European Union External Action

 

EEAS content

วันเสรีภาพสื่อโลก  คือวันที่เราร่วมรำลึกถึงความสำคัญของสื่อเสรีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นยำ  รวมทั้งบทบาทของสื่อมวลชนต่อการค้ำจุนประชาธิปไตย คุณภาพของกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยนั้นสัมพันธ์กับการมีเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพสื่อ และความเป็นพหุนิยม  ไม่มีสังคมประชาธิปไตยใดจะสามารถดำรงอยู่ได้หากสังคมนั้นไร้ซึ่งสื่อเสรีอย่างแท้จริง

นอกจากสื่อจะมีความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการสร้างหลักประกันว่าข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำและผ่านการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้ว สื่อเสรีที่หลากหลายและเป็นเอกเทศยังเป็นรากฐานของสังคมพหุนิยมที่เปิดกว้างอีกด้วย สื่อเชิงสืบสวนช่วยสังคมตรวจสอบภาครัฐและสถาบันต่างๆ ในทุกระดับเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อการกระทำและพันธกรณีของตน  อย่างไรก็ตาม เรายังคงเห็นความพยายามลิดรอนพื้นที่ในการนำเสนอข่าวของสื่อเสรี ผ่านการทำลายความน่าเชื่อถือของสื่ออย่างเป็นระบบ  ในขณะเดียวกัน มีนักข่าวจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตหรือเสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดโปงความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง

การฉลองวันเสรีภาพสื่อโลกซึ่งได้ดำเนินมาจนถึง 26 ปีติดต่อกันแล้วในปีนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ที่สื่อในปัจจุบันจะต้องเผชิญในช่วงฤดูหาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางยุคสมัยแห่งการบิดเบือนข้อมูล  รวมทั้งรณรงค์ให้โลกได้ตระหนักถึงศักยภาพของสื่อในการส่งเสริมประชาธิปไตย  สันติภาพ  และความปรองดอง  การบิดเบือนข้อมูลนั้นอาจส่งผลกระทบในทางลบที่รุนแรงต่อกระบวนการประชาธิปไตยและการแลกเปลี่ยนความเห็นทั่วทุกมุมโลก สหภาพยุโรปเองก็ได้รับผลกระทบจากการบิดเบือนข้อมูลเช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ริเริ่ม 'แผนปฏิบัติการของสหภาพยุโรปว่าด้วยการต่อต้านการบิดเบือนข้อมูล' *  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมยุโรปต่อการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร  แผนปฏิบัติการดังกล่าวเน้นความสำคัญของการยกระดับการตรวจจับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน การประสานความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศสมาชิก การผลักดันให้ภาคเอกชนปฎิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พลเมืองในการแยกแยะระหว่างข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนกับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   สังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเปิดกว้าง เสรี และเป็นธรรม เราจึงมีหน้าที่ปกป้องพื้นที่ดังกล่าวไม่ให้ใครก็ตามมาใช้ข้อมูลที่บิดเบือนเป็นเชื้อเพลิงสุมไฟให้แก่ความเกลียดชัง ความแตกแยก หรือโน้มน้าวให้สังคมขาดความไว้วางใจในระบอบประชาธิปไตย

สหภาพยุโรปมิได้เพียงแต่ส่งเสริมสื่อที่เสรีและเป็นธรรมในภาคพื้นยุโรปเท่านั้น แต่เรายังส่งเสริมประเด็นดังกล่าวในระดับโลกผ่านความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศอื่นๆ ด้วย โดยสหภาพยุโรปจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพสื่อ ยกระดับเสรีภาพสื่อ และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ  ในขณะที่สื่อเสรีต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สหภาพยุโรปขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะปกป้องเสรีภาพสื่อทั้งในภูมิภาคยุโรปและทั่วโลก

 

* เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปและผู้แทนระดับสูงได้ลงมติรับรองเอกสาร Joint Communication เพื่อริเริ่ม'แผนปฏิบัติการว่าด้วยการต่อต้านการบิดเบือนข้อมูล'

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54866/action-plan-against-disinformation_en

บทบรรณาธิการ: