Greenland and the EU

Et aldrende Europa: muligheter og utfordringer

28/01/2021 - 16:16
News stories

Et aldrende Europa: muligheter og utfordringer

Europakommisjonen presenterte onsdag en grønnbok for å få i gang en bred politisk debatt om utfordringene og mulighetene med et aldrende Europa.

Denne demografiske trenden virker inn på økonomien og samfunnet. Kommisjonen inviterer derfor borgerne til å si sin mening om hvordan EU skal møte disse endringene. Den offentlige konsultasjonen vil pågå i 12 uker.

Grønnboken

De neste tiårene vil antallet eldre i EU øke. I dag er 20% av befolkningen over 65 år, og i 2070 anslås denne andelen å være 30%. Samtidig forventes det at andelen over 80 år vil mer enn dobles og nå 13% innen 2070. Tilsvarende forventes antall personer som potensielt trenger langtidspleie å øke fra 19,5 millioner i 2016 til 23,6 millioner i 2030 og 30,5 millioner i 2050 (EU27).

Dubravka Šuica, Europakommisjonens visepresident for demokrati og demografi, sier at:

«Det faktum at vi lever lenger og sunnere enn generasjonene før oss, viser suksessen og styrken av vår sosiale markedsøkonomi. Men det gir også nye utfordringer og muligheter som vi må vurdere. Denne grønnboken er startskuddet for en diskusjon om hvordan vi kan få ut det fulle potensialet av en aldrende befolkning, både i form av nye innovasjonsbehov og nødvendige politiske tiltak.»

I grønnboken angis hastigheten og omfanget av de demografiske endringene i det europeiske samfunnet, samt effekten disse har på EU-politikk. Dette dekker alt fra å fremme sunn livsstil og livslang læring til å styrke helse- og omsorgssystemer for å imøtekomme en eldre befolkning. Den understreker behovet for å bringe flere mennesker inn i arbeidslivet, fremhever mulighetene for jobbskaping og ser på effekten av aldring på våre karrierer, velvære, pensjoner, sosiale beskyttelse og produktivitet.

Grønnboken understreker også viktigheten av å finne den rette balansen mellom bærekraftige løsninger for velferdssystemene våre og å styrke solidariteten mellom generasjoner.

Neste skritt

Den offentlige konsultasjonen er åpen for interesserte borgere og organisasjoner fra alle medlemsland, inkludert på regionalt og lokalt nivå. Resultatene av konsultasjonen vil bidra til å identifisere støtten som mennesker, deres regioner og lokalsamfunn trenger. Basert på resultatene vil Kommisjonen vurdere mulige politiske tiltak for å styrke innsatsen i medlemsland og regioner rundt aldringsrelaterte spørsmål.

Bakgrunn

Demografi står høyt på Europakommisjonens politiske dagsorden. En rapport fra juni 2020 slo fast at forventet levealder ved fødsel har økt med rundt 10 år både for menn og kvinner de siste 50 årene. Grønnboken og debatten om aldring i Europa vil bli etterfulgt av den langsiktige visjonen for distriktene som også vil se på spørsmål knyttet til avfolking.

Mer informasjon om grønnboken finner du her.

Redaksjonens innhold: