnerländernas väpnade styrkor för att bevara freden, förebygga konflikter och lösa säkerhets-problem. Exempelvis konfronteras EU:s militära utbildningsuppdrag ibland med situationer där parterna inte kan dra tillräcklig fördel av erfarenheter från utbildningen, efter­som de ofta saknar mycket grundläggande utrustning eller anläggningar. Faciliteten kommer att göra det möjligt för EU att ge omfattande stöd genom integrerade paket som kan omfatta utbildning, utrustning och andra former av stöd. Därigenom ökar partnerländernas förmåga att själva hantera kriser och säkerhetsproblem.

Faciliteten ska endast täcka utgifter som inte kan finansieras via unionens budget på grund av deras operati­va militära eller försvarsmässiga kopplingar, i enlighet med vad som anges i EU-fördraget (artikel 41.2 i EUF-fördraget). Den kommer därmed att bidra till att göra EU:s yttre åtgärder i freds- och säkerhetsfrågor effektivare, mer ändamålsenliga och hållbara.

Tack vare faciliteten kommer EU att kunna göra mer och agera snabbare genom att efter behov använda militära respektive försvarsmässiga resurser.

FINANSIERING

Faciliteten finansieras genom bidrag från medlemsstaterna enligt en fördelnings­nyckel som bygger på bruttonationalinkomst. Det föreslagna taket uppgår till 10,5 miljarder euro under en period som sammanfaller med nästa fleråriga budgetram.

Faciliteten kommer att förenkla och strama upp de olika finansieringssystem som tillämpades tidigare, bland annat Athenamekanismen och den fredsbevarande re­sursen för Afrika, och samtidigt medge största möjliga flexibilitet och funktionali­tet. De åtgärder som finansieras genom faciliteten kommer att beslutas av rådet, och medlems-staternas inflytande garanteras genom en förvaltningskommitté.

SKA FREDSFACILITETEN ERSÄTTA EU:S ÖVRIGA FINANSIERINGSINSTRUMENT?

  • Faciliteten kommer att ersätta den fredsbevarande resursen för Afrika och Athenamekanismen. Den kommer att fortsätta att finansiera de åtgärder som för närvarande finansieras genom dessa instrument, men kommer att göra det möjligt för EU att övervinna geografiska och tematiska begränsningar, med utgångspunkt i erfarenheterna från de senaste åren.
  • Faciliteten är inte avsedd att finansiera utgifter som berättigar till finansiering via EU:s budget.
  • Stöd till partner inom ramen för faciliteten ska främja EU:s utrikes- och säkerhets-politiska mål, i enlighet med fördraget om Europeiska unionen. Stödet kommer att vara föremål för stränga kontroller, bland annat av överensstämmelsen med de demokratiska principerna och människorättsnormerna.
  • Överensstämmelser kommer att garanteras mellan åtgärder som finansieras inom ramen för faciliteten och andra åtgärder som vidtas inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken eller andra instrument för EU:s yttre åtgärder, bland annat berörda mekanismer för kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling.
Editorial Sections: